Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Unio arrangerte sin inntektspolitiske konferanse mandag 6. mars. Dette var startskuddet for tariffoppgjørene i de ulike sektorene og med på å definere kravene som blir sendt inn.

Presteforeningen er opptatt av at medlemmene både i KA og andre tariffområder opplever at tariffoppgjøret sikrer kjøpekraften og samtidig gir en reallønnsvekst. Sett i sammenheng med de store rekrutteringsutfordringene Den norske kirke møter på stadig flere områder, ser vi derfor at det er behov for gode lønnstillegg i 2017. Både lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere til prestestillinger og for å bidra til at medlemmene våre velger å bli værende i yrket.

Presteforeningen vil sende over sine krav til Unio og forhandlingsutvalgene der 10. mars, og forhandlingene vil så starte fra begynnelsen av april. I KA er foreløpige forhandlingsdatoer satt til 20.-23. juni.

De foreløpige tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser en reallønnsnedgang for alle grupper ansatte i 2016. Lavest vekst finner man blant industriarbeidere med ca. 2 % årslønnsvekst og 2¼ % hos industrifunksjonærer. Øvrige grupper i stat, kommune, Spekter- og Virkeområdene hadde en årslønnsvekst på 2,4 til 2,5 %. Samtidig viser beregningene at konsumprisveksten i 2016 var om lag 3,6 %. Dette skyldtes særlig veksten i elektrisitetsprisene inkl. nettleie (22,2 % økning).

Tallene for KA kommer senere, men vil med all sannsynlighet også vise en reallønnsnedgang i 2016.

Utgangspunktet for forhandlingene i 2017 er derfor å rette opp dette. Beregninger viser at nedgangen i både internasjonal og nasjonal økonomi ser ut til å snu. Konkurranseevnen er bedret. Statistisk sentralbyrå anslår en lavere inflasjon i 2017 – om lag 2 %. Signalene både fra LO og NHO, som forhandler først for industrien, er at man vil sørge for en ramme som går utover dette, kanskje opp mot 2,5 %. Det vil legge føringer for resten av tariffoppgjørene i staten, KS, Spekter, Virke og til slutt KA i henhold til etablert praksis.

Unios inntektspolitiske uttalelse for 2017 vil bli endelig vedtatt av Unios styre 14. mars.