Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Alle fagforeningene har nå godkjent den nye tariffavtalen, det samme har KAs medlemmer (arbeidsgiverne) gjort gjennom uravstemning. Det betyr at den nye tariffavtalen har trådt i kraft og at virksomhetene kan utbetale ny lønn og tillegg.

Kirkerådet melder på Kirkebakken (intranett) at ansatte i Kirkerådet og bispedømmerådene vil få ny lønn og etterbetaling på novemberlønn. Presteforeningen håper at fellesrådene også vil være raske med å utbetale ny lønn og etterbetaling.

Slik blir lønnstilleggene

For ansatte i bispedømmerådene og Kirkerådet er lønnsøkningen 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, som skal gjelde fra 1.mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene.

For ansatte i fellesråd/menighetsråd gis sentrale tillegg fra 1.august 2018.
Lønnsgruppene 3, 4 og 5 har fått lønnstillegg fra kr 5500 til kr 6800. Tilleggene vil variere avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende.
Ansatte i fellesråd/menighetsråd uten fastsatt garantilønn får et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn. Dette gjelder likevel ikke ansatte som lokalt er tilknyttet lønnsgruppe 1 til 5.

Du finner Presteforeningens foreløpige beregning av ny årslønn nederst i denne saken.

Årsakene til at lønnstilleggene og virkningsdatoene er ulike mellom fellesrådene og bispedømmerådene/Kirkerådet, er for det første at man skiller mellom lønnsmassen for rettssubjektet Den norske kirke og resten av tariffområdet, og for det andre virkningseffekten av fjorårets lønnsoppgjør på årets disponible økonomiske ramme. I dette ligger blant annet hvordan lokale lønnsforhandlinger og skifte i stillinger påvirker den totale lønnsmassen.

Totalt sett er den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2017 til 2018 i hele tariffområde KA lik den gjennomsnittlige lønnsveksten i offentlig sektor og samfunnet for øvrig, det vil si om lag 2,8 %.

Alle lønnstilleggene er gitt som sentrale tillegg og det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.

Andre endringer i tariffavtalen

Tilleggsavtalen som gjaldt for rettssubjektet Den norske kirke er nå innlemmet i KAs hovedtariffavtale. Det betyr at de bestemmelsene som kun gjelder ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet nå ligger i den løpende teksten slik at det er enklere å finne fram i avtalen og se sammenhenger.

Tilleggslønn for arbeid på ettermiddag, kveld, natt og helg er justert ved kroneøkning:

Avlønning av alderspensjonister er økt til kr 201/time fra 1.1.18.

Det er opprettet to nye stillingskoder:

Det er innført en ny lønnsgruppe 4B for arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd med 4-årig spesialutdanning pluss 1-årig nødvendig tilleggsutdanning. Dette gjelder bl.a. en del diakoner og kirkemusikere. Partene er imidlertid enige om at denne lønnsgruppen blir stående tom i kommende tariffperiode og ikke skal benyttes før 1.5.20.

For ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet er det gjort endringer i bestemmelser om lønn under avtjening av verneplikt. Her fikk vi ikke videreført gjeldende bestemmelser som disse ansatte hadde med seg fra staten, slik at det nå er bestemmelsene som gjelder for tariffområde KA og øvrige ikke-statlige tariffområder som skal gjelde også for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.

Det er innført et nytt lederlønnskapittel som foreløpig inneholder stillingsgruppene XXXX Leder og XXXX Domprost. All bruk av dette kapittelet skal godkjennes av en partssammensatt nemnd, det gjelder både overflytting av enkeltansatte fra en annen stillingsgruppe til en gruppe i dette kapittelet, samt innføring av nye koder i dette kapittelet.

 

Det gjenstår noe redaksjonsarbeid med teksten i den nye hovedtariffavtalen før den kan publiseres i sin helhet. Dette arbeidet vil partene i avtalen gjøre i fellesskap.

