Høringsinnspill – «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter»

Presteforeningen avgav 6. oktober høringsinnspill til Helsedirektoratets høring: «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter».

Slik Presteforeningen forstår er hensikten med «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter» at det skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring – og pasientens behov skal ha hovedfokus. De medisinskfaglige og diagnosespesifikke områdene er ivaretatt i andre retningslinjer. Presteforeningens viktigste spørsmål til høringsdokumentet er dette: Er den tverrfaglige tilnærmingen godt nok ivaretatt når den åndelig/eksistensielle dimensjonen på det nærmeste er fraværende i dokumentet?

Høringsinnspillet legger til grunn følgende beskrivelse av hva det åndelige/eksistensielle området omfatter:

Det åndelig/eksistensielle området kan deles inn i tre:
1) Den eksistensielle dimensjonen, som er knyttet til spørsmål omkring identitet og mening, for eksempel lidelse og død, skyld og skam, frihet og ansvar, glede og livsmot.
2) Den verdimessige dimensjonen, knyttet til spørsmål omkring hva som er verdifullt og viktig. Det kan for eksempel handle om (endringer i) relasjoner, vårt forhold til oss selv, familie, venner, arbeid, natur, kultur og moralske standarder.
3) Den religiøse dimensjonen, som handler om tro og/eller søken etter noe som er utenfor en selv, en høyere makt, og evt behov for religiøs betjening.

Presteforeningen ser ikke at pasientens åndelige og eksistensielle behov er tilstrekkelig ivaretatt gjennom det beskrevne «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter».

Oppsummert sies det i høringsinnspillet:
Hensikten med «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter» er god, men har noen alvorlige mangler på det åndelig/eksistensielle området. Mennesket som helt menneske blir ikke tilstrekkelig godt ivaretatt og «total pain»-begrepet ikke tatt tilstrekkelig på alvor i all sin bredde. Begrep som psykisk helse og psykososiale behov er ikke tilstrekkelig. Heller ikke fysiske, psykiske og sosiale behov. Det er en reduksjonistisk tilnærming og en vil ikke oppnå den gode hensikten med pakkeforløpet. De åndelige og eksistensielle behovene er ikke ivaretatt i dette dokumentet.

Les hele høringsinnspillet nedenfor

Innspill fra Presteforeningen til Helsedirektoratets høring "Pakkeforløp hjem for kreftpasienter"