For høyt beskattet?

Årets selvangivelser er ute, og noen prester opplever å være for høyt beskattet for tjenesteboligen de bor i. Boligombudet minner om at det er mulig å klage på ligningen, også verdifastsettelse av boligen.

Presteforeningens sekretariat har hatt en god del henvendelser om verdifastsettelse av fordelen av tjenestebolig som etter 1.09.15 er gjort til gjenstand for beskatning. De aller fleste bispedømmer har hatt nye runder med Skatteetaten etter første runde med verdifastsettelser. Det har medvirket til en del korrigeringer. Samtidig er Presteforeningen kjent med at det fortsatt er en del prester som opplever at verdifastsettelsen for fordelen knyttet til tjenesteboligen er for høy.

I forbindelse med årets skatteoppgjør er det mulig å klage på ligningen, herunder grunnlaget/verdifastsettelsen av fordelen av tjenestebolig.

– Vår anbefaling er at den enkelte tenker nøye gjennom om det bør klages. Man må huske at det objektive kriteriet er markedsleie for tilsvarende objekt og ikke hva den enkelte finner rimelig eller ikke på subjektivt grunnlag. Dersom konklusjonen er at fordelen for din del er satt høyere en gjengs markedsleie for bolig i området, bør det klages. Ligger det slik an at fordelen er satt likt eller i beste fall moderat i forhold til det lokale leiemarked vil en klage ha lite for seg, sier sentralt boligombud Anna Grønvik.

Lenker til Skatteetatens veiledninger for klage på likninga finner du nedenfor. Prester i Sør-Hålogaland bør kontakte arbeidsgiver og/eller Skatt Nord før en evt. klage da bispedømmet oppgir at de har sendt en oppdatert oversikt over tjenesteboligene til Skatt Nord og bedt om ny vurdering. Skatt Nord oppgir at arbeidet med dette påbegynnes nå rett etter påske