Foto: Kristianne Marøy

Enhetlig lokal ledelse og veien videre mot en arbeidsgiver i Den norske kirke

Presteforeningens leder, Martin Enstad, har skrevet et debattinnlegg  i Luthersk kirketidende, og på verdidebatt.no, om kirkeordning etter 2020 og veien fram mot en arbeidsgiverlinje i Den norske kirke.

Etter kirkemøtet 2016 er det avklart hvilken kirkeordning Kirkemøtets flertall ønsker seg fra 2020. Den valgte modellen med samordnet arbeidsgiverorganisering med en enhetlig lokal ledelse bør tegnes ut tydelig før man setter i gang forsøk med andre modeller.

Men allerede Kirkemøtet i 2018 bør kunne samle seg om et vedtak om fra hvilket årstall man ønsker en felles arbeidsgiver, og be om systematiske forsøk i forkant av en slik avgjørelse.

Kirkemøtets vedtak i sak KM 08/16 viste at et overveldende flertall (mer enn 3/4 flertall) ønsker å videreføre de to arbeidsgiverlinjene – det nasjonale rettssubjektet og fellesrådene – etter 2020. Det som likevel er avgjørende nytt med vedtaket fra 2016 er at man ønsker å etablere en felles daglig ledelse lokalt fra 2020. At det skal være en definert leder på stabsnivå vil overraskende mange steder være noe helt nytt, og at det skal være en leder som styrer over begge linjene vil være noe helt nytt nesten alle steder i vår kirke.

Kirkemøtets vedtak reiser en rekke spørsmål. Der de alternative modellene – fellesrådsmodellen og bispedømmerådsmodellen kan tilby en prinsipiell avklaring, og dermed et enklere organisasjonskart, så er modellen med samordnet ledelse preget av et ønske om en fortsatt skrittvis utvikling av vår kirkes ordning. Samtidig er modellen med samordnet arbeidsgiverorganisering den modellen som tar på alvor Den norske kirkes todelte finansiering.

Les mer i www.verdidebatt.no