Forsiden < Tips og råd til studenter om sommervikariat og stiftspraksis

Tips og råd til studenter om sommervikariat og stiftspraksis

Trenger du råd før du skal ut i stiftspraksis eller sommervikariat? Presteforeningen gir deg veiledning om hva som er lurt å avklare med arbeidsgiver før du begynner.

 

Muligheter for begge parter

Stiftspraksis og vikariater er gode muligheter for studenter til å prøve seg på prestetjeneste og bli kjent med en mulig fremtidig arbeidsgiver. Med den rekrutteringsutfordringen Den norske kirke står overfor er det ikke lenger bare arbeidssøker som skal vise seg fram for arbeidsgiver, men også arbeidsgiver som bør vise fremtidige arbeidssøkere hva de kan tilby. Måten studenten blir tatt imot i bispedømmet kan være avgjørende for om vedkommende søker jobb nettopp der i neste runde.

I studietiden bør prestestudenter oppleve at kirken har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår å tilby når de er i stiftspraksis og tar på seg sommervikariater. PF mener at sommervikariatene bør være en attraktiv møteplass mellom student og kirke. Det er positivt at teologiske studenter bruker sin sommerferie til å få erfaring med den prestetjenesten som venter dem. Vi tror at kirken har stor nytte av deres tjeneste.

 

Hvor finner jeg sommervikariat?

Sommervikariatene lyses normalt ikke ut, og det varierer litt fra år til år hvilke bispedømmer som gjør seg bruk av sommervikarer. Du bør derfor ta direkte kontakt med de bispedømmene du kunne tenke deg å jobbe i, for å høre om de trenger sommervikarer. Bispedømmekontoret vil da gi deg veiledning på når og hvordan du bør søke sommervikariat.

 

Avtale med arbeidsgiver

For studenter som skal ut i sommervikariater eller i stiftspraksis, er det viktig å ha klare avtaler med arbeidsgiver før kontrakten signeres. Vanligvis kommer dette sammen med tilbud om praksisplass eller vikaravtalen, men det kan være lurt å sjekke om disse punktene er med:

 

Lønnsplassering

  • Reise til og fra tjenestested
  • Reise/bil i tjenesten
  • Kompensasjon for bruk av telefon og internett
  • Bolig
  • Bakvakter

Disse punktene omtales nærmere nedenfor. Det kan også være andre punkter som kan være viktige å avklare før en kontrakt signeres. Les alltid nøye og kritisk gjennom kontrakten! Hvis noen av de ovenstående punktene er uklare eller ikke like gode som det vi skisserer nedenfor bør du etterspørre hvorfor og evt. komme med motkrav. Som medlem i Presteforeningen er du alltid velkommen til å ta kontakt med tillitsvalgte i bispedømmene eller sekretariatet dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

 

Lønnsplassering

Stiftspraksis:Studenten innplasseres i stillingskode 1420 Kandidat i stiftspraksis og skal lønnes ut fra en årslønn på kr 421 700. Dette følger av hovedtariffavtalen og bestemmelser fastsatt av kirkerådet i brev til bispedømmekontorene av 7.11.18.

Sommervikariat og andre vikariater: Det finnes en egen stillingskode for prestevikarer (0950 Prestvikar), som skal brukes for de som er tilsatt midlertidig, men ikke er ordinerte. Denne stillingskoden har ansiennitetsstiger. Det er derfor viktig at du dokumenterer det du har av ansiennitet fra andre jobber, også jobber utenfor kirken. Alle vikarer har rett til ansiennitetsberegning etter hovedtariffavtalens § 12: All yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet, militærtjeneste og siviltjeneste, omsorgsarbeid med inntil 3 år.

Det har vært vanlig å skille mellom vikarer som har mindre enn 4 års teologisk utdanning, og de som har mer enn 4 år.
Vikarer som har mer enn 4 års teologisk utdanning skal ha en lønn som minimum tilsvarer 415 200 pr år (HTA § 12), også hvis ansienniteten skulle tilsi lavere innplassering.

Lønnsutbetaling: PF er klar over at studentene har en stram økonomisk situasjon, og vil jobbe for at man ved individuelle behov skal kunne få forskudd på lønn for vikartjeneste/stiftspraksis etter at denne er påbegynt. Bispedømmene bør oppfordre studentene til å sende regning på sine tjenester så raskt som mulig, slik at lønn fortrinnsvis kan utbetales ved vikariatets/praksisens slutt. Sekundært ved neste ordinære lønnsutbetaling i bispedømmet.

