Forsiden < Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

Foto: Kristianne Marøy

I denne artikkelen finner du en sammenstilling av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) og Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering for prester i Den norske kirke (rettssubjektet). Den første avtalen er inngått mellom KA og fagforeningene, den andre avtalen er inngått i virksomheten mellom Kirkerådet og de tillitsvalgte i Den norske kirke (rettssubjektet).

Det er også utarbeidet en veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen der partene gir utdypende informasjon om enkelte punkter. Denne veiledningen er utarbeidet for tidligere utgaver av avtalene, og benyttes så langt det passer fram til ny veiledning er på plass.

Vi minner også om at bestemmelser om ubunden tid og arbeid på leir er flyttet til Særavtale om kirkelige stillinger.

Arbeidstidsavtalens tekst står i ordinær skrift, mens utfyllende bestemmelser fra Særavtale om arbeidstid, gjennomsnittsberegning og avspasering står i kursiv.
Følg lenkene i innholdsfortegnelsen for å komme direkte til aktuelt tema.

Forankring, ikrafttredelse og varighet
Avtalens omfang

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid og ukentlig arbeidstid
Arbeidsplan og normalukeplan
Timeoversikt, avspasering, avregningsperiode og overtid
Tilleggslønn

Delt dagsverk
Overflytting av arbeidstaker mellom lederavtalen og arbeidstidsavtalen

§ 1 Forankring, ikrafttredelse og varighet

Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. Avtalen skal legge tydelige rammer for prestens arbeidstid og fritid, samtidig som virksomhetens behov og prestetjenestens egenart skal ivaretas.

Avtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2019 – 31.12.2020

Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen en måned før utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

§ 1 Forankring, varighet og virkeområde
Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalens del A og AML. § 10-5. Avtalen skal legge tydelige rammer for prestens arbeidstid og fritid, samtidig som virksomhetens behov og prestetjenestens egenart skal ivaretas.

Denne avtalen gjelder for prester omfattet av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen).

Avtalen gjøres gjeldende fra 01.07.2019 til 31.12.2020.

Hvis særavtalen ikke er skriftlig sagt opp av noen av partene innen en måned før utløpstid, anses avtalen fornyet for 1 – ett – år om gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

§ 2 Avtalens omfang

Denne avtalen gjelder for kapellan, sokneprest, prostiprest, spesialprest, seniorprest og prestevikar i rettssubjektet Den norske kirke. Arbeidsgiver fastsetter etter drøfting med de tillitsvalgte om en konkret stilling som sokneprest eller spesialprest faller inn under denne avtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd og særavtalen om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i Den norske kirke (lederavtalen) § 2.

§ 3 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5 andre ledd.

§ 4 Ukentlig arbeidstid og gjennomsnittsberegning
Ved gjennomsnittsberegning ordnes arbeidstiden slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelig arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i løpet av noen enkelt uke.

Partene ønsker å minne om Tjenesteordning for menighetsprester § 16 første ledd:

«Prest som i sin prestegjerning ser seg tvunget til jevnlig å gjøre tjeneste utover en normalarbeidstid, skal henvende seg til nærmeste overordnede som skal bistå presten med å finne fram til adekvat prioritering av arbeidsoppgavene eller andre rådgjerder som kan lette arbeidssituasjonen, og – dersom det finnes nødvendig – eventuelt ta opp spørsmålet om endring av arbeidsfordeling eller instruks.»

§ 4 Arbeidsplan

Presten skal arbeide etter en oppsatt arbeidsplan som skal vise arbeidstakerens arbeidstid og fritid. Arbeidsplanen skal dekke prestens oppgaver i henhold til § 2 i tjenesteordning for menighetsprester. Arbeidsgiver, normalt prosten, skal i samråd med arbeidstaker utarbeide arbeidsplanen. Planene i tjenestedistriktet skal fordele tjenesteansvar mellom arbeidstakerne.

Planen skal gi rom for nødvendige forberedelser. Det skal tas hensyn til reisetid ut fra lokale forhold i arbeidsplanen.

Planperioden og oppsett av arbeidsplan skal fastsettes etter drøftinger, normalt på prostinivå.

Arbeidsgiver, normalt soknepresten, utarbeider i samråd med de andre berørte prestene forslag til arbeidsplaner når flere prester har særskilt arbeidsområde i samme sokn, og soknepresten sender utkast til arbeidsplaner for soknet til prosten.

Hvis det ikke oppnås enighet om oppsett av arbeidsplaner, treffer biskopen avgjørelse etter drøfting på bispedømmenivå.

Vesentlige endringer i arbeidsplanen fra arbeidsgivers side skal varsles minst 14 dager i forveien.

§ 2 Arbeidsplan
Presten skal arbeide etter en oppsatt arbeidsplan som skal vise prestens arbeidstid og fritid. Arbeidsplanen skal dekke prestens oppgaver i henhold til § 2 i tjenesteordning for menighetsprester. Prosten, skal i samråd med presten utarbeide arbeidsplanen. Planene i tjenestedistriktet skal fordele tjenesteansvar mellom prestene. Når flere prester har særskilt arbeidsområde i samme sokn, utarbeider soknepresten i samråd med de andre berørte prestene forslag til arbeidsplaner for soknet og sender dette til prosten.

