Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Alle fagforeningene har nå godkjent den nye tariffavtalen, det samme har KAs medlemmer (arbeidsgiverne) gjort gjennom uravstemning. Det betyr at den nye tariffavtalen har trådt i kraft og at virksomhetene kan utbetale ny lønn og tillegg.

Kirkerådet melder på Kirkebakken (intranett) at ansatte i Kirkerådet og bispedømmerådene vil få ny lønn og etterbetaling på novemberlønn. Presteforeningen håper at fellesrådene også vil være raske med å utbetale ny lønn og etterbetaling.

Slik blir lønnstilleggene

For ansatte i bispedømmerådene og Kirkerådet er lønnsøkningen 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, som skal gjelde fra 1.mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene.

For ansatte i fellesråd/menighetsråd gis sentrale tillegg fra 1.august 2018.
Lønnsgruppene 3, 4 og 5 har fått lønnstillegg fra kr 5500 til kr 6800. Tilleggene vil variere avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende.
Ansatte i fellesråd/menighetsråd uten fastsatt garantilønn får et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn. Dette gjelder likevel ikke ansatte som lokalt er tilknyttet lønnsgruppe 1 til 5.

Du finner Presteforeningens foreløpige beregning av ny årslønn nederst i denne saken.

Årsakene til at lønnstilleggene og virkningsdatoene er ulike mellom fellesrådene og bispedømmerådene/Kirkerådet, er for det første at man skiller mellom lønnsmassen for rettssubjektet Den norske kirke og resten av tariffområdet, og for det andre virkningseffekten av fjorårets lønnsoppgjør på årets disponible økonomiske ramme. I dette ligger blant annet hvordan lokale lønnsforhandlinger og skifte i stillinger påvirker den totale lønnsmassen.

Totalt sett er den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2017 til 2018 i hele tariffområde KA lik den gjennomsnittlige lønnsveksten i offentlig sektor og samfunnet for øvrig, det vil si om lag 2,8 %.

Alle lønnstilleggene er gitt som sentrale tillegg og det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.

Andre endringer i tariffavtalen

Tilleggsavtalen som gjaldt for rettssubjektet Den norske kirke er nå innlemmet i KAs hovedtariffavtale. Det betyr at de bestemmelsene som kun gjelder ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet nå ligger i den løpende teksten slik at det er enklere å finne fram i avtalen og se sammenhenger.

Tilleggslønn for arbeid på ettermiddag, kveld, natt og helg er justert ved kroneøkning:

Avlønning av alderspensjonister er økt til kr 201/time fra 1.1.18.

Det er opprettet to nye stillingskoder:

Det er innført en ny lønnsgruppe 4B for arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd med 4-årig spesialutdanning pluss 1-årig nødvendig tilleggsutdanning. Dette gjelder bl.a. en del diakoner og kirkemusikere. Partene er imidlertid enige om at denne lønnsgruppen blir stående tom i kommende tariffperiode og ikke skal benyttes før 1.5.20.

For ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet er det gjort endringer i bestemmelser om lønn under avtjening av verneplikt. Her fikk vi ikke videreført gjeldende bestemmelser som disse ansatte hadde med seg fra staten, slik at det nå er bestemmelsene som gjelder for tariffområde KA og øvrige ikke-statlige tariffområder som skal gjelde også for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.

Det er innført et nytt lederlønnskapittel som foreløpig inneholder stillingsgruppene XXXX Leder og XXXX Domprost. All bruk av dette kapittelet skal godkjennes av en partssammensatt nemnd, det gjelder både overflytting av enkeltansatte fra en annen stillingsgruppe til en gruppe i dette kapittelet, samt innføring av nye koder i dette kapittelet.

 

Det gjenstår noe redaksjonsarbeid med teksten i den nye hovedtariffavtalen før den kan publiseres i sin helhet. Dette arbeidet vil partene i avtalen gjøre i fellesskap.

 

Presteforeningens foreløpige beregninger av ny årslønn

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest, lønn pr 1.5.18

Tj. ans01246891016
Alt. 1515600524000533100542700552600562300572900583800606700
Alt. 2524000533100542700552600562300572900583800595500618000
Alt. 3533100542700552600562300572900583800595500606700629100
Alt. 4552600-

 

1555 Sokneprest, lønn pr 1.5.18 for

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt. 1552600562300572900583800595500606700618000629100640700651900664400677600693600706200
Alt. 2562300572900583800595500606700618000629100640700651900664400677600693600706200718600
Alt. 3572900583800595500606700618000629100640700651900664400677600693600706200718600731700
Alt. 4640700
-

 

XXXX Prestevikar, årslønn

Tj.ans.01357910
Alt.1392900398000403000408400413700419900445400
Alt. 2398000403000408400413700419900425900452400
Alt. 3403000408400413700419900425900432300459600
Alt. 4408400413700419900425900432300438800467200
Alt. 5413700419900425900432300438800445400474500
Alt. 6419900425900432300438800445400452400482100
Alt. 7425900432300438800445400452400459600490200
Alt. 8432300438800445400452400459600467200498800
Alt. 9445400-

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger pr 1.5.18

0935 Domprost724900
0933 Prost634600
1465 Spesialprest528600
1466 Seniorprest528600
1420 Kandidat i stiftspraksis406500
1055 Personalsjef456300
1056 Økonomisjef456300
1072 Arkivleder423500
1211 Seksjonssjef486200
1407 Avdelingsleder471300
1409 Sekretær386500
1433 Seniorsekretær406500
1363 Seniorkonsulent471300
1364 Seniorrådgiver467200
1434 Rådgiver442700
1091 Tekniker386500
1113 Prosjektleder442700
1071 Kontorleder423500

 

Lønnsgruppene 1-5, lønn pr 1.8.18  

  0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Lgr 1Tillegg for
ansiennitet
65002800300081004630039800
Lgr 1Laveste
årslønn
312900319400322200325200333300379600419400
Lgr 2Tillegg for
ansiennitet
610040005000110003960014400
Lgr 2Laveste
årslønn
362900369000373000378000389000428600443000
Lgr 2BTillegg for
ansiennitet
580040005000110004010013000
Lgr 2BLaveste
årslønn
383200389000393000398000409000449100462100
Lgr 3Tillegg for
ansiennitet
10700102001020010200404007900
Lgr 3Laveste
årslønn
413500424200434400444600454800495200503100
Lgr 4Tillegg for
ansiennitet
1080010400530052004130025000
Lgr 4Laveste
årslønn
444100454900465300470600475800517100542100
Lgr 4BTillegg for
ansiennitet
1080010400530052004130025000
Lgr 4BLaveste
årslønn
469100479900490300495600500800542100567100
Lgr 5Tillegg for
ansiennitet
970056005300205003350037300
Lgr 5Laveste
årslønn
505900515600521200526500547000580500617800