Regjeringen fortsetter å tømme prestekontorene

Pressemelding fra Presteforeningen

– Regjeringens forslag til statsbudsjett forutsetter urealistiske innsparinger i Den norske kirke. Konsekvensen av dette vil være en fortsatt nedbemanning av den landsdekkende prestetjenesten, og et redusert kirkelig nærvær i hele landet, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Regjeringen foreslår å kutte Den norske kirkes rammetilskudd med 46 millioner kroner. Dette begrunnes med innsparingsmuligheter på administrasjon etter virksomhetsoverdragelsen i 2017.

– Den norske kirke er i gang med å effektivisere sin administrasjon, men det foreligger ingen vedtak eller prosesser som gjør det rimelig å tro at innsparingen vil bli på hele 46 millioner i 2019, sier Enstad.

Den norske kirkes statistikk viser at prestetjenesten fra 2015 til 2017 allerede er redusert med 60 presteårsverk, fra 1262 til 1202 årsverk. Dette skyldes delvis rekrutteringsproblemer, men også stramme økonomiske rammer.

– Dette budsjettet vil gi enda færre prester. Når det blir stadig lengre mellom kollegene, blir det stadig mindre attraktivt å jobbe som prest. Budsjettet vil forverre rekrutteringssituasjonen, mener Presteforeningens leder.

I tillegg til et kutt på 46 millioner blir Den norske kirke pålagt et generelt effektiviseringskutt på 0,5%, som andre tilskuddsmottagere fra Kulturdepartementet.

– Det framstår som helt urimelig at man pålegges et dobbelt krav til effektivisering. Kirken må forvente å sitte igjen med gevinsten av sitt eget effektiviseringsarbeid slik at man kan styrke prestetjenesten i landets mange lokalsamfunn, avslutter Presteforeningens leder Martin Enstad.

For ytterligere kommentarer: Presteforeningens leder Martin Enstad, mob 99624959, epost: enstad@prest.no