Avtalestatus ved overgang til 2017

Fra 1. januar 2017 er rettssubjektet Den norske kirke, en grunnlovsfestet folkekirke, et faktum. For arbeidslivsavdelingen i Presteforeningen har det vært viktig å få på plass alt lov- og avtaleverk som omhandler våre medlemmer og våre tillitsvalgte i virksomheten innen overgangen fra staten. Men – med den forutsetning at de kollektive og individuelle rettighetene sikres ved overgangen. Det har vært krevende forhandlinger, men vi har fått resultater vi er fornøyd med. Fra 1. januar er de tidligere statsansatte omfattet av KAs avtaler, men med egne bestemmelser knyttet til tilleggsavtaler.

3. januar skal Presteforeningen undertegne alle de framforhandlede avtalene. Det dreier seg om:

 

Tilleggsavtale til Hovedtariffavtalen

Her har alle medlemmene fått videreført sine lønnsbetingelser. Dette inkluderer både sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Andre rettigheter vi har fått videreført, er bl.a.:

 • Ansiennitets- og godskrivingsregler ved lønnsfastsettelse
 • Permisjonsrettigheter i tilknytning til omsorg ved sykdom hos barn og nærstående mm
 • Gruppelivsordning (ytelser ved dødsfall) og yrkesskadeerstatning
 • Bestemmelser for godtgjøring ved natt-, lørdags-, helge- og høytidsarbeid for medlemmer omfattet av arbeidstidsavtalen og lederavtalen for prester
 • Lønnsbetingelser ved militær- og siviltjeneste

Pensjon, inkl. AFP, er nå tariffestet i Hovedtariffavtalen.

OU-ordningen (midler til tillitsvalgtopplæring) fortsetter i all hovedsak som før.

 

Tilleggsavtale til Hovedavtalen

Dette er bestemmelser som i all hovedsak berører medbestemmelse på arbeidsplassen, og angår derfor primært de tillitsvalgte. Formålet med avtalen er å sikre best mulig samarbeid og grunnlag for medbestemmelse i Den norske kirke, og her har vi fått videreført vesentlige bestemmelser som bl.a.:

 • Medbestemmelse gjennom informasjon og drøftinger
 • Regler for tjenestefri, inkl. permisjonsordninger
 • Likestillingsarbeid

Det vil også ble nedsatt partssammensatte utvalg som skal se nærmere på bl.a. rettigheter ved inngåelse av personalreglement og ved interne omorganiseringer

 

Tilpasningsavtale til Hovedavtalen og avtale om tillitsvalgtordning

Formålet med Tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs tariffområde skal praktiseres for arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke. I avtalen har vi nedfelt følgende felles forståelse med Kirkerådet:

«Partene viser til tilleggsavtalens mange og viktige reguleringer av medbestemmelsen, og er tilfredse med disse.»

Tilpasningsavtalens formål er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom arbeidstakere v/tillitsvalgte og arbeidsgiver på alle nivåer i det nye rettssubjektet.

Partene er likeverdige, og denne avtalen skal legge til rette for medvirkningsformer som gir arbeidstakerne og deres tillitsvalgte reell innflytelse over egen arbeidssituasjon.

Partene har et felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur.

Avtalene regulerer nivåer for medbestemmelse i rettssubjektet Den norske kirke. Dette vil være gjenkjennelig, og ser slik ut fra 1.1.2017:

 1. Sentralt nivå:
 2. Kontaktmøte

Hovedorganisasjonsmodell, med følgende representasjon:

1 pr. hovedorganisasjon (totalt 4)

I tillegg 1 for nest største forbund

I tillegg 2 for største forbund

Representasjon basert på medlemsmassen avstemmes en gang pr. år (1/1)

 1. Forhandlingsutvalg

Alle berørte forhandlingsberettigete organisasjoner (19 organisasjoner pr. 1.1.2017)

Arbeidsgiversidens representant på sentralt nivå er Kirkerådet v/ direktøren.

 1. Regionalt nivå:

Bispedømme (prestetjenesten og bispedømmekontoret. Svalbard kirke ivaretas av Nord-Hålogaland bispedømme) og Kirkerådets sekretariat (inkludert KUN).

Kontaktmøte: På driftsenhetsnivåene videreføres representasjonen lik som gjaldt 31.12.2016 før etablering av rettssubjektet Den norske kirke 1.1.2017, med mindre partene på regionalt nivå blir enig om noe annet.

Arbeidsgiversidens representant på regionalt nivå er biskopen og stiftsdirektøren, og Kirkerådets sekretariat ved direktøren.

 1. Lokalt nivå:

Prosti (prestetjenesten)

Kontaktmøte: På arbeidsplassnivå videreføres representasjonen som gjaldt 31.12.2016 før etablering av rettssubjektet Den norske kirke 1.1.2017, med mindre partene på lokalt nivå blir enig om noe annet.

Arbeidsgiversidens representant på lokalt nivå er prosten.

Utøvelse av tillitsverv løses i arbeidstiden i samråd med nærmeste leder. På sentralt nivå reguleres dette gjennom tilpasningsavtalen.

 

Særavtaler

Alle særavtalene som er gjeldende i Den norske kirke (arbeidstidsavtale, fleksitidsavtale, seniorpolitiske tiltak m.m.) er prolongert inn i 2017. Det innebærer at de vil bli forhandlet i løpet av året, og at gjeldende bestemmelser fortsetter inntil nye avtaler er på plass.