Kirken.no. Gjengitt med tillatelse.

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Presteforeningens representantskap uttalte seg i møtet 15.-16. mars 2017 om Kirkerådets høringsdokument om Ordning for utpeking av biskoper. Uttalelsen kan leses i sin helhet på lenken nedenfor. Her er hovedpunktene i høringsuttalelsen.

Bispevalg

Presteforeningen går inn for at biskoper i Den norske kirke utpekes ved et valg, om nødvendig med to valgomganger slik at vinneren av valget har minst 50 % av stemmene.

Stemmerett ved valget

I valget teller stemmeberettigede i bispedømmet 2/3, hvorav leke stemmeberettigede 50 %, vigslede prester, kateketer, diakoner og kantorer 50 %.

Stemmeberettigede på nasjonalt nivå teller 1/3. Presteforeningen ønsker at proster og professorer fortsatt skal være stemmeberettigede ved bispevalg i Den norske kirke. Presteforeningen mener at disse to gruppene ivaretar de nasjonale hensyn ved utpeking av biskoper, i tillegg til vektlegging av kandidatene sin teologiske kompetanse. Proster og professorer bør ha stemmerett uavhengig av om det blir en ren valgmodell, eller en fortsatt sentral tilsetting av biskoper. Blant de teologiske professorer bør stemmeretten begrenses til de som er ordinert til kirkelig tjeneste.

Ved valg av preses teller nasjonale stemmeberettigede 80 % og stemmeberettigede i tilsynsområdet for preses 20 %.

Åremål

Presteforeningen går inn for at biskopene velges for åremålsperioder på 6-10 år. Kirkerådet blir bedt om å utarbeide forslag på en ordning som ikke kommer i konflikt med arbeidsmiljøloven.

Nominasjon: Minst 40 % av hvert kjønn

Nominasjonsordning for biskoper blir som i dag, men det kreves minst 40 % kandidater av hvert kjønn. Kravet til forslagsstillere ved supplerende nominasjon senkes fra 100 til 60. Det etableres egen nominasjonsordning for preses.

Offentlig høring av kandidatene før valget

Presteforeningen foreslår at det før avstemningen avholdes en offentlig høring med alle nominerte kandidater (inkl. supplerende nominasjon). Dette skal sammen med nominasjonsprosessen ivareta hensynet til kvalifisert vurdering av kandidatene i prosessen. Høringen skal legge vekt på sentrale områder i biskopenes tjeneste som teologi, ledelse og kommunikasjon. Høringen streames og legges offentlig tilgjengelig i avstemningsperioden.