Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2021-2024

Vedtatt på generalforsamlingen 15.-17. mars 2021.  

A. Overordnede mål perioden 2021-2024

 1. Presteforeningen er den ledende fagforeningen for prester, teologer og teologistudenter i Norge.
 2. Presteforeningen skal motarbeide enhver form for diskriminering.
 3. Presteforeningen skal sikre at våre tillitsvalgte er godt forberedt til å ivareta medlemmenes interesser ved endringer i kirkelig organisering. Presteforeningen skal jobbe for at dagens nivå på medbestemmelse til medlemmer i rettssubjektet Den norske kirke ikke svekkes i ny kirkelig organisering.
 4. Presteforeningen skal arbeide for en kirkelig organisering i tråd med de føringer som er gitt av generalforsamlingen 2021.
 5. Presteforeningen skal bidra til en samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftmål.
 6. Presteforeningen skal arbeide for at hensyn til klima og miljø blir godt innarbeidet i tariffavtalene.
 7. Presteforeningen skal arbeide for at kirken rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte prester i alle prestestillinger.
 8. Presteforeningen skal arbeide for at stillingene til institusjonsprestene bevares.
 9. Presteforeningen skal arbeide for at Den norske kirke er et integrerende og inkluderende felleskap i møte med et større mangfold av språk og kultur og trosuttrykk.
 10. Presteforeningen skal legge til rette for at prestenes åndelige utvikling kan fremmes, slik at man til enhver tid kan fungere optimalt i de menigheter eller organisasjoner hvor man tjenestegjør.

B. Lønns og arbeidsvilkår – Mål for perioden 2021-2024

Presteforeningen vil i perioden arbeide for:

 1. At våre medlemmer har en lønnsutvikling i tråd med utviklingen i offentlig sektor. Lønnen skal gjenspeile kompetanse og ansvar, og ikke begrenses til minstekrav for stillingen.
 2. At våre medlemmer er sikret en ytelsesbasert pensjonsordning på nivå med offentlig ansatte.
 3. At flere grupper blant våre medlemmer er omfattet av systemer som sikrer en god og forutsigbar lønnsutvikling gjennom hele yrkeslivet, også ved tilbakevending til prestestilling etter å ha vært i annet arbeid.
 4. At fullført Erfaringsbasert master i praktisk teologi, Master i klinisk sjelesorg, andre relevante videreutdanninger på samme nivå eller høyere, og spesialistgodkjenning som prest i helse- og sosialsektoren, gir forutsigbar lønnsmessig uttelling.
 5. At godtgjørelsen for prestenes beredskapsordning i Den norske kirke heves, slik at den gjenspeiler tidsbruk og belastning.
 6. At godtgjørelsen som institusjonsprestene får for vakt og beredskap skal gjenspeile tidsbruk og belastning forbundet med ordningen.
 7. At ordningen med «fiktiv ansiennitet» opphører slik at reell ansiennitet legges til grunn for utbetalt lønn.
 8. At prestenes lønns- og arbeidsvilkår medvirker til rekruttering til teologisk utdannelse og kirkelige stillinger.
 9. At prester skal kunne tjenestegjøre i fast stilling også etter fylte 70 år, i samsvar med andre yrker som det er naturlig å sammenlikne seg med.
 10. At pensjonerte prester som gjør tjeneste i kirken har gode lønns- og arbeidsvilkår, ryddige rammer om tjenesten og klare avtaler og kontrakter med arbeidsgiver.
 11. At våre medlemmer har forutsigbare betingelser ved vakanser. Merarbeid må kompenseres med overtid. Meransvar må kompenseres med midlertidig høyere grunnlønn.
 12. At Den norske kirke har tilsettingsprosesser i tråd med kvalifikasjonsprinsippet slik at søkerne likebehandles.
 13. At tilsettingsprosessene i Den norske kirke sikres, slik at søkere ikke diskrimineres, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 6.
 14. At tilsettingsmyndighetene i Den norske kirke ikke benytter adgangen i likestillings- og diskrimineringsloven § 30 til å vektlegge samlivsform ved ansettelser.
 15. Å sette søkelys på den arbeidsmiljøutfordringen som det teologiske mangfoldet i vår kirke kan skape i et arbeidsfellesskap. Alle ansatte har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
 16. At alle prester har gode kontorforhold med digitalt utstyr som tilfredsstiller dagens krav.
 17. At arbeidsgiver oppfyller sin tilretteleggingsplikt for ansatte med funksjonsnedsettelser.
 18. At våre medlemmers ledere har nødvendige virkemidler og tilstrekkelig handlingsrom for å tilrettelegge for den enkelte prests livsfase.
 19. At arbeidsgiver tilfører tilstrekkelig ressurser der det er behov for tilrettelegging.
 20. At ordningen med rekrutteringsboliger beholdes, og at boligene som tilbys er tjenlige og gode og prestenes boligbehov er overordnet kulturminnevern og andre hensyn.
 21. At det foreligger en mal for ordinasjonssamtalen, forutsigbare kriterier for ordinasjon, og at kandidaten har rett til å få en skriftlig begrunnelse for eventuelt avslag på ordinasjon og mulighet til å påklage biskopens beslutning til et annet organ.
 22. At KAs avtaleverk bidrar til at virksomhetene organiserer sitt arbeid i tråd med bærekraftmålene og sikrer en utslippsreduksjon på 50-55 % innen 2030.
 23. At arbeidsgiverne tilrettelegger for klimavennlige reiser til og i arbeidet.
 24. At arbeidstaker normalt ikke må stille med egen bil, og at det gis akseptabel kompensasjon i de tilfeller der arbeidstaker må stille bil til disposisjon i tjenesten. Videre at det jobbes frem miljøvennlige og fleksible alternativer for tjenestereiser med adekvat økonomisk kompensasjon.
 25. Godtgjøring også ved bruk av sykkel/el-sykkel.