Planen skal gi rom for nødvendige forberedelser. Det skal tas hensyn til reisetid ut fra lokale forhold i arbeidsplanen.

Planperioden fastsettes etter drøftinger på nasjonalt nivå.

Endelig oppsett av arbeidsplan skal fastsettes etter drøftinger på prostinivå. Hvis det ikke oppnås enighet om oppsett av arbeidsplaner, treffer biskopen avgjørelse etter drøfting på bispedømmenivå.

Vesentlige endringer i arbeidsplanen fra prostens side skal varsles minst 14 dager i forveien.

§ 3 Normalukeplan
Dersom prost og prest er enige kan det for den enkelte prest utarbeides en eller flere normalukeplaner. Planene skal gjenspeile den gjennomsnittlige arbeidsbelastningen både med hensyn til arbeid på særskilte tidspunkt og den totale arbeidsbelastningen gjennom perioden. Denne kan gjelde for hele eller deler av arbeidsplanperioden. Normalukeplan legges da til grunn for tilleggslønnen, jf dog arbeidstidsavtalen § 6, femte ledd.

Det utarbeides egne arbeidsplaner for høytidene.

§ 5 Timeoversikt og avspasering

Arbeidstaker skal føre oversikt over medgått arbeidstid. Arbeidsgiver skal legge til rette for at plusstid skal kunne avspaseres. Det skal inngås lokal særavtale om avspasering/fleksitid.

Det skal oversendes bispedømmevise rapporter om avspaseringsregnskapet til AMU minst to ganger i året.

§ 5 Timeoversikt og avspasering
Presten skal føre oversikt over medgått arbeidstid. Prosten skal legge til rette for at plusstimer skal kunne avspaseres.

Plusstid kan avspaseres time for time. Avspasering av hele dager skal godkjennes av prosten. Det kan avvikles 24 hele dager i løpet av avregningsåret.

Dersom plusstiden overstiger 50 timer har prest og prost gjensidig ansvar for snarest mulig å avtale hvordan plusstid kan avspaseres. Prest og prost har gjensidig ansvar for at slik avtale følges opp og gjennomføres. I rimelig tid før avregningsperiodens utløp, skal prosten kontakte presten for å planlegge hvordan opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp.

RAMU får oversendt rapporter om avspaseringsregnskap og overtidsbruk pr 1. september og 1. februar hvert år. Rapport pr 1. februar oversendes AMU

§ 6 Avregningsperiode
Avregningsperioden er ett år og avregning skjer pr 01.02 hvert år.

Det tillates overført 50 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 50 blir strøket uten kompensasjon.

§ 7 Overtid
Overtid skal være pålagt og kontrollerbar.

§ 6 Tilleggslønn

Med grunnlag i gjeldende arbeidsplan og omfanget av arbeid på særskilte tidspunkter skal det beregnes tillegg for den enkelte arbeidstaker på årsbasis som omregnes til månedlige beløp. Følgende ytelser skal godtgjøres som årsbeløp som omregnes til månedlige beløp og utbetales på samme måte som ordinær lønn:

kvelds-, natt-, lørdags- og søndagstillegg
Etter at spørsmålet er drøftet mellom partene i virksomheten, kan også tillegg for helge- og høytidsdager og beredskap utbetales som pensjonsgivende tilleggslønn i form av årsbeløp som omregnes til månedlige beløp.

Tilleggslønnen er pensjonsgivende innenfor de vilkår som fremgår av vedlegg 4 til HTA i staten for LO/YS/UNIO og Akademikerne (om pensjonsgivende variable tillegg).

Tilleggene faller bort når grunnlaget for dem ikke lenger er til stede.

Midlertidige avvik fra gjeldende arbeidsplan for kortere tidsrom enn seks uker skal ikke medføre endring i utbetaling av faste tillegg til månedslønn. Ved endring av arbeidsplanene og avvik som varer mer enn seks uker, skal det foretas en ny beregning av fast tilleggslønn.

§ 7 Delt dagsverk

Det gis ikke kompensasjon for delt dagsverk.

§ 8 Overflytting av arbeidstaker mellom lederavtalen og arbeidstidsavtalen

En arbeidstaker skal flyttes fra lederavtalen til arbeidstidsavtalen, dersom plassering i lederavtalen ikke lenger har saklig grunn i stillingens oppgaver og ansvar, jf. aml § 10-12 første og andre ledd. Før slik endring skal arbeidsgiver drøfte overføringen med den berørte arbeidstakerorganisasjon.

En arbeidstaker kan flyttes fra arbeidstidsavtalen til lederavtalen dersom det har saklig grunn i stillingens oppgaver og ansvar, jf. aml § 10-12 første og andre ledd. Før slik endring skal arbeidsgiver drøfte overføringen med den berørte arbeidstakerorganisasjon, og forhandle eventuell endret lønnsplassering iht. HTA kap. 4 pkt. 4.2 Særskilte forhandlinger.