Bokomtale: Studiebibelen

Studiebibelen, Verbum 2019

av Jon Aalborg, sokneprest i Gildeskål

I 2019 kom endelig Verbum forlag med Studiebibelen, basert på Bibelselskapets 2011-oversettelse. Alle Bibelens kanoniske bøker er utstyrt med en innledning og kommentarer, samt et utvidet noteapparat i forhold til standardutgaven. Bidragsyterne er, for å sitere forordet, av begge kjønn med ulik alder, kirkelig bakgrunn og teologisk profil, og de skriver introduksjonene på sitt eget hovedmål, mens de løpende kommentarene er på bokmål for å stemme med bibelteksten. Utvalgte vers og kapitler er kommentert og markert i notene. Det er også et antall tematiske faktabokser, f.eks. en om Den aronittiske velsignelsen knyttet til teksten i 4. Mos 6, om Jeremias kallsberetning i Jer 1, eller om jøde- og hedningmisjon i tilknytning til Apg. 10 (Peter og Kornelius). I tillegg er det en kartseksjon, en historisk tidslinje for begivenheter i og rundt de bibelske bøkene, og en trettisiders bolk med ordforklaringer.

Studiebibelen havner som redskap betraktet et sted mellom standardutgavene og den rene faglitteraturen. Særlig introduksjonene til de enkelte skrifter eller skriftgrupper kan være nokså grundige, typisk tre til fem sider. Introduksjonene gir en omtale av plassering av skriftet i ulike bibelutgaver, under dette også gjerne noe om forfatterskap, språk og stil, dernest historisk kontekst, innholdet i hovedtrekk, resepsjons- og virkningshistorie, samt en kortfattet litteraturliste.

For denne predikanten har særlig introduksjonene og til dels faktaboksene vært interessante og nyttige. Introduksjonene er mer kortfattet enn de vanligvis er i kommentarlitteraturen, og dermed mer overkommelige i en travel hverdag. De løpende kommentarene er også som regel gode og nyttige, men kan være litt for spredt til at de nødvendigvis har noe å si inn i hver av de begrensede perikopene mange av oss må forholde oss til, søndag for søndag. Men til et sentralt kapitel som Johannes 3 er det fem slike småkommentarer, til 3,3 om «født på ny», til 3,6 om «det som er født av Ånden», til 3,11 om Menneskesønnen, til 3,14 om «å løfte opp», og til 3,22 om det at Jesus og disiplene ifølge Johannes også døper. Flere av dem kan helt klart gi gode poenger til en preken, enten direkte eller som bakgrunnsstoff.

Min vanlige måte å arbeide med prekentekstene på, er å lese gjennom tekstene på et relativt tidlig tidspunkt, ofte i forbindelse med planleggingen av salmer og musikk sammen med kantor. Hos oss kan det skje opptil flere uker før det skal prekes. Så vil jeg lese tekstgjennomganger i Luthersk kirketidende og/eller Nytt norsk kirkeblad, og ofte, men nok ikke alltid, gå til grunntekstene og til relevant kommentarlitteratur jeg har tilgjengelig. Jeg tenderer til å være mer opptatt av de narrative sidene ved mange tekster enn av de rent språklige, eller av detaljerte, historiske fakta, men alt henger jo sammen. Derfor er jeg veldig glad for Studiebibelens satsing på introduksjonene til de ulike skriftene. De er konsise og ryddige, og gir bakgrunn nettopp for å forstå plasseringen av perikope og skrift inn i de større narrativene de alltid er deler av, hver på sitt nivå. De fortløpende kommentarene kan derimot bli noe for knappe, og som sagt over, litt for langt mellom, til at de alltid treffer.

Som et daglig og ukentlig verktøy vil jeg varmt anbefale Studiebibelen. Den gir akkurat det ekstra i forhold til standardutgaven som man trenger i hverdagen, i alle fall som en første gjennomgang, men ofte helt tilstrekkelig. Den inspirerer imidlertid også ofte til å lese mer, og gjenoppliver i alle fall hos denne predikanten rett som det er interessen for å slå opp og sjekke greske og hebraiske gloser og uttrykk man kanskje ellers ikke hadde lagt merke til eller prioritert å lese seg opp på. Studiebibelen presenterer svært mye relevant kunnskap i en kompakt pakke, med solide fagfolk fra ulike tradisjoner som bidragsytere. Den har funnet en fast og naturlig plass i rekken av arbeidslitteratur som står på min pult.