Særavtale om flyttegodtgjørelse for prester

Har du vært ansatt i Den norske kirke (rettssubjektet) de siste fire årene? Da har du rett på flyttegodtgjørelse etter vilkårene som følger av avtalen under.
Flytter du til Finnmark eller Nord-Troms? Da har du rett på flyttegodtgjørelse uavhengig av forutgående tjenestetid.

Det ytes flyttegodtgjørelse for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke når flytting er nødvendig i forbindelse med overgang til annen stilling i virksomheten eller ved annen pålagt flytting grunnet endret tjenestested.

Innledning

Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A.

Avtalen gjøres gjeldende fra 01.07.2023 til 30.06.2024.

Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen én måned før utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

Tvist om denne avtalen løses etter Hovedavtalens bestemmelser.

§ 1 Virkeområde og omfang

1. Denne avtalen gjelder ved flytting i Norge når flytting er nødvendig i forbindelse med overgang til annen prestestilling i virksomheten eller ved annen pålagt flytting grunnet endret tjenestested for prester.

2. Ved fraflytting av tjenestebolig på grunn av fratredelse fra stilling med alderspensjon eller uførepensjon dekkes flytteutgifter etter bestemmelsene i denne særavtalen. Det samme gjelder også for husstanden når flytting skjer på grunn av at arbeidstaker med tjenestebolig har avgått ved døden.

3. Kirkerådet (KR) eller den KR gir fullmakt, kan fastsette andre bestemmelser/annen godtgjørelse enn det som fremgår av denne særavtalen. Ved endring av bestemmelser /godtgjørelse, skal dette skje i samråd med arbeidstakerorganisasjonene.

4. Arbeidsgiver kan etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle tillate avvik fra det normale flyttevolum på 50 kubikkmeter (jf. § 2 nr. 2).

§ 2 Generelt om flytting

1. Flyttingen skal foretas på billigste måte herunder tatt samlet hensyn til alle utgifter og andre forhold som kan påvirke avvikling av tjenesten.

2. Flyttevolumet skal tilsvare et normalvolum på 50 kubikkmeter (jf. § 1 nr. 4). I volumet omfattes det som normalt inngår i et innbo. Flytting av spesielle gjenstander som båter, biler o.a. er arbeidstakerens eget ansvar.

3. Det skal innhentes anbud for flytting fra minimum tre registrerte flyttebyråer. Billigste anbud skal antas. Utgifter til forsendelse, på- og avlastning og omlasting fra et kommunikasjonsmiddel, eventuell midlertidig mellomlagring skal være inkludert i anbudet.

4. Virksomheten kan inngå flytteavtaler etter anbudsprinsippet og med de begrensninger som følger av denne særavtalen. Virksomheten kan innhente anbud for flyttingen der en eller flere arbeidstakere flytter til et nytt tjenestested. Virksomhetens anbud skal i slike tilfelle benyttes.

§ 3 Forutgående tjenestetid

Flyttegodtgjørelse gis ved flytting etter fire års umiddelbart forutgående tjeneste i rettssubjektet Den norske kirke, inkludert tjenestetid i staten for den som var ansatt før 01.01.17. uten tidligere dekning. Vilkåret om forutgående tjeneste gjelder ikke i forbindelse med flytting som følger av pålagt/avtalt endret tjenestested eller ved større omstillinger som medfører flytteplikt. I de tilfellene arbeidstakeren allerede har fått flyttegodtgjørelse i løpet av siste fire år, kan arbeidsgiver vurdere nødvendigheten av ny godtgjørelse.

Kravet om forutgående tjenestetid gjelder ikke ved flytting til Finnmark og Nord-Troms. Ved flytting fra samme område kreves det 3 års umiddelbar forutgående tjenestetid.

Kravet om forutgående tjenestetid er ikke til hinder for at flyttegodtgjørelser ytes når dette er nødvendig av rekrutteringshensyn.

§ 4 Utgiftsdekning

Arbeidstakeren får dekket utgifter til flyttingen slik:
a) Reise og kost dekkes for arbeidstakeren og for den/de i husstanden som forsørges av arbeidstakeren jf. Særavtale om reiseregulativet.

b) Dokumenterte utgifter til flytteforsikring utgifter for rengjøring ved fraflytting av bolig, elektrisk montering og kostnader knyttet til flytting av kommunikasjonsløsninger, rørleggerarbeid som følger som en direkte kostnad i forbindelse med flyttingen mv dekkes med inntil kr 25 364.

Summen reguleres årlig per 1. januar i tråd med konsumprisindeksen.

§ 5 Avtale om bindingstid/refusjon

1. Det skal som hovedregel inngås avtale om bindingstid mellom arbeidstakeren og den arbeidsgiveren som betaler flytteutgiftene. Bindingstiden skal normalt være 1 år.

2. Det skal avtales forholdsmessig tilbakebetaling av refunderte flytteutgifter hvis arbeidstakeren slutter før bindingstiden er omme. Det skal samtidig inngås avtale om trekk i lønn for det beløp som skal tilbakebetales.

3. Ved fratredelse etter egen oppsigelse innen 1 år fra tiltredelsestidspunktet, skal arbeidsgiver kreve forholdsmessig refusjon av samlet flyttegodtgjørelse med 1/12 pr. måned regnet fra tiltredelsesdato.

For det tilfelle en arbeidstaker slutter før bindingstiden er omme, og dette skyldes ny stilling i rettssubjektet Den norske kirke, kan ny og gammel tilsettingsmyndighet inngå avtale om deling av flytteutgiftene.

§ 6 Frist for innsendelse av regning

Regning for flyttegodtgjørelse skal sendes arbeidsgiver snarest og senest innen 2 måneder etter at flytting er avsluttet.