Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Alle fagforeningene har nå godkjent den nye tariffavtalen, det samme har KAs medlemmer (arbeidsgiverne) gjort gjennom uravstemning. Det betyr at den nye tariffavtalen har trådt i kraft og at virksomhetene kan utbetale ny lønn og tillegg.

Kirkerådet melder på Kirkebakken (intranett) at ansatte i Kirkerådet og bispedømmerådene vil få ny lønn og etterbetaling på novemberlønn. Presteforeningen håper at fellesrådene også vil være raske med å utbetale ny lønn og etterbetaling.

Slik blir lønnstilleggene

For ansatte i bispedømmerådene og Kirkerådet er lønnsøkningen 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, som skal gjelde fra 1.mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene.

For ansatte i fellesråd/menighetsråd gis sentrale tillegg fra 1.august 2018.
Lønnsgruppene 3, 4 og 5 har fått lønnstillegg fra kr 5500 til kr 6800. Tilleggene vil variere avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende.
Ansatte i fellesråd/menighetsråd uten fastsatt garantilønn får et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn. Dette gjelder likevel ikke ansatte som lokalt er tilknyttet lønnsgruppe 1 til 5.

Du finner Presteforeningens foreløpige beregning av ny årslønn nederst i denne saken.

Årsakene til at lønnstilleggene og virkningsdatoene er ulike mellom fellesrådene og bispedømmerådene/Kirkerådet, er for det første at man skiller mellom lønnsmassen for rettssubjektet Den norske kirke og resten av tariffområdet, og for det andre virkningseffekten av fjorårets lønnsoppgjør på årets disponible økonomiske ramme. I dette ligger blant annet hvordan lokale lønnsforhandlinger og skifte i stillinger påvirker den totale lønnsmassen.

Totalt sett er den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2017 til 2018 i hele tariffområde KA lik den gjennomsnittlige lønnsveksten i offentlig sektor og samfunnet for øvrig, det vil si om lag 2,8 %.

Alle lønnstilleggene er gitt som sentrale tillegg og det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.

Andre endringer i tariffavtalen

Tilleggsavtalen som gjaldt for rettssubjektet Den norske kirke er nå innlemmet i KAs hovedtariffavtale. Det betyr at de bestemmelsene som kun gjelder ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet nå ligger i den løpende teksten slik at det er enklere å finne fram i avtalen og se sammenhenger.

Tilleggslønn for arbeid på ettermiddag, kveld, natt og helg er justert ved kroneøkning:

Avlønning av alderspensjonister er økt til kr 201/time fra 1.1.18.

Det er opprettet to nye stillingskoder:

Det er innført en ny lønnsgruppe 4B for arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd med 4-årig spesialutdanning pluss 1-årig nødvendig tilleggsutdanning. Dette gjelder bl.a. en del diakoner og kirkemusikere. Partene er imidlertid enige om at denne lønnsgruppen blir stående tom i kommende tariffperiode og ikke skal benyttes før 1.5.20.

For ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet er det gjort endringer i bestemmelser om lønn under avtjening av verneplikt. Her fikk vi ikke videreført gjeldende bestemmelser som disse ansatte hadde med seg fra staten, slik at det nå er bestemmelsene som gjelder for tariffområde KA og øvrige ikke-statlige tariffområder som skal gjelde også for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.

Det er innført et nytt lederlønnskapittel som foreløpig inneholder stillingsgruppene XXXX Leder og XXXX Domprost. All bruk av dette kapittelet skal godkjennes av en partssammensatt nemnd, det gjelder både overflytting av enkeltansatte fra en annen stillingsgruppe til en gruppe i dette kapittelet, samt innføring av nye koder i dette kapittelet.

 

Det gjenstår noe redaksjonsarbeid med teksten i den nye hovedtariffavtalen før den kan publiseres i sin helhet. Dette arbeidet vil partene i avtalen gjøre i fellesskap.

 

Presteforeningens foreløpige beregninger av ny årslønn

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest, lønn pr 1.5.18

Tj. ans01246891016
Alt. 1528400537000546300556200566300576200587100598300621700
Alt. 2537000546300556200566300576200587100598300610300633300
Alt. 3546300556200566300576200587100598300610300621700644700
Alt. 4566300-

 

1555 Sokneprest, lønn pr 1.5.18 for

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt. 1566300576200587100598300610300621700633300644700656600668100680900694400710800723700
Alt. 2576200587100598300610300621700633300644700656600668100680900694400710800723700736400
Alt. 3587100598300610300621700633300644700656600668100680900694400710800723700736400749800
Alt. 4656600
-

 

XXXX Prestevikar, årslønn

Tj.ans.01357910
Alt.1402600407900413000418500424000430300456400
Alt. 2407900413000418500424000430300436500463600
Alt. 3413000418500424000430300436500443000471000
Alt. 4418500424000430300436500443000449700478800
Alt. 5424000430300436500443000449700456400486300
Alt. 6430300436500443000449700456400463600494100
Alt. 7436500443000449700456400463600471000502400
Alt. 8443000449700456400463600471000478800511200
Alt. 9456400-

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger pr 1.5.18

0935 Domprost742900
0933 Prost650400
1465 Spesialprest541700
1466 Seniorprest541700
1420 Kandidat i stiftspraksis416600
1055 Personalsjef467600
1056 Økonomisjef467600
1072 Arkivleder434100
1211 Seksjonssjef498400
1407 Avdelingsleder483000
1409 Sekretær396200
1433 Seniorsekretær416600
1363 Seniorkonsulent483000
1364 Seniorrådgiver581300
1434 Rådgiver453700
1091 Tekniker396200
1113 Prosjektleder453700
1071 Kontorleder434100

 

Lønnsgruppene 1-5, lønn pr 1.8.18  

0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Lgr 1Tillegg for
ansiennitet
65002800300081004630039800
Lgr 1Laveste
årslønn
324900331400334200337200345300391600431400
Lgr 2Tillegg for
ansiennitet
3100110003960014400
Lgr 2Laveste
årslønn
388200388200388200391300402300441900456300
Lgr 2BTillegg for
ansiennitet
3100110004010013000
Lgr 2BLaveste
årslønn
408200408200408200411300422300462400475400
Lgr 3Tillegg for
ansiennitet
1100010700413008300
Lgr 3Laveste
årslønn
446600446600446600457600468300509600517900
Lgr 4Tillegg for
ansiennitet
580061004260025500
Lgr 4Laveste
årslønn
478100478100478100483900490000532600558100
Lgr 4BTillegg for
ansiennitet
580061004260025500
Lgr 4BLaveste
årslønn
503100503100503100508900515000557600583100
Lgr 5Tillegg for
ansiennitet
5600205003460038900
Lgr 5Laveste
årslønn
536200536200536200541800562300596900635800