Forsiden < Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Foto: Kristianne Marøy

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. september for prester som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Prester ansatt i andre virksomheter, avklarer med arbeidsgiver. Du må i tillegg søke utdanningsinstitusjonen om opptak på kurset. Deres frister går fram av kursutlysningene.

Spesialprest i et livssynsåpent samfunn

Det livssynsåpne samfunnet endrer rammevilkårene for spesialprestetjenesten. I hvilken retning beveger rolleforståelsen seg? Hvordan kan teologien være en ressurs for prestetjeneste og institusjoner? Hva er forholdet mellom konfesjon og profesjon, eller mellom prestetjeneste og livssyns- og omsorgstjeneste?

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF), MF Vitenskapelig Høyskole og VID Vitenskapelige Høgskole tilbyr videreutdanning for prester i helsesektoren, kriminalomsorgen og Forsvaret, studentprester, politiprester og andre, knyttet til det å være spesialprest i et livssynsåpent samfunn.

Målet er å styrke spesialprestenes kompetanse og profesjonsforståelse, i det en ny tros- og livssynslov er på trappene og det bygges opp tverreligiøse utdanninger i «chaplaincy». Kurset vil gi faglig fordypning i samfunnsmessige utviklingstrekk og fagspesialiserte kompetansebehov, og bidra til kompetanseutvikling tilpasset den enkeltes yrkesutøvelse. Kompetanseutviklingen skjer gjennom en erfaringsbasert metodikk, og i variasjon mellom plenumsarbeid, fagspesifikt gruppearbeid og individuelt arbeid. Det legges også opp til noe samarbeid med kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet» ved TF, og kort hospitering på annen institusjon. Gjennom kurset vil deltakerne få kjennskap til forskningsfronten og aktuell fagutvikling, og samtidig få mulighet til å forme egen profesjonsutvikling.

Kurset vil gi 20 studiepoeng, og kan inngå som grunnlag for spesialistgodkjenning for prester i helse- og sosialsektor, pastoral fordypning.

Les mer på Bispemøtets nettside.

Ledelse, roller og samspill i menighetene

Kurset ble lyst ut i vår og fikk ganske mange deltakere, men det er fortsatt plasser på kurset, og mulig å søke.

Hvordan utvikle ledelse, roller og samspill i menighetene i årene som kommer? Hvordan kan ulike lederroller samhandle i møte med lokalkirkens utfordringer? Hvordan ta vare på kompetanse og engasjement i arbeidet med menighetens kjerneoppgaver?

Utdanningsinstitusjonene MF, TF og VID tilbyr en tverrfaglig videreutdanning om ledelse i menighetene. Utdanningen gir prester, daglige ledere/kirkeverger som er daglig leder for menighetsrådets virksomhet, diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige medarbeidere økt kompetanse til å utføre grunnleggende ledelsesoppgaver lokalt. Kunnskap, profesjonsbakgrunn og erfaring den enkelte bringer med, vil sammen med teoriperspektiver og refleksjon være viktige læringsressurser i utdanningen.

Dette kurset vil gi 15 studiepoeng. Kurssamlingene vil finne sted våren 2020.

Les mer på Bispemøtets nettside.