Høringsuttalelse – Kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre avga 17. november 2020 høringsuttalelse om «Kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger i Den norske kirke.

Hovedpunkter i høringsuttalelsen

Presteforeningen mener profesjonsstudiet i teologi fortsatt skal være hovedveien til prestetjeneste, men på grunn av rekrutteringsutfordringene er det nødvendig med alternative veier til prestetjeneste med kortere utdanningsløp med tilleggskrav til oppnådd alder og utdanningsnivå som kan kompensere for noe av det normale utdanningskravet.

Prester med annen utdannings- og erfaringsbakgrunn bidrar positivt til et presteskap med variert yrkes- og livserfaring, noe som samlet sett bidrar til at kirken kan utøve sin tjeneste bedre. Ulike typer erfaring er viktige ressurser i prestetjeneste i gudstjenestelivet, i møte med mennesker ved de kirkelige handlingene og i annet menighetsliv, for livsnærhet og relevans. Samtidig er det viktig at kravene til teologisk faglighet og akademisk dannelse ivaretas.

Presteforeningen støtter forslaget til kompetansekrav for prest for personer med alternativ utdanning.

Presteforeningen gir tilslutning til at ordningen med en kirkelig evalueringsnemnd for prester med alternativ kompetanse opphører.

Presteforeningen slutter seg til forslaget om at muligheten for å gi unntak fra kompetanse på grunnlag av særskilte kvalifikasjoner opphører.

Presteforeningen støtter utredningens forslag om å videreføre utdanningsnivået for kateket, diakon og kantor på samme nivå som i dag.

Presteforeningen slutter seg til forslaget om at ordningen med at Kirkerådet kan godkjenne alternativ kompetanse opphører.

Hele høringsuttalelsen kan leses via lenken nedenfor.

Kvalifikasjonskrav for vigslede stillinger i Den norske kirke - høringsuttalelse fra Presteforeningen