Høringsuttalelse: Endringer i trossamfunnsloven

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse om endringer i trossamfunnsloven i møte 28. september 2023.

Presteforeningen mener generelt at trossamfunnsloven fungerer tilfredsstillende, og har virket så kort tid at en generelt ikke ser sterke grunner for å gjøre endringer i loven. Det er uheldig om vilkårene for tros- og livssynssamfunn skal skifte med skiftende politiske  flertall på Stortinget. Tros- og livssynssamfunn har behov for stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder rammebetingelsene, derfor er stadige endringer av vilkårene lite ønskelig.

Samlet sett framstår forslagene til endring som restriksjoner og hjemler for sanksjoner mot tros- og livssynssamfunn. Det står i kontrast til de gode erfaringene på tros- og livssynsfeltet i Norge med en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk basert på god dialog med tros- og livssynssamfunnene. Høringsnotatet legger mer vekt på statens kontrollbehov med tros- og livssynssamfunn, enn på tros- og livssynssamfunn som ressurs.

Presteforeningen mener dagens antallskrav på 50 medlemmer for å få støtte er rimelig, og peker på uheldige virkninger av å øke dette.

Presteforeningen støtter et aktivitetskrav for å arbeide for 40 prosent av hvert kjønn i tros- og livssynssamfunn sentrale styrende organ.

Dersom motarbeiding av den demokratiske styreformen i Norge, skal føyes til som et nytt grunnlag for å nekte tilskudd, må forståelsen av hva som faller inn under dette presiseres i forskrift. Presiseringen bør svare til høringsnotatets punkt om dette.

Hele høringsuttalelsen leser du via lenken nedenfor.

Høring - Forslag til endringer i trossamfunnsloven (Presteforeningens høringsuttalelse)