Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Alle fagforeningene har nå godkjent den nye tariffavtalen, det samme har KAs medlemmer (arbeidsgiverne) gjort gjennom uravstemning. Det betyr at den nye tariffavtalen har trådt i kraft og at virksomhetene kan utbetale ny lønn og tillegg.

Kirkerådet melder på Kirkebakken (intranett) at ansatte i Kirkerådet og bispedømmerådene vil få ny lønn og etterbetaling på novemberlønn. Presteforeningen håper at fellesrådene også vil være raske med å utbetale ny lønn og etterbetaling.

Slik blir lønnstilleggene

For ansatte i bispedømmerådene og Kirkerådet er lønnsøkningen 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, som skal gjelde fra 1.mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene.

For ansatte i fellesråd/menighetsråd gis sentrale tillegg fra 1.august 2018.
Lønnsgruppene 3, 4 og 5 har fått lønnstillegg fra kr 5500 til kr 6800. Tilleggene vil variere avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende.
Ansatte i fellesråd/menighetsråd uten fastsatt garantilønn får et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn. Dette gjelder likevel ikke ansatte som lokalt er tilknyttet lønnsgruppe 1 til 5.

Du finner Presteforeningens foreløpige beregning av ny årslønn nederst i denne saken.

Årsakene til at lønnstilleggene og virkningsdatoene er ulike mellom fellesrådene og bispedømmerådene/Kirkerådet, er for det første at man skiller mellom lønnsmassen for rettssubjektet Den norske kirke og resten av tariffområdet, og for det andre virkningseffekten av fjorårets lønnsoppgjør på årets disponible økonomiske ramme. I dette ligger blant annet hvordan lokale lønnsforhandlinger og skifte i stillinger påvirker den totale lønnsmassen.

Totalt sett er den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2017 til 2018 i hele tariffområde KA lik den gjennomsnittlige lønnsveksten i offentlig sektor og samfunnet for øvrig, det vil si om lag 2,8 %.

Alle lønnstilleggene er gitt som sentrale tillegg og det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.

Andre endringer i tariffavtalen

Tilleggsavtalen som gjaldt for rettssubjektet Den norske kirke er nå innlemmet i KAs hovedtariffavtale. Det betyr at de bestemmelsene som kun gjelder ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet nå ligger i den løpende teksten slik at det er enklere å finne fram i avtalen og se sammenhenger.

Tilleggslønn for arbeid på ettermiddag, kveld, natt og helg er justert ved kroneøkning:

Avlønning av alderspensjonister er økt til kr 201/time fra 1.1.18.

Det er opprettet to nye stillingskoder:

Det er innført en ny lønnsgruppe 4B for arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd med 4-årig spesialutdanning pluss 1-årig nødvendig tilleggsutdanning. Dette gjelder bl.a. en del diakoner og kirkemusikere. Partene er imidlertid enige om at denne lønnsgruppen blir stående tom i kommende tariffperiode og ikke skal benyttes før 1.5.20.

For ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet er det gjort endringer i bestemmelser om lønn under avtjening av verneplikt. Her fikk vi ikke videreført gjeldende bestemmelser som disse ansatte hadde med seg fra staten, slik at det nå er bestemmelsene som gjelder for tariffområde KA og øvrige ikke-statlige tariffområder som skal gjelde også for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.

Det er innført et nytt lederlønnskapittel som foreløpig inneholder stillingsgruppene XXXX Leder og XXXX Domprost. All bruk av dette kapittelet skal godkjennes av en partssammensatt nemnd, det gjelder både overflytting av enkeltansatte fra en annen stillingsgruppe til en gruppe i dette kapittelet, samt innføring av nye koder i dette kapittelet.

 

Det gjenstår noe redaksjonsarbeid med teksten i den nye hovedtariffavtalen før den kan publiseres i sin helhet. Dette arbeidet vil partene i avtalen gjøre i fellesskap.

 

Presteforeningens foreløpige beregninger av ny årslønn

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest, lønn pr 1.5.18

Tj. ans01246891016
Alt. 1503 000511 200520 100529 500539 100548 600558 900569 600591 900
Alt. 2511 200520 100529 500539 100548 600558 900569 600581 000602 900
Alt. 3520 100529 500539 100548 600558 900569 600581 000591 900613 800
Alt. 4539 100-

 

1555 Sokneprest, lønn pr 1.5.18 for

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt. 1539 100
548 600 558 900569 600 581 000
591 900602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700689 000
Alt. 2548 600
558 900569 600 581 000
591 900602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700689 000701 100
Alt. 3558 900
569 600 581 000 591 900 602 900 613 800625 100636 000648 200661 100676 700689 000701 100713 900
Alt. 4625 100
-

 

XXXX Prestevikar, årslønn

Tj.ans.01357910
Alt.1383 300388 300393 200398 400403 600409 700434 500
Alt. 2388 300393 200398 400403 600409 700415 500441 400
Alt. 3393 200398 400403 600409 700415 500421 800448 400
Alt. 4398 400403 600409 700415 500421 800428 100455 800
Alt. 5403 600409 700415 500421 800428 100434 500462 900
Alt. 6409 700415 500421 800428 100434 500441 400470 300
Alt. 7415 500421 800428 100434 500441 400448 400478 200
Alt. 8421 800428 100434 500441 400448 400455 800486 600
Alt. 9434 500-

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger pr 1.5.18

0935 Domprost707 200
0933 Prost619 100
1465 Spesialprest515 700
1466 Seniorprest515 700
1420 Kandidat i stiftspraksis396 600
1055 Personalsjef445 200
1056 Økonomisjef445 200
1072 Arkivleder413 200
1211 Seksjonssjef474 300
1407 Avdelingsleder459 800
1409 Sekretær377 100
1433 Seniorsekretær396 600
1363 Seniorkonsulent459 800
1364 Seniorrådgiver553 400
1434 Rådgiver431 900
1091 Tekniker377 100
1113 Prosjektleder431 900
1071 Kontorleder413 200

 

Lønnsgruppene 1-5, lønn pr 1.8.18  

  0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Lgr 1Tillegg for
ansiennitet
5 5002 8003 0008 10046 30037 000
Lgr 1Laveste
årslønn
291 000296 500299 300302 300310 400356 700393 700
Lgr 2Tillegg for
ansiennitet
6 4003 2003 50011 40038 4005 000
Lgr 2Laveste
årslønn
336 100342 500345 700349 200360 600399 000404 000
Lgr 2BTillegg for
ansiennitet
6 4003 2003 50011 40038 4005 000
Lgr 2BLaveste
årslønn
356 500362 900366 100369 600381 000419 400424 400
Lgr 3Tillegg for
ansiennitet
7 3007 5005 00021 90021 50011 000
Lgr 3Laveste
årslønn
381 900389 200396 700401 700423 600445 100456 100
Lgr 4Tillegg for
ansiennitet
8 4008 3005 6009 10032 20017 600
Lgr 4Laveste
årslønn
412 500420 900429 200434 800443 900476 100493 700
Lgr 4BLaveste
årslønn
XXXXXXX
Lgr 5Tillegg for
ansiennitet
9 7005 6004 80020 00027 80019 500
Lgr 5Laveste
årslønn
472 500482 200487 800492 600512 600540 400559 900