Forsiden < Organisasjon < Studenter < Hva får jeg igjen for å være studentmedlem i PF?

Hva får jeg igjen for å være studentmedlem i PF?

Foto: Kristianne Marøy

Presteforeningen (PF) ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer. Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for prestetjenesten og presters arbeidsforhold allerede i studietiden. PF er dessuten opptatt av forholdene for studentene ved de forskjellige lærestedene, studiets innhold og opplegg, og ønsker å være med å tale studentenes sak på disse områdene. Det er etablert studentlag på Menighetsfakultetet, Det teologisk fakultet og Misjonshøgskolen.

For å bli studentmedlem må du delta i et studieprogram med sikte på cand.theol, master i teologi eller tilsvarende. Studenter betaler studentkontingent på 100 kr i semesteret.

Du kan melde deg inn her.

Medlemsfordeler

Som studentmedlem har du tilgang til alle Presteforeningens medlemsfordeler. De mest interessante for deg som student og på vei inn i prestetjenesten, tror vi er disse:

  • Du kan få rådgivning og praktisk hjelp i forbindelse med praksis, vikariater og når du søker din første jobb. Både PFs tillitsvalgte i bispedømmene og de ansatte i sekretariatet hjelper deg gjerne!
  • Du kan søke PFs studentstipend, som lyses ut hver vår.
  • Svært gunstig forsikringspakke (innbo, reise og ulykke) gjennom KNIF Trygghet forsikring .
  • God bankavtale gjennom Sparebanken Sør
  • Kr 100 i avslag på deltakeravgiften på NestenPresten
  • Mulighet til å leie PFs hybel på Sjømannskirken i London

Andre medlemsfordeler gjennom PF finner du her  og gjennom vår hovedsammenslutning Unio.

 

Organisering

Det er etablert egne studentlag på de ulike studiestedene. Studentmedlemmene ved et studiested utgjør et studentlag, som velger et styre på tre medlemmer. Studentlagene møter med en delegat hver på PFs generalforsamling som finner sted hvert 3.år. Som alle andre medlemmer av Presteforeningen, har andre studentmedlemmer møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, på generalforsamlingen. Studentmedlemmene velger også en representant (med vara) til foreningens representantskap (dette går på omgang mellom studentlagene), og til hovedorganisasjonen Unios studentforum. Uniostudentene utgjør en stor gruppe, og driver et aktivt studentpolitisk arbeid med samlinger for studenttillitsvalgte fra alle Unios medlemsforeninger.
Studentmedlemmene kan ikke velges til andre verv i foreningen, men har for øvrig samme rettigheter som ordinære medlemmer.