Norderhov kirke i Ringerike prosti.

Høring: Tilskudd til trossamfunn

Presteforeningen avgav 22. september høringsuttalelse om Kulturdepartementets forslag til endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Departementet foreslår å endre lovbestemmelsene om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, slik at kompensasjonen for bortfallet av boplikten og lignende ytelser til Den norske kirke kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget for statsstøtte til tros- og livssynssamfunn. Presteforeningen kan ikke støtte dette forslaget, og mener det undergraver prinsippet om likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn, et prinsipp som siden 2012 er grunnlovsfestet.