 

Bolig

Stiftspraksis: Å skaffe og finansiere bosted er og skal fortsatt være bispedømmenes ansvar. Studenten vil normalt måtte bekoste sin primærbolig på studiestedet parallelt med ukene i praksis, og bør derfor ikke ha ekstrakostnader for bolighold på praksisstedet. Bostedet må gi mulighet for å lage sin egen mat, man må ha mulighet til å trekke seg tilbake og være alene, man må ha en arbeidsplass som gir mulighet for å forberede prekener og annet. Bostedet bør etter PFs syn også ha tilgang til gratis internett, og det må være mulig å få besøk av evt. ektefelle/samboer og barn i løpet av praksisperioden. Dersom praksisstedet ikke ligger for langt unna studentens hjemsted/bolig ved studiestedet, vil det være mulig for studenten å bo hjemme, men det er da en forutsetning at arbeidsgiver dekker de daglige reiseutgiftene mellom bolig og praksissted.

Sommervikariat: Studentene sine boutgifter knyttet til vikartjeneste bør begrenses, fordi de fleste studenter får doble bokostnader i sommermånedene. Dersom du ikke kan bo hjemme under vikariatet mener PF at arbeidsgiver bør bistå deg i å finne en egnet bolig, og at du bør få et botilskudd på minst 2000 kr for legitimerte utgifter (husleie, strøm, internett etc). De fleste bispedømmene gir i dag et slikt tilskudd, men det varierer i størrelse. PF regner med at de bispedømmene som gir god bostøtte lettere vil kunne rekruttere vikarer enn andre bispedømmer.

 

Bil

Stiftspraksis: PF mener at bispedømmene skal dekke utgiftene til tjenestereiser i stiftspraksis. I de fleste tilfeller vil dette bety at man må dekke utgifter til en leiebil for studenten. Alternativt må stiftspraksis være lagt opp på en slik måte at studentene kan klare seg uten bil. På praksissteder med dårlig kollektivtilbud må arbeidsgiver tilby studenten alternativ skyss, det vil si betalt bil eller taxi. Dersom studenten disponerer egen bil og blir bedt om å bruke denne i tjenesten, må bispedømmet yte tilskudd til reise fra hjemsted til tjenestested ved praksisens begynnelse og slutt.

Sommervikariat: Det kan ikke forventes at studenter skal framskaffe en bil som kan disponeres for tjenestekjøring i løpet av et sommervikariat. Hvis bil er nødvendig for å kunne utføre tjenesten må det påligge arbeidsgiver å leie, finansiere leie, eller eventuelt framskaffe en bil som vikaren kan disponere til tjenestekjøring. Hvis studenten selv har eller kan skaffe en bil til tjenestekjøring må kostnader knyttet til bruk av bil i tjenesten, samt kjøring av bilen til og fra hjemsted til tjenestested, dekkes av bispedømmet. En forutsetning for dette er at arbeidsgiver ikke kan stille en bil til disposisjon for tjenestekjøring. PF kan ikke akseptere at tilskudd til reise begrenses til hva det koster å reise kollektivt eller med fly til tjenestestedet. Hvis det er lange kjøreavstander skal det ytes godtgjørelse til kost og losji etter de satser som gjelder.

 

Bakvakt for sommervikarer

Å ansette en student i et sommervikariat setter arbeidsgiver i et særlig ansvarsforhold med tanke på tydelig kommunikasjon, gode overordnede og bakvaktsløsninger. Studenten må vite hvor vedkommende kan henvende seg dersom uforutsette og vanskelige situasjoner skulle oppstå. Bakvakten må være klar over hvilke oppgaver vedkommende har dersom studenten har behov for bistand. PF oppfatter det slik at det er generell enighet om at studenter ikke skal delta i beredskapsordning, og heller ikke bør gå alene med dødsbud dersom slike henvendelser kommer utenom beredskapstiden. Det er også viktig å huske på at studenter normalt trenger mer tid både i for- og etterkant av arbeidsoppgaver for å forberede seg og bearbeide opplevelsene. Bakvakten bør fortrinnsvis være prester med ABV, PKU og/eller bred erfaring fra veiledning av studenter. Hvis bakvaktordningen ikke skulle vise seg å fungere eller hvis bakvakten ikke er mulig å få tak i ved dramatiske hendelser, bør studenten ta kontakt med prosten.

 

Arbeidstid og arbeidsplaner

Stiftspraksis: Det er Presteforeningens tydelige standpunkt at studenter i stiftspraksis også skal omfattes av vernebestemmelsene i arbeidstidsavtalen som gjelder fra 1.1.16. Avtalen gir forutsigbarhet og vern for studenter i en utfordrende del av studiet. Arbeidsplanen for studentene bør foreligge i god tid før praksis begynner, og studenten bør i størst mulig grad få være med på å utforme sin egen plan. Det må tas hensyn til at studenter sannsynligvis har behov for mer tid til forberedelser enn en prest som har jobbet i flere år.

Sommervikariat: Presteforeningen forventer at når en student er engasjert i et sommervikariat vil det ovenstående bli tatt hensyn til på samme måte som for studenter i praksis, samt at vikaren får de økonomiske tilleggene som følger av arbeidstidsavtalen.