Seminarrapport: Kirke i Norden nå

Nordiske presteforeningers samarbeid (NPS) hadde sitt årlige møte, denne gangen i København, i månedsskiftet august-september 2015. Samtidig arrangerte NPS en konferanse med temaet «Kirke i Norden nå/nu». Konferansen samlet omkring 50 deltakere fra alle de nordiske land. Det var særlig lagt opp til at yngre prester skulle delta, sammen med de ulike presteforeningenes ledelse.

Tre av de norske deltakerne har skrevet hver sin tekst med refleksjoner i etterkant av konferansen. Gaute Granlund er sokneprest på Røst i Sør-Hålogaland bispedømme. Marianne Støylen Skauge er prostiprest i Nord-Hordland prosti i Bjørgvin bispedømme. Anders Møller-Stray er trosopplæringsleder i Grorud menighet i Oslo bispedømme.

Konferanseprogrammet var lagt opp i tre moduler.

Modul 1 tok utgangspunkt i et foredrag av sosiologen Jonas Bromander, tidligere sjef for analyseenheten på Kyrkokansliet i Uppsala, Sverige. Hans tema var «De nordiske folkekirker i dag og i fremtiden, hvad kræves der af de ansatte?»

Modul 2 hadde et foredrag av teologen Patrik Hagman, dosent i politisk teologi ved Åbo akademi. Tema: «Människornas behov och kyrkans tradition – att vara kyrka i dag».

Modul 3 ble innledet med et foredrag av psykologen Lene Tanggaard, professor ved Aalborg universitet over temaet: «Samtidsmennesket – en psykologisk skitse».

Til hver av modulene var det satt av god tid til workshop i grupper, med oppsummerende plenumssamtaler. I worskhopene drøftet vi følgende fem temaer – i relasjon til foredragene: Forkynnelsen, Nåtidig teologi, Utdannelse, Det multikulturelle samfund og Den diakonale opgave.

Rådgiver i Presteforeningens fagavdeling, Per Kristian Aschim, holdt også et foredrag/kåseri med temaet «Deltaker eller tilskuer? Kveldsfunderinger om kirke, fotball og korsang.» Dette foredraget er publisert i Luthersk Kirketidende nr. 17/2015, og kan lastes ned fra lenken nedenfor.

Nedenfor finnes også refleksjonene fra de norske deltakerne Gaute Granlund, Marianne Støylen Skauge og Anders Møller-Stray.

God lesning!