Viktig konferanse om livssynstjenesten i offentlige institusjoner

Tros- og livssynspolitikken er i støpeskjeen. Det var derfor stor interesse for konferansen «Chaplaincy på norsk» – om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner. Konferansen fant sted 25. oktober på Radiumhospitalet.

Kulturdepartementet har varslet både en gjennomgang av finansieringsordningene på tros- og livssynsfeltet, et lovforslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn og en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Temafeltet som Stålsettutvalget utredet i NOU 2013:1

Det var også stor bredde i samarbeidet om konferansen. Feltprestkorpset tok initiativet til konferansen og fikk med seg Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Human-Etisk Forbund, Universitetet i Oslo ved Det teologiske fakultet, og Oslo universitetssykehus ved Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste.

Konferansen belyste temaer som «Dagens situasjon og utfordringer i Kriminalomsorgen, helse- og omsorgssektoren og Forsvaret», «Nye norske ordninger for religions- og livssynsbetjening», «Løsninger for religions- og livssynsbetjening i fremtidens Norge». Disse temaene ble bredt belyst av en rekke aktører på feltet. Her fikk vi del i erfaringer med ulike former for tros- og livssynstjeneste i dagens Norge, fra prester og andre samtalepartnere.

Vi fikk også innblikk i erfaringer fra Nederland og Danmark med henholdsvis en inklusiv tros- og livssynstjeneste i sykehus og arbeidet til en sykehusimam.

Konferansens tema berører spesialprestetjenestene i offentlige institusjoner, særlig fengselsprester, sykehus- og sykehjemsprester og feltprester, men problemstillingene er også relevante for studentprestene. Disse prestegruppene var godt representert blant de omkring 150 deltakerne på konferansen.

Hele konferansen ble streamet, og kan sees i opptak, se lenken nedenfor.