Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Likestillingsarbeidet i kirken må styrkes

– Resultatene av denne undersøkelsen viser at det er helt nødvendig å sette likestilling på dagsorden i Den norske kirke. Det er ikke akseptabelt at 1 av 5 kvinner opplever diskriminering i sitt arbeid som prest i Den norske kirke, sier Ingvild Bjørnøy Lalim, sentralstyremedlem og leder av Presteforeningens fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål.

-Vi er glad for at Kirkerådet ser at dette er et lederansvar, og vi har tro på de strakstiltakene kirkens ledelse har varslet og støtter disse, sier Presteforeningens leder Martin Enstad. Særlig viktig er det å få på plass bedre varslingsrutiner og høyere kunnskapsnivå om diskriminering i hele Den norske kirke.

-Undersøkelsen har hatt en veldig høy svarprosent og vi vil takke alle kollegene som har bidratt med verdifulle tilbakemeldinger, sier Presteforeningens nestleder Eldfrid-Marie Bakken.

Alle har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Presteforeningen har vært opptatt av å løfte fram denne tematikken de siste årene, bl.a. gjennom vårt fagutvalg for likestillings- og diskrimineringsspørsmål. Vi vil motarbeide en hver form for diskriminering. Generalforsamlingen har nylig vedtatt at Presteforeningen skal sette søkelys på arbeidsmiljøutfordringene som det teologiske mangfoldet i vår kirke kan skape i et arbeidsfellesskap, og slått fast at alle ansatte har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

-Denne undersøkelsen viser at mange prester i Den norske kirke har erfaringer som tilsier at arbeidsmiljøloven ikke er oppfylt på dette punktet. Sånn kan vi ikke ha det, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Urovekkende tall

Rapporten viser at hver femte kvinnelige prest mener at det ikke er likestilling mellom kvinnelige og mannlige prester i Den norske kirke. Dette er bekymringsfullt. Kapellaner opplever i mindre grad enn andre stillingskategorier at det er likestilling.

-Det er særlig bekymringsfullt at mer enn 1 av 4 rapporter uønskede kommentarer knyttet til alder, utseende og klær, og at det er særlig høye tall på dette fra unge kapellaner. For en kirke som sliter med rekruttering er det viktig at dette jobbes med. Vi håper og tror at arbeidsgiver er opptatt av å ta vare på sine ansatte, men her er det et klart forbedringspotensial, sier sentralstyremedlem Ingvild Bjørnøy Lalim.

Rapporten viser også at 17 % av respondentene oppgir at det er stilt spørsmålstegn ved deres kvalifikasjoner som prest fordi de er kvinner. Slike opplevelser knyttes i ulik grad til tilbakemeldinger fra overordnede, prestekolleger, kolleger som ikke er prester og menighetsfolk.

-Dette viser at utfordringen ikke bare kan løses av Kirkerådet som arbeidsgiver, men at det er en utfordring som kirken må ta ansvar for som kirke, sier Presteforeningens nestleder Eldfrid-Marie Bakken.

Ser fram til det videre arbeidet

-Vi er glad for at arbeidsgiver har gjennomført denne undersøkelsen og viser stor vilje til å jobbe med de utfordringene som undersøkelsen har avdekket. Vi ser fram til å delta aktivt i det videre arbeidet mot full likestilling i Den norske kirke, sier PFs leder Martin Enstad og nestleder Eldfrid-Marie Bakken.

Mer detaljer fra rapporten Inkludert delrapporter per bispedømme
Sak på kirken.no om rapporten Les hva preses Olav Fykse Tveit og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier om rapporten. Her finner du også lenke til opptak av webinar der rapporten ble presentert.

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Arbeidsmiljø