Dropp 50-årsregelen

Debatten om «second-career-prester» har reist flere viktige spørsmål om kompetanse og tilrettelegging. Hvilken kompetanse trengs i presteyrket? Hvilke rom er det i kirken for å ta i bruk ulike typer erfaring og kompetanse i presteyrket? Hvordan kan man legge til rette for at mennesker som har kall eller motivasjon for prestetjeneste som en ny yrkesvei et stykke ut i arbeidslivet kan kvalifisere seg for prestetjeneste?

Presteforeningen mener hovedveien til prestetjeneste fortsatt skal være profesjonsutdanning i teologi (cand.theol.-grad). Prestene skal tolke kirkens tro og tradisjon i en kritisk tenkende samtid. Den teologiske profesjonsutdanningen er bygd opp for å gi kommende prester et best mulig grunnlag for dette.

Så har kirken lagt til rette for at også andre veier kan lede fram til prestetjeneste. Også her er det klare kompetansekrav, både til formell kompetanse og til realkompetanse. De andre veiene handler ikke om at kompetanse ikke trengs, men at den kan oppnås på andre måter enn cand. theol.-grad.

Disse veiene bidrar med gode prester til Den norske kirke og fyller noe av behovet for nyrekruttering. De gir prester med en noe annen erfaringsbakgrunn enn de som starter yrkeslivet etter profesjonsstudium i teologi. Alle prester som er ordinert er prester på like fot. Det er ordinasjonen som gjør deg til prest. Ikke hvilken vei du hadde til ordinasjonen.

Presteforeningen ser at regelverket for godkjenning av prester med relevant mastergrad kan slå uheldig ut, og at motiverte kandidater kan få en unødig lang vei til prestetjeneste. Dette har debatten gitt talende eksempler på. Presteforeningens sentralstyre støtter derfor at Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke §5, pkt. 5 endres. Vårt forslag innebærer at man sløyfer kravet om å ha fylt 50 år for at kravet om at det har gått fem år siden avlagt relevant mastergrad kan fravikes. Det kan løses enkelt ved at regelen får følgende ordlyd: «har innehatt graden i minst fem år. Evalueringsnemnda kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette vilkåret».

Innlegget ble først publisert i Vårt Land 24.mai 2018, og finnes også på verdidebatt.no