Enighet om ny arbeidstidsavtale og lederavtale

Det er i dag undertegnet ny arbeidstidsavtale for prestene.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått på plass en ny avtale, som fortsatt sikrer vern, kombinert med stor selvstendighet rundt prestens tjeneste, sier Presteforeningens leder, Martin Enstad.

Den nye avtalen er en videreføring av dagens arbeidstidsavtale. Prestene vil fortsatt ha en gjennomsnittberegnet arbeidstid og 20% ubunden tid. Men det er gjort noen viktige endringer:

Leir

På leir ligger denne avtalen nærmere KAs eksisterende leiravtale, med noen viktige endringer. Presten kan føre inntil 16 timer arbeidstid på leir, og det gjøres ikke skille mellom aktivt og passivt arbeid slik man gjør i fellesrådssektoren. Alle arbeidstimer gir rett til tillegg når dette er hjemlet i hovedtariffavtalen (lørdag, søndag, kveld, natt og helgedager).  Dagens leirgodtgjørelse på kr 700 pr døgn faller bort, men til gjengjeld får man godtgjort med 1/3 timelønn pr. time for hviletiden på leir.

– For det store flertall av våre medlemmer betyr dette at man får en økt økonomisk kompensasjon for å delta på leir. Det er også positivt at den nye avtalen anerkjenner at også leirdøgn består av 24 timer og at alle timene kompenseres, sier Presteforeningens forhandlingssjef, Kristian Mollestad.

Det er også avtalt at ved inngåelse av denne avtalen så regnes rammene som godkjent etter arbeidsmiljølovens § 10-12 (4). Det betyr at man ikke må søke om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for hver enkelt leir.

Beredskap

Beredskap er tatt helt ut av arbeidstidsavtalen, og det skal forhandles en egen særavtale med Kirkerådet om beredskap. Den nye ordningen for beredskap skal være på plass senest 1.1.18. Det vil umiddelbart bli satt ned en partssammensatt gruppe som skal arbeide med dette. Fram til en ny avtale er på plass gjelder dagens ordning for beredskap. I deler av landet har man i dag fått så store beredskapsområder at det er mye uro rundt denne ordningen. Partene har en fellesprotokolltilførsel der det framgår at: «Fram til ny avtale er på plass må situasjonen i de områdene av landet der beredskapsordningen er under press tas opp i drøftingsmøter mellom partene for å finne en løsning».

– Ut i fra tilbakemeldinger mener vi det er på tide å se på større endringer i beredskapsavtalen. Presteforeningen kommer til å fremme krav om en beredskapsavtale basert på frivillighet der godtgjøringen knytter seg til hver enkelt utrykning. Så får vi se hva vi kan bli enig med arbeidsgiver om. Stortinget skal til høsten diskutere Stålsettutvalget, som har foreslått at dødsbud ikke skal utføres av prester i Den norske kirke, men av en livssynsuavhengig formidler enten ved politi eller helsepersonell. Det har også denne våren pågått en debatt om presters beredskapstjeneste i media. Gitt dette utgangspunktet bør en ny beredskapsavtale også sondre mellom samfunnsoppdraget å gå med dødsbud, og kirkens behov for en beredskap knyttet til uoppsettelige kirkelige tjenester. Som kirke må vi uavhengig av hva som skjer med dødsbudene ha en beredskap som sikrer at syke og døende kan bli betjent med Guds ord, skriftemål og kirkens sakramenter, og vi må kunne yte sjelesorg når det er nødvendig, sier Martin Enstad.

Timeoversikt og avspasering

Det skal også framforhandles en særavtale med Kirkerådet om fleksitid/avspasering. Fram til ny særavtale er på plass så gjelder bestemmelsene i dagens § 7 i særavtale om arbeidstid, fritid og beredskap for prester i Den norske kirke.

Lederavtalen

Lederavtalen er også i hovedsak en videreføring av dagens avtale. Som i arbeidstidsavtalen er punktene om beredskap og avspasering tatt ut av avtalen og skal forhandles i egne særavtaler med Kirkerådet. Videre er leirgodtgjørelsen på kr 1000,- pr døgn tatt ut av avtalen, og godtgjøring for å delta på leir skal vurderes etter avtalens §4 om overtid, som gir anledning til å avtale både kompensasjon i kroner, i tid eller en kombinasjon av disse.

Begge avtalene gjelder fra 01.07.2017

 

Hva skjer videre?

Det vil i løpet av høsten utarbeides en felles veiledning til avtalen av partene. Som det framgår over skal det også framforhandles to særavtaler med Kirkerådet i løpet av høsten 2017.