En bro mellom gammelt og nytt. Det gamle Augustinerklosteret i Erfurt har fått et nytt tilbygg som huser konferanseavdelingen. Et bilde på konfirmasjonstiden, som bygger på det samme gamle, men som stadig må fornyes?

Foto: Dag-Kjetil Hartberg

En bro mellom gammelt og nytt. Det gamle Augustinerklosteret i Erfurt har fått et nytt tilbygg som huser konferanseavdelingen. Et bilde på konfirmasjonstiden, som bygger på det samme gamle, men som stadig må fornyes?

Foto: Dag-Kjetil Hartberg

Glimt fra konferanse om konfirmasjon

3.-5.mai i Erfurt møttes forskere og praktikere for å markere at 10 års internasjonal økumenisk forskning på konfirmantarbeid er over! Rammen for dette var en konferanse der forskerne presenterte sine resultater for en miks av praktikere, forskere og andre interesserte innen konfirmantsektoren. PF utlyste et konferansestipend, og slik havnet jeg, en praktiker på grasrota, i Tyskland disse maidagene.

Hva har skjedd?

I 2007 ble et nettverk av forskere dannet. Det ble utgangspunktet for den første studien, der 9 europeiske land samt USA deltok. Resultatene herfra førte til en rekke publikasjoner, og ble fulgt opp av en ny studie i 2012/13 og 2015. Konferansen i Erfurt ble arrangert for å presentere funn herfra; bøkene kom rett fra trykkeriet til konferansen. 28.000 konfirmanter har tatt del i undersøkelsen. De er intervjuet i starten og ved slutten av konfirmanttiden, samt etter to år.

Hovedfunn

Konfirmantene er fornøyd!

76% sier seg fornøyd med konfirmanttiden som helhet.

De lærer noe!

Ungdomsledere er viktige! Både for konfirmantenes opplevelse, og som mulighet til å gå inn som frivillig selv etter konfirmasjonen.

Leirarbeid er viktig: Utbyttet av leiren stiger brått opp mot 6 dager før det da flater ut. Det viser betydningen av at man ikke nøyer seg med weekend-leir.

Kanskje noe av det viktigste med undersøkelsen er at man nå sitter på et skattkammer av informasjon om hvordan 15-17 åringer ser på kirken, seg selv, sin tro, foreldres påvirkning, og sin egen fremtid som kirketilhørige. Forskerne ønsker en tredje studie der man bruke disse dataene videre for i enda større grad bringe forskning og praksis i sammen, og dermed bidra til at kirken tar de grep som er nødvendige for å fremstå som relevant for nye generasjoner.

Hva med oss i Norge?

En utfordring med slike utfordringer er de til dels store ulikhetene mellom landene som deltar. Det er vanskelig å trekke slutninger for et land basert på tall fra totalt 10 land. Men selv om konfirmantopplegg, kirkevirkelighet og kultur er ulik, er nok 15-årigers tanker om seg og sin tro ikke så forskjellige fra land til land.

Som menighetsprest har jeg for egen del oppsummert utbyttet av konferansen på denne måten:

1. Kontakten med kirken i tiden før konfirmasjonsalder innvirker sterkt på tilknytningen de etablerer i tiden etter. Det betyr at alt arbeid innenfor Trosopplæring 0-18 er svært viktig, og at menighetspresten må få rom til å delta her.

2. Foreldrenes syn på religion er vesentlig for konfirmantens trospraksis videre i livet. Det betyr at dialog med foreldregruppen helt fra dåpstreffene av bør prioriteres.

3. Leir og bruk av frivillige ungdomsledere øker konfirmantenes utbytte av konfirmanttiden. Og leirene bør være lange. Menighetsprestens ordninger for å reise på leir bør derfor være slik at deltakelse på leir er både mulig, realistisk og med kompensasjon som tilsvarer innsatsen.

4. Enig med Bernd Krupka i utsagn fra den avsluttende paneldebatten: «Vi må redefinere meningen med konfirmasjonstiden når dens enhetlige samfunnsmessige rolle avtar» Hvorfor konfirmere seg?

Og ellers?

Erfurt er en fantastisk by.

Finnene har stor tro på «The theology of sauna» i konfirmasjonstiden.

Vel blåst til alle som har forsket på dette i 10 år under ledelse av Friedrich Schweitzer. Mer info om publikasjoner og annet: www.confirmation-research.eu

Forskningssjef Prof. Dr. Friedrich Schwitzer (t.v.) sammen med Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Den evangeliske kirke i Tyskland - EKD) og Prof. Dr. Michael Weinrich, leder i CPCE (Community of Protestant Churches in Europe)

Forskningssjef Prof. Dr. Friedrich Schwitzer (t.v.) sammen med Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Den evangeliske kirke i Tyskland – EKD) og Prof. Dr. Michael Weinrich, leder i CPCE (Community of Protestant Churches in Europe). Foto: Dag-Kjetil Hartberg.