Forsiden < Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Foto: Kristianne Marøy

Presteforeningen (PF) ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer. Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for prestetjenesten og presters arbeidsforhold allerede i studietiden. PF er dessuten opptatt av forholdene for studentene ved de forskjellige lærestedene, studiets innhold og opplegg, og ønsker å være med å tale studentenes sak på disse områdene.
Det er etablert studentlag på MF, TF og VID-MHS. Vi har også studentmedlemmer ved NLA, KUN og Fjellhaug – ta kontakt hvis du vil starte studentlag på et av disse stedene.

For å bli studentmedlem må du delta i et studieprogram med sikte på cand.theol, master i teologi eller tilsvarende. Studenter betaler studentkontingent på 100 kr i semesteret.

Du kan melde deg inn her.

Medlemsfordeler

Som studentmedlem har du tilgang til alle Presteforeningens medlemsfordeler. De mest interessante for deg som student og på vei inn i prestetjenesten, tror vi er disse:

  • Du kan få rådgivning og praktisk hjelp i forbindelse med praksis, skikkethetsvurdering, vikariater og når du søker din første jobb. Både PFs tillitsvalgte i bispedømmene og de ansatte i sekretariatet hjelper deg gjerne!
  • Du kan søke PFs studentstipend, søknadsfrist 15. mars og 15. september. Støtte gis f.eks. til studiereiser, ekskursjoner eller faglig arbeid knyttet til avhandlinger, konferanser med mer.
  • Svært gunstig forsikringspakke gjennom KNIF Trygghet forsikring. For under 920 kr i året får du innbo-, reise- og ulykkesforsikring. Dette er nesten 70 % rabatt i snitt.
  • God bankavtale gjennom Sparebanken Sør
  • Presteforeningen dekker den delen av deltakeravgiften på NestenPresten som ikke dekkes av studiested eller andre instanser.
  • Mulighet til å leie PFs hybel på Sjømannskirken i London
  • Rabatter på leiebil, overnatting og klær m.m.

Andre medlemsfordeler gjennom PF finner du her  og gjennom vår hovedsammenslutning Unio.

Organisering

Det er etablert egne studentlag på de ulike studiestedene. Studentmedlemmene ved et studiested utgjør et studentlag, som velger et styre på tre medlemmer. Du finner oversikt over studentlagene her. Studentlagene møter med en delegat hver på PFs generalforsamling som finner sted hvert 3.år. Som alle andre medlemmer av Presteforeningen, har andre studentmedlemmer møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, på generalforsamlingen.

Studentlagsstyrene velger også en representant (med vara) til PFs representantskap (dette går på omgang mellom studentlagene), og til hovedorganisasjonen Unios studentforum. Unio-studentene utgjør en stor gruppe, og driver et aktivt studentpolitisk arbeid med samlinger for studenttillitsvalgte fra alle Unios medlemsforeninger.