Foto: Kristianne Marøy

Høring: Liturgisk musikk

Vi støtter færre hovedserier, men samtidig må mulighetene for variasjon bevares. Det er Presteforeningens innspill til Kirkerådets høring om liturgisk musikk høsten 2015.

Evalueringen av gudstjenestereformen viser at det store mangfoldet av liturgisk musikk fungerer mindre godt og skaper usikkerhet hos kirkegjengerne. Det er derfor gode liturgiske og folkepedagogiske grunner til å gjeninnføre større standardisering når det gjelder den liturgiske musikken. Presteforeningen støtter derfor hovedgrepet med et begrenset antall hovedserier som Den norske kirkes foretrukne standardliturgi, og som normalt skal benyttes ved menighetens hovedgudstjenester.

Samtidig har en rekke menigheter innarbeidet annen liturgisk musikk, og vil kunne føle seg overstyrt ved de grepene som foreslås. Det er derfor viktig at noen muligheter til variasjon i liturgisk musikk beholdes, og at det ikke lages for byråkratiske godkjenningsordninger i den forbindelse. Presteforeningen forutsetter at det liturgiske materialet som har vært gjenstand for utprøving fortsatt vil være et ressurstilfang som menighetene kan bruke i tillegg til de fastsatte hovedseriene.

Den foreløpige oppsummeringen av høringssvarene viser at de fleste høringsinstansene ligger på samme linje som Presteforeningen.

 

 

Dokumenter

Kirkerådets høringsnotat Høringsnotat fra 14.10.2015. Høringsfrist satt til 21.12.2015.