Kapellet ved sykehuset i Tromsø.

Foto: Harald Groven (CC BY-SA 3.0

Kapellet ved sykehuset i Tromsø.

Foto: Harald Groven (CC BY-SA 3.0

Regjeringens arbeid med helhetlig tros- og livssynspolitikk

Tros- og livssynspolitisk seminar 12. september 2016

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Startskuddet for arbeidet var et åpent seminar 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket. Kulturministeren inviterte og redegjorde – sammen med ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen om arbeidet med tros- og livssynspolitikk.

Utvalgsleder Sturla Stålsett redegjorde for grunnarbeidet som ble gjort i NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn og minnet om at mange spørsmål var drøftet, at det var lagt fram mange konkrete løsningsforslag og at det var kommet over 300 høringsuttalelser til utredningen. Siden utredningen kom har det vært en tilspissing i debatten omkring temaer som religion, migrasjon og terror. Sakene om medlemsrot i trossamfunn har bidratt til mistillit mot finansieringsordningen. Det har også vært debatt om forståelsen av «religion». Stålsett trakk fram fire momenter på vei mot en ny stortingsmelding. Tros- og livssynspolitikk handler om mer enn finansiering. Tros- og livssynspolitikk er viktig for hele samfunnet, og ikke bare for særinteresser. Det bør legges til grunn en positiv holdning til borgernes livssyn, med fortsatt aktiv støttende tros- og livssynspolitikk. Likebehandling betyr at alle borgere får lik tilgang og mulighet til å leve ut sitt livssyn.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn fra Venstre sto sammen med flere partifeller bak et representantforslag i Stortinget i desember 2015. Dette representantforslaget endte med en anmodning til regjeringen om å sette i gang arbeidet med stortingsmeldingen. Det var ellers innlegg ved leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Joys og leder i Kirkerådet, Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum. Forsker Jan-Paul Brekke fra Institutt for Samfunnsforskning tok for seg forholdet mellom integreringspolitikk og tros- og livssynspolitikk og belyste viktige spørsmål som forholdet mellom mangfold og sammenbindende kraft i samfunnet. Sturla Stålsett hadde tidligere vært klar på at tros- og livssynspolitikk ikke bør reduseres til et aspekt ved intergreringspolitikken. Stålsett mente tros- og livssynspolitikken er et viktig selvstendig politikkfelt, men med problemstillinger som overlapper med integreringspolitikken.

Til slutt var det panelsamtale om utfordringer og forventninger til en helhetlig tros- og livssynspolitikk med Linda Noor (Minotenk), Sumeet Patpatia Singh (Den store turbandagen), Ingvill Thorson Plesner (Norsk senter for menneskerettigheter), Shoaib Sultan (Samfunnsdebattant og politiker MdG) og Bård Vegar Solhjell (Agenda-utvalget for bedre integrering).

Seminaret kan sees i opptak på nett-tv, se lenke nedenfor.

Arbeidet med tros- og livssynspolitikk

Regjeringen har opprettet en egen nettside om arbeidet med tros- og livssynspolitikk. Se lenke til denne nettsiden nedenfor.

Samtaleprosess og innspill fram mot stortingsmelding

Kulturministeren har lagt opp til en prosess fram mot stortingsmelding hvor det er mulighet for å komme med innspill. Departementet ønsker også at det skal foregå en samtale på offentlige arenaer om tros- og livssynspolitikk som kan bli et tilfang i arbeidet med stortingsmeldingen. Seminaret 12. september var starten på denne samtaleprosessen. Departementet oppfordrer ulike tros- og livssynssamfunn og andre instanser til å arrangere samtalemøter og seminarer om tros- og livssynspolitikk, og gjerne invitere departementet slik at de kan lytte til samtalen og få innspill. Arbeidet med stortingsmeldingen er ventet å pågå fram til 2018.

Arbeidet med en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn

Regjeringen varslet i Sundvollenerklæringen at den ville legge fram forslag til en felles tros- og livssynssamfunnslov som også skulle omfatte de nødvendige lovbestemmelsene om Den norske kirke. Regjeringen har varslet at et lovutkast vil bli sendt på høring i løpet av 2017. Lovutkastet vil altså foreligge før stortingsmeldingen. På regjeringens nettside listes det opp hvilke temaer som hører hjemme i lovarbeidet, og hvilke temaer som hører hjemme i stortingsmeldingen.

Lovforslaget vil også behandle spørsmålene om finansiering for tros- og livssynssamfunn. Stortinget ba høsten 2015 regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag til ny ordning for finansieringen på feltet.

Presteforeningen om tros- og livssynspolitikk

Presteforeningen avgav i august 2013 en omfattende høringsuttalelse til NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. Denne uttalelsen inneholder både grunnleggende og prinsipielle betraktninger og konkrete drøftinger av en rekke av utvalgets forslag. Se lenke nedenfor.