Høringsuttalelse – Ny lov om Opplysningsvesenets fond

Presteforeningens sentralstyre avga 26.01.2021 høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet til forslag om Ny lov om Opplysningsvesenets fond.

Hovedsynspunkter i høringsuttalelsen:

Presteforeningen understreker betydningen av at kostnadene ved vedlikeholdet av de eiendommene som skal overføres til kirken er grundig beregnet i forkant, og eiendommene følges av et tilstrekkelig og forutsigbart tilskudd til fortsatt vedlikehold.

Presteforeningen er opptatt av at en overtakelse av eiendommer med særlig kirkelig verdi ikke skal bli en fattigdomsfelle for kirken, og at det derfor må være mulig for Den norske kirke å selge eiendom som den ikke lenger har bruk for eller er i stand til å vedlikeholde. Presteforeningen ønsker derfor ikke begrensninger i Den norske kirkes råderett over eiendommene i framtiden.

Presteforeningen er opptatt av at tilskuddet til de kulturhistorisk verneverdige kirkebyggene, som den fortsatte statlige delen av OVF skal bidra til å finansiere, må være stort nok til at det kan gjøres et grundig og systematisk bevaringsarbeid.

De om lag 150 prestene som fortsatt har borett i presteboligene, må sikres ved delingen av fondet.

Presteforeningen mener også det er svært viktig å beholde en god ordning for rekrutteringsboliger. Om lag 70 rekrutteringsboliger vil være avhengige av fradeling. Dersom utfordring med fradeling eller konsesjon hindrer at en rekrutteringsbolig kan overføres til Den norske kirke, må dette kompenseres med midler til en annen bolig.

Hele høringsuttalelsen kan leses via lenken nedenfor.

Høringsuttalelse fra Presteforeningen om Ny lov om Opplysningsvesenets fond