Høringsuttalelse – Konfirmasjon og konfirmasjonstid i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre avga 2. september 2020 høringsuttalelse til Bispemøtet om dokumentet «Konfirmasjon og konfirmasjonstid i Den norske kirke».

Presteforeningen ser ikke behov for en utredning av det teologiske grunnlaget for konfirmasjon i Den norske kirke på det nåværende tidspunkt. Noen av temaene som berøres i dokumentet har relevans for den kommende gjennomgangen av trosopplæringen i Den norske kirke.

Sentrale synspunkter i høringsuttalelsen:

  • Presteforeningen anerkjenner anliggendet med å reflektere inn riteperspektivet i den teologiske refleksjonen omkring kirkens praksis ved livsfase- og overgangsriter.
  • Den norske kirke bør gjennomgå sin språkbruk om konfirmasjon og om trosopplæringen for aldersgruppen 15-18, slik at konfirmasjon omtales som den høytidelige avslutningen på den grunnleggende dåps-/trosopplæringen som er innarbeidet i folks oppfatning, og at trosopplæring for aldersgruppen 15-18 kommuniseres som starten på det livslange katekumenatet etter konfirmasjonen.
  • Presteforeningen ser positivt på Bispemøtets oppfordring til en høytidelig avslutning for de som har fulgt konfirmasjonstidens opplegg, men som har valgt å ikke bli døpt.
  • Uttrykket «dåpspåminnelse» er adekvat og dekkende om forholdet mellom dåp og konfirmasjon.
  • Nattverd i konfirmasjonstiden stiller seg ikke annerledes enn nattverd i andre trosopplæringstiltak, og hører først og fremst hjemme i Plan for trosopplæring og Alminnelige bestemmelser for nattverd.

Hele høringsuttalelsen kan leses via lenken nedenfor.

 

Konfirmasjon og konfirmasjonstid i Den norske kirke. Høringsuttalelse fra Presteforeningen