C. Organisasjonsutvikling – Mål for perioden 2021-2024

Presteforeningen vil i perioden arbeide for:

 1. At våre tillitsvalgte i hele landet har forutsigbare og gode arbeidsforhold, og reelle muligheter for å utøve sine tillitsverv.
 2. At våre tillitsvalgte på alle tariffområder tilbys relevant og systematisk opplæring, i lov- og avtaleverk, medbestemmelse, arbeidsmiljø, forhandlinger og bisitterrollen, samt at tillitsvalgtopplæringen er kontinuerlig og videreutvikles med et særlig fokus på de lokale tillitsvalgte
 3. At flere kvinner tar på seg tillitsverv.
 4. At det er aktive studentlag på de største studiestedene, og kontakt med de øvrige studentmiljøene.
 5. At det etableres flere lokallag for pensjonister.
 6. I gjennomføringen av egne kurs og møter å alltid ha fokus på miljø og bærekraft, ved å legge til rette for kollektiv transport og andre grønne tiltak.
 7. At det lages en plan for organisering av PFs virksomhet som innebærer en reduksjon av PFs klimafotavtrykk med 50-55 % innen 2030, i tråd med bærekraftmålene.
 8. At Representantskapet vurderer om ny kirkelig organisering aktualiserer å danne en felles arbeidstakerorganisasjon for kirkelig tilsatte med høy utdanning.
 9. At Presteforeningen oppleves som en fagforening for alle medlemmene ved at vi i lokale, regionale og sentrale organisasjonsledd samtaler om hvordan vi som prestefellesskap kan møte hverandre med åpenhet og integritet, ved at vi ser verdien av det kollegiale og teologiske mangfoldet i vår kirke og møter hverandre med interesse og med vilje til å dele egne meninger og tanker.

