Presteforeningens studiebibliotek, egne bokutgivelser.

Foto: Emil Skartveit

Presteforeningens studiebibliotek, egne bokutgivelser.

Foto: Emil Skartveit

Presteforeningens studiebibliotek ved en milepæl

Presteforeningens studiebibliotek runder 50 i reformasjonsjubileets tegn. Hva kunne passe bedre enn at studieboken til 500-årsjubileet for reformasjonen ble nummer 50 i studiebiblioteket?

I 1975 etablerte Presteforeningens studienemnd PFs studiebibliotek. Studienemnda hadde allerede utviklet studieopplegg til bruk i etterutdanningen av presteskapet. Man satte gjerne sammen en litteraturpakke til et temaområde og beskrev noen studiesamlinger i prostilag eller lignende. Noen ganger var det ønskelig å trykke opp tidligere publiserte artikler, eller få skrevet artikler skreddersydd for studieopplegget. Det ble lagt ned et stort arbeid i studienemnda for å utvikle nye studieopplegg som var relevante for prestene. Studienemnda oppnevnte arbeidsgrupper som fikk ansvar for å utvikle studieopplegg. Ofte bidro arbeidsgruppene til at det ble skrevet nytt stoff der det manglet egnet litteratur. Studiebiblioteket ble stedet for å få dette nye stoffet publisert og gjort tilgjengelig for prestene.

Fra 1975 til 1980 ble det produsert 14 hefter med artikler i studiebiblioteket. Disse heftene var enkle i utstyret, nærmest som kompendier å regne. Noen av disse fikk utbredelse og bruk også utenfor presteforeningens rekker. Studiebibliotekets nr. 12: Fra skrivebord til prekestol: det Nye testamente – eksegetisk metode og prekenforberedelse (1979), ble flittig brukt av teologistudenter på MF i min studietid.

Fra 1980 til 1987 ble mange av studieoppleggene publisert som bøker på ordinære forlag. IKO, Aschehoug, Universitetsforlaget, Luther og Andaktsbokselskapet, senere Verbum utga alle studiebøker som inngikk i studiebiblioteket. PF publiserte selv en del mindre studiehefter som supplement til noen av bokutgivelsene. Fra 1984 begynte PF også å gi ut enkelte studiebøker, som nr. 20: Presten som sosialetisk veileder og 21: Så tilholder og formaner jeg deg: en studiebok om ordinasjonen.

Fra 1988 fikk Presteforeningens studiebibliotek et enhetlig grafisk uttrykk og framsto som en enhetlig bokserie. I årene 1988-1991 kom det i rask rekkefølge ikke mindre enn åtte studiebøker. De fleste antologier med nyskrevet materiale. Flere av utgivelsene var nybrottsarbeid, som nr. 32: Tjenestens kilder: En bok om pastoral spiritualitet (1990) og nr. 34: Om alle land lå øde: Kristen gudstro i en truet verden (1990). Nr. 29: Folkekirken – status og strategier inneholdt artikler som har blitt standardreferanser i nyere ekklesiologisk debatt i norsk sammenheng.

De neste årene ble det for det meste produsert studiehefter til allerede utkomne bøker. I samarbeid med IKO-forlaget og Den norske kirkes kateketforening utviklet Presteforeningen et menighetspedagogisk etterutdanningskurs som resulterte i studieheftet Visjonen og hverdagen (1994). Studieheftet inngår som nr. 39 i studiebiblioteket.

Presteforeningens serie med egne utgivelser fortsatte i årene 1997, 1999, 2002 og 2006. Nr. 42: Yrkesetikk for prester (1997) har inngått i praktikumspensum i perioder, mens nr. 41: Teologi og litteratur (1997) igjen fanget opp et felt i nyutvikling.

Fra 1999 og framover har studiebiblioteket – i takt med fokuset på stat-kirke og utviklingen av Den norske kirke i retning av en mer selvstendig folkekirke – kretset om ekklesiologi, forståelsen av prestetjenesten og ledelse i kirken. Nr. 49: Ledelse i folkekirken (2011) her nevnt som eksempel. Men aktuelle temaer som pilegrimsteologi og kirkens møte med mennesker ved dåp har også blitt dekket i studiebibliotekets utgivelser.

Flere av de nyeste bøkene er utgivelser ved de store anledninger. Stiftsstyrene i Sør- og Nord-Hålogaland tok initiativ til og redigert nr. 44: Vårherres verden: en bok om kirke og gudstro i Nord-Norge gjennom 1000 år (1999). Nr. 48: Mellom embetsmyndighet og demokrati: prestetjenesten i Skandinavia siden 1905 (2006) utkom etter en pastoralkonferanse i Oslo i anledning av 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige.

Studiebibliotekets nyeste utgivelse føyer seg inn i rekken av utgivelser til de store anledninger, nemlig til reformasjonsjubileet 1517-2017. Nr. 50: Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (2016) er den største studieboken som er laget til nå. Som seg hør og bør til et stort jubileum. Ekstra gledelig er det at boka er blitt til i et bredt samarbeid mellom teologiske læresteder, Bispemøtet og Presteforeningen.

Til sammen har de 50 titlene i Presteforeningens studiebibliotek tilført prestene faglige impulser på et bredt teologisk og praktisk-kirkelig felt. Eksemplene som er nevnt ovenfor gir bare en del av totalbildet.

Vedlagt finner du oversikt over alle utgivelsene i Presteforeningens studiebibliotek.