PF styrker arbeidet med bærekraftmålene

-Det er viktig for oss som prester og fagforening å bidra aktivt til at verden sammen når FNs bærekraftmål, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Oppretter eget fagutvalg for bærekraftspørsmål

Siden 2019 har foreningen hatt en prosjektgruppe som har arbeidet med å utvikle Presteforeningens klimaengasjement. Nå ønsker sentralstyret å styrke dette arbeidet ytterligere ved å opprette et permanent Fagutvalg for bærekraftspørsmål.

Fagutvalget vil ha en viktig oppgave i å holde organisasjonen fast i de målsettingene som ble satt da Generalforsamlingen 2021 vedtok en strategi- og handlingsplan for perioden 2021-2024. Her er det lagt en rekke politiske mål som understreker Presteforeningens engasjement i klima- og bærekraftspørsmål. Målsettingene gjelder både internt i egen organisasjon og når PF opptrer som aktør i kirke- og samfunnsliv.

Som overordnete mål vedtok GF2021 at:

Arbeidsforhold og avtaleverk betyr noe

Innen lønns- og tariffpolitikk er målene tydeliggjort ved å si at PF vil arbeide for at avtaleverket i kirkelig sektor skal bidra til at virksomhetene organiserer sitt arbeid i tråd med bærekraftmålene og sikrer en utslippsreduksjon på minst 50-55 % innen 2030. Videre vil vi jobbe for at arbeidsgiverne tilrettelegger for klimavennlige reiser til og i arbeidet, og at alle prester har gode kontorforhold med digitalt utstyr som tilfredsstiller dagens krav.

– Dette vil gjøre det enklere for den enkelte prest å ta klimasmarte valg i arbeidshverdagen, tror PFs leder Martin Enstad.

Arbeid med deler av avtaleverket kommer i gang allerede i år, når partene i tariffområde KA sammen skal komme med forslag til konkrete tiltak i Særavtalen om reiseregulativet.

Vi vil redusere vårt eget klimafotavtrykk

-Vi må også gjøre valg for PFs egen virksomhet, slik at vi som organisasjon tar vårt ansvar i jobben med å nå bærekraftmålene, sier generalsekretær Anna Grønvik.

Representantskapet har tidligere vedtatt en klimaorientert reisepolicy for sentrale og regionale organer. Dette har GF2021 nå vedtatt å utvide slik at Presteforeningen i gjennomføringen av egne kurs og møter alltid har fokus på miljø og bærekraft, ved å legge til rette for kollektiv transport og andre grønne tiltak. Generalforsamlingen vedtok også at det skal lages en plan for organisering av PFs virksomhet som innebærer en reduksjon av PFs klimafotavtrykk med minimum 50-55 % innen 2030 i tråd med bærekraftmålene.

– Reisevirksomheten er helt klart vår største utgiftspost i et klimaregnskap. Hele organisasjonen må derfor være forberedt på at vi må gjøre endringer i møte- og arbeidsformer om vi skal nå dette målet, sier generalsekretæren.

Fagutvikling og engasjement

Som profesjonsforening er vi opptatt av at prestene gjennom sin tjeneste kan spille en viktig rolle i kirkens arbeid med å fremme menneskeverd, fred og vern om skaperverket i tråd med bærekraftmålene. Disse perspektivene må inn både i grunnutdanning og etter- og videreutdanning for prester, mener generalforsamlingen.

Presteforeningen vil også jobbe for at organisasjonens eget engasjement er både nasjonalt og globalt, slik at vi kan samarbeide med kolleger andre steder i verden i saker som handler om bærekraftig utvikling, likestilling og internasjonal solidaritet, inkludert ivaretaking av flyktninger i Norge, heter det også i strategi- og handlingsplanen.

Relaterte artikler

Kategorier

Aktuelt