 

Presteforeningens foreløpige beregninger av ny årslønn

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest, lønn pr 1.5.18

Lønnstabell 0922 Kapellan og 1537 Prostiprest per 1. mai 2024

Tj. ans01246891016
Alt. 1590400599 000608 300618 200628 300638 200649 100660 300685 000
Alt. 2599 000608 300618 200628 300638 200649 100660 300672 700697 800
Alt. 3608 300618 200628 300638 200649 100660 300672 700685 000710 300
Alt. 4628 300-

 

1555 Sokneprest, lønn pr 1.5.18 for

Lønnstabell 1555 Sokneprest per 1. mai 2024

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt. 1628 300638 200649 100660 300672 700685 000697 800710 300723 500736 200750 200765 200783 200797 400
Alt. 2638 200649 100660 300672 700685 000697 800710 300723 500736 200750 200765 200783 200797 400811 400
Alt. 3649 100660 300672 700685 000697 800710 300723 500736 200750 200765 200783 200797 400811 400826 100
Alt. 4723 500-

 

XXXX Prestevikar, årslønn

Lønnstabell 0950 Prestevikar og 1408 Førstekonsulent per 1. mai 2023

Tj.ans.01357910
Alt.1440 100445 400450 500456 000461 500467 800493 900
Alt. 2445 400450 500456 000461 500467 800474 000501 100
Alt. 3450 500456 000461 500467 800474 000480 500508 500
Alt. 4456 000461 500467 800474 000480 500487 200516 300
Alt. 5461 500467 800474 000480 500487 200493 900523 800
Alt. 6467 800474 000480 500487 200493 900501 100531 600
Alt. 7474 000480 500487 200493 900501 100508 500539 900
Alt. 8480 500487 200493 900501 100508 500516 300548 700
Alt. 9493 900

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger pr 1.5.18

Minstelønnssatser for unormerte stillinger per 1.mai 2023

0935 Domprost793 400
0933 Prost694 600
1465 Spesialprest583 700
1466 Seniorprest583 700
1420 Kandidat i stiftspraksis458 600
1055 Personalsjef509 600
1056 Økonomisjef509 600
1072 Arkivleder476 100
1211 Seksjonssjef540 400
1407 Avdelingsleder525 000
1409 Sekretær438 200
1433 Seniorsekretær458 600
1363 Seniorkonsulent525 000
1364 Seniorrådgiver623 300
1434 Rådgiver495 700
1091 Tekniker438 200
1113 Prosjektleder495 700
1071 Kontorleder476 100

 

Lønnsgruppene 1-5, lønn pr 1.8.18  

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet lønnsgruppe 1-5 per 1. mai 2023

0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Lgr 1Tillegg for
ansiennitet
65002800300081004630039800
Lgr 1Laveste
årslønn
349 500356 000358 800361 800369 900416 200456 000
Lgr 2Tillegg for
ansiennitet
3100110003960015 300
Lgr 2Laveste
årslønn
412 000412 000412 000415 100426 100465 700481 000
Lgr 2BTillegg for
ansiennitet
31001100040 10013 900
Lgr 2BLaveste
årslønn
432 000432 000432 000435 100446 100486 200500 100
Lgr 3Tillegg for
ansiennitet
1100010 70041 3008700
Lgr 3Laveste
årslønn
470 400470 400470 400481 400492 100533 400542 100
Lgr 4Tillegg for
ansiennitet
5800610045 80026 500
Lgr 4Laveste
årslønn
501 900501 900501 900507 700513 800559 600586 100
Lgr 4BTillegg for
ansiennitet
5800610045 80026 500
Lgr 4BLaveste
årslønn
529 600529 600529 600532 700538 800584 600611 100
Lgr 5Tillegg for
ansiennitet
560022 50037 60045 900
Lgr 5Laveste
årslønn
562 200562 200562 200567 800590 300627 900673 800