Av www.kirken.no, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19092607

Av www.kirken.no, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19092607

Konferanserapport: Liturgisk pilegrimsreise – Leitourgia 2018 i Tønsberg

6.-9. november var det nordiske ekumeniske liturgiske nettverket Leitourgia samlet til sin årlige konferanse. Denne gangen i Tønsberg, Norge. Leder for lokalkomiteen var sokneprest i Tønsberg domkirke, Jan Terje Christoffersen. Prest.no intervjuet Christoffersen etter konferansen. På konferansen deltok også sokneprest i Bodø domkirke, Kyrre Kolvik. Begge hadde fått konferansestipend fra Presteforeningen.

Jan Terje Christoffersen

Hva er leitourgia?

Leitourgia er et nordisk liturgisk nettverk som samler både akademikere og praktikere. Nettopp denne koplingen syns jeg gir en ekstra gevinst ved å delta på Leitourgias årskonferanser. (…) Selv har jeg deltatt årlig siden 2011 og syns det den gang var lett å komme som praktiker og ubeskrevet blad inn i fellesskapet. Det var også viktig for meg som liturgikklærer på MF å ha et nettverk av mennesker som jeg kunne være i dialog med. Som et nordisk fellesskap går Leitourgia litt utenpå de klassiske posisjonene i norsk kirkeliv, og det opplever jeg befriende.

Hvordan arbeider nettverket?

Leitourgia er et medlemsbasert nettverk som møtes til årskonferanse i november hvert år. Konferansen går over fire dager i en av ukene etter Allehelgen. I år var altså samlingen i min hjemby, Tønsberg. På konferansene spisses det faglige på forelesninger og ulike seminarer. Det er seminargrupper for henholdsvis liturgisk teologi, rite og teologi, for musikk og teologi, for kropp og bevegelsen og for arkitektur og utsmykking av kirker. Gruppene er ulike i størrelse og velger selv sin arbeidsform. Noen legger frem egne forskningsbidrag, andre leser en felles bok, synger, danser eller drar på ekskursjon. Utover dette står naturligvis gudstjenester og tidebønner sentralt. Ulike konserter, teateroppsettinger og utstillinger inngår gjerne i konferanseprogrammet.

Hva var temaet for årets konferanse?

(…) Tønsbergs betydning som kirkeby og pilegrimsmål i høymiddelalderen, dannet utgangspunktet for konferansens tema: «Liturgisk pilegrimsreise – rotfestet og i bevegelse». (…) Pilegrimens evne til å være dypt forankret og i bevegelse på samme tid, ønsket vi å holde fram som modell for å være kirke i vår tid. De som vet hvor de kommer fra, finner kanskje også lettere veien i nye landskaper. (…)

Du kan lese hele intervjuet med Jan Terje Christoffersen via lenken nedenfor.

Kyrre Kolvik

gir i sin rapport et innblikk i hvordan seminargruppene arbeider.

– De fleste teologer har gjerne valgt gruppen «Liturgisk teologi». I år drøftet vi Jakob Wolfs bok «Gudstjenesten – fænomenologisk set«.  Her tolker den danske teologen Jakob Wolf gudstjenesten ut fra et fenomenologisk perspektiv: Hva skjer med oss i gudstjenesten, hvordan kan det legges til rette for opplevelsen av det hellige (det «numinøse»), hvordan kan atmosfæren og den Hellige Ånd spille sammen innenfor liturgien? Hvilke faktorer spiller inn teologisk, litterært, kommunikasjonsmessig, «håndverksmessig»? (…) Wolf bruker grep fra fenomenologien til å sette lys på de følelsesmessige prosessene vi åpner for i gudstjenestene.

Årets program tok oss inn i fine gudstjenester i Tønsberg domkirke, til dels med lokale musikk av høy kvalitet. Vi fikk være med på kirkespill og kunstforedrag, utflukt til Olsen Nauen Klokkestøperi, der Porsgrunn kirkes nye klokke ble støpt denne dagen, med påfølgende foredrag om kampanologi («læren om (kirke)klokker, særlig om ringing i klokker», Store norske leksikon – red. anm.).

Foredrag

(…) Professor Ida Marie Høeg tok for seg «Identitetsproblematikken i interreligiøse begravelser», med Utøya-massakren som utgangspunkt, og førsteamanuenseis Anne Hege Grung foreleste over «Interritualitet: Den praktiske vendingen i interreligiøse studier». Postdoc Joar Haga foreleste om «Tro og identitet: Det moderne menneskes lex credendi – lex orandi» og professor Jan-Olav Henriksen over «Kirke og liturgi i et multikulturelt samfunn». Til sammen ble dette en samling forelesninger på høyt akademisk nivå, midt inn i vår egen tid. (…)

Du kan lese hele Kyrre Kolviks rapport fra konferansen fra lenken nedenfor.

Til slutt

Når og hvor er neste konferanse, Jan Terje Christoffersen?

Stafettpinnen er gitt videre til Malmø. Med Lund like i nærheten, gir konferansen i Malmø noe av den samme kontrasten som vi arbeidet med under dagene i Tønsberg. Det er bare å sette av 5.-8. november 2019.