Høring: PFs strategi- og handlingsplan 2021-2024

Generalforsamlingen 2021 skal vedta strategi- og handlingsplan for Presteforeningen for perioden 2021-2024. Representantskapet har sendt sitt forslag til strategi- og handlingsplan på høring blant Presteforeningens organer. Organene (lokallag, fagutvalg, stiftsstyrer m.fl.) kan melde inn endringsforslag. Innkomne endringsforslag vil bli behandlet på GF sammen med representantskapets forslag. Høringsfristen er 31.12.20.

Se forslag til strategi- og handlingsplan samt skjema for endringsforslag vedlagt.

Hva har skjedd/hva skal skje:

  1. Representantskapet satte i gang arbeidet med planen i sitt møte i mars 2020 og i mars/april fikk alle PFs medlemmer invitasjon til å komme med forslag. Etter dette har Sentralstyret og Representantskapet behandlet de innkomne forslag, og vedtatt det forslaget som du nå har fått.
  2. Du skal nå sende ut forslaget til medlemmene i ditt lag/utvalg/styre og innkalle til møte for å behandle forslaget. Etter dette skal du sende inn organets eventuelle endringer og tillegg til PFs sekretariat innen nyttår. Forslagene meldes inn på vedlagte skjema.
  3. I februar 2021 vil sakspapirene til GF bli sendt ut. Der vil Representantskapets forslag og alle innkomne forslag til endringer ligge ved. Disse vil så bli behandlet på GF i mars, hvor det også vil være mulig for delegatene å komme med forslag til endringer og tillegg.
  4. Etter GF vil Sentralstyret lage et forslag til tiltak for å nå de målene som ble vedtatt på GF. Disse vil være konkrete og handlingsrettede, og Representantskapet skal vedta disse på sitt møte i juni 2021.