D. Fagutvikling og kompetanse – Mål for perioden 2021-2024

Presteforeningen vil i perioden arbeide for:

 1. At det er forutsigbare og gode vilkår for våre medlemmers etter- og videreutdanning, i samsvar med Presteforeningens strategi for etter- og videreutdanning.
 2. At det på etter- og videreutdanningsfeltet er satt et særlig fokus på soknepresten som lokal leder, og at alle prester gis anledning til å utvikle seg som ledere.
 3. At våre medlemmer har en systematisk dialog med arbeidsgiver om sin egen kompetanseutvikling.
 4. At den etter- og videreutdanning som arbeidsgiver tilbyr er i tråd med de temaer som prestene etterspør.
 5. At proster sikres relevant lederopplæring og videreutdanning.
 6. At pensjonister får relevante tilbud om fagutvikling og kompetanseheving.
 7. At arbeidsgiver har tilgjengelige tiltak i møte med sårbarhet og slitasje, særlig som følge av at prester «lever av sin tro».
 8. At arbeidsgiver har ordninger som stimulerer prester til å ivareta sitt åndelige liv i tråd med ordinasjonsløftets forpliktelse til i studium og bønn å trenge dypere inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter.
 9. At presteutdanningene, samt nødvendig etter- og videreutdanning, skal kunne kvalifisere prestene til å ivareta kirkens ansvar for å fremme menneskeverd, fred og vern om skaperverket i tråd med bærekraftmålene.
 10. At presteutdanningene utruster studentene til å lede menighetsutviklingen i soknene i tråd med kirkens oppdrag, og at prester får oppdatert etter- og videreutdanning i dette.
 11. Å legge til rette for et nettverk for hovedprester i helseinstitusjoner.
 12. At arbeidsgiver har ordninger som stimulerer til forskning.
 13. At tverrfaglighet stimuleres og verdsettes i prosessene med å løse kirkens oppdrag lokalt.
 14. Å ha fokus på dialog med samisk og kvensk kirkeliv i Den norske kirke, og vilkårene for prestetjenesten i samiske og kvenske områder. Presteforeningen bidrar i perioden til at samisk og kvensk kirkeliv synliggjøres som arbeidsfelt for prestetjenesten i Den norske kirke, uavhengig av geografi.

E. Kirkepolitikk og samfunnsengasjement – Mål for perioden 2021-2024

Presteforeningen vil i perioden arbeide for:

 1. Å være en aktiv bidragsyter til Den norske kirkes rekrutteringsarbeid til presteyrket og annen kirkelig tjeneste.
 2. At høye kompetansekrav til vigslet tjeneste beholdes, og at det legges til rette for flere veier til prestetjeneste for å bidra til økt rekruttering.
 3. At flere finner sin plass i kirkelig arbeid, ved å bidra til at Den norske kirke utvikler en kultur og organisasjon som tiltrekker seg både unge mennesker og andre-karriere-kandidater.
 4. En kirkeordning som særlig
  • Avklarer den ordinerte tjenestens handlingsrom og plass i kirken
  • Gir de vigslede stillingene selvstendighet, tillit og ansvar
  • Ivaretar kirkens åndelige dimensjon
  • Sikrer god kirkefaglig ledelse og gir gode rammer for utøvelse av ledelse
  • Sikrer at biskopenes rolle som ledere og tilsynspersoner ikke svekkes
  • Tar hensyn til norsk demografi og geografi
  • Har et enkelt og kostnadseffektivt byråkrati
  • Sikrer arbeidstakere medbestemmelse på alle nivå
 1. At Presteforeningen har et synlig samfunnsengasjement i saker som gjelder arbeidsliv og tros- og livssynspolitikk nasjonalt og globalt.
 2. At Presteforeningen har et nasjonalt og globalt engasjement, og samarbeider med kolleger i søsterkirker verden over, i saker som handler om bærekraftig utvikling, likestilling og internasjonal solidaritet, inkludert ivaretaking av flyktninger i Norge.
 3. At vern om skaperverket får en sentral plass i kirkens arbeid.
 4. Å sikre fortsatt tros- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner.
 5. At Presteforeningen i forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, bidrar til å belyse presters og kirkens rolle i fornorskningsprosessen blant samer og kvener.