Carlisle Cathedral, Foto: Øivind Refvik

Carlisle Cathedral, Foto: Øivind Refvik

Studietur til Carlisle

Eirik Aadland Tappel ble tildelt stipend fra Frie internasjonale stipend for å delta på studietur til Carlisle i regi av NMS og Norges Kristne Råd. I denne rapporten forteller han fra studieturen han var med på.

Jeg er for tiden sokneprest/prostiprest i Sunnhordland, og stipendiat på VID hvor jeg jobber med en doktorgrad som handler om «Innovasjon av frivillighet i menighetene (IFM)». Jeg ser blant annet på hvordan to menigheter i Norge (Den norske kirke) og to i utlandet (Sjømannskirken) har koblet sammen innovasjon og frivillighet.

Nybrottsarbeid i Church of England

Jeg var med på turen som NMS og Norges Kristne Råd arrangerte til England 8. – 12. juni 2022. Temaet var «Nybrottsarbeid i Church of England» i såkalte “Fresh expressions of Churches” og “Messy Church”.
Studieturen til Carlisle var til inspirasjon og hjelp til å se hvordan vi kan være kirke på nye måter slik at vi når flere, får større oppslutning, og flere frivillige.

NMS har samarbeidet med Carlisle bispedømme om ulike pionerprosjekter i 12 år. NMS-misjonærene Solgunn Smith, Kristian Tjemsland og Leah Tjemsland har sammen med en god del ettåringer vært med å styrke ungdomsarbeidet i bispedømmet. Biskop James Newcome kunne fortelle at ungdomsarbeidet gikk ned med hele 60 prosent på 1990-tallet. Church of England har ikke den samme tradisjonen med konfirmasjon for 14-15-åringer som Den norske kirke. Før de startet med pionerarbeid blant unge, hadde kirken kontakt med kun omkring 200 ungdommer tilknyttet menighetsarbeid i hele bispedømmet. Nå, ti år senere, kan de telle mer enn 2000.

Den norske kirke har en større kontaktflate mot ungdom. Selv om statistikken går ned, er det gledelig at 50 prosent av alle norske 15-åringer gjennomfører konfirmasjonsforberedelser og dermed får en god kontakt med lokalmenigheten. Kreative trosopplæringstiltak har utvidet møtepunkt med barn, ungdom, familier og kirken. Kirken i Norge er fortsatt sterkere knyttet til folket enn i England, men vi går dessverre foreløpig i samme retning ifølge statistikken.

Messy Church

Utfordringene i England med nedadgående oppslutning om kirken har ført til en strategisk satsning på pionerarbeid og innovasjon. Det pionerarbeidet som har hatt størst misjonal innvirkning i Church of England er Messy Church. Det er et kreativt menighetsfellesskap for alle generasjoner der mat, gjerne middag, er en viktig ingrediens. Forskning i England viser at 60 prosent av deltagerne i Messy Church er «non-churched» og «de-churched». Ikke noe annet tiltak i England har evnet å engasjere så bredt.

Innovasjon og frivillighet må på dagsordenen

Jeg vil hevde innovasjon og frivillighet i enda større grad må settes på dagsorden og ikke minst heies frem i Den norske kirke. Hva er behovet i dag og hva er det Gud vil sette i gang? Kan vi være kirke på nye måter? Hvordan fordele ansvar mellom ansatte og frivillige, og hvordan legge til rette for en frivillighet som skaper tilhørighet? Kanskje kan vi lære noe av våre anglikanske søsken som praktiserer en «mixed ecology», hvor gammelt og nytt får vokse side om side i et frodig mangfold?

Innovasjon er fortiden et moteord som mange ulike forskningsfelt er interessert i. Det er en mengde bøker og artikler i dag som analyserer fenomenet innovasjon. Dette har ført til at kunnskapen om innovasjon er rik, men også fragmentert og forvirrende. Samtidig er innovasjon viktig da alle organisasjoner til enhver tid bør bruke ressursene sine godt og være kreativ i møte med nye utfordringer.
Kirken har alltid fornyet seg, som det reformatoriske slagordet fastslår: ecclesia semper reformanda est. Samtidig er kirken i stor grad institusjonalisert, og mye fornyelse i kirken kalles ikke for innovasjon. Det har fått andre merkelapper og kommet i form av tiltak, forsøk, reformer og omorganisering. Innovasjonsbegrepet fra det kirkelige praksisfeltet er det skrevet lite om.
Kan for eksempel de frivillige i større grad være drivere for endringer og innovasjon i kirken? Her tror jeg det er et potensial i Den norske kirken, hvor frivilligheten utgjør om lag 1000 årsverk fordelt på over 100 000 frivillige (2,5% av medlemmene).


Jeg er glad for at jeg fikk mulighet til å være med på denne turen, og takker Presteforeningen for støtten.

Mer om mitt prosjekt kan leses her: https://www.vid.no/forskning/phd-prosjekter-ved-senter-for-diakoni-og-profesjonell-praksis/innovasjon-av-frivillighet-i-menighetene-ifm/