Retningslinjer for reising for tillitsvalgte på nasjonalt nivå og bispedømmenivå, og for ansatte, i Presteforeningen

Bakgrunn

Presteforeningen har tatt initiativ til at hensynet til klima og bærekraft skal innarbeides i partssamarbeid og medbestemmelse gjennom hovedavtalene, og at hovedtariffavtalenes bestemmelser skal ta hensyn til klima og miljø. Presteforeningen vil også gjennomgå sitt eget klimafotavtrykk, og søke løsninger for å redusere utslipp generert av foreningens egen virksomhet. I tillegg vil Presteforeningen støtte opp om arbeidsgiveres arbeid med å redusere virksomhetenes klimafotavtrykk.

Retningslinjer for reiser i forbindelse med PFs virksomhet sentralt og på stiftsnivå, inngår i dette arbeidet. Retningslinjene har tatt utgangspunkt i Kirkerådets tilsvarende retningslinjer og tilpasset dem til PFs organisasjon og virksomhet.

Mål og prinsipper

Presteforeningen er en organisasjon av og for sine medlemmer, og skal ivareta medlemmenes interesser. Dette gjør noen reiser nødvendig. Relasjoner i styrer og utvalg etableres best ved fysiske møter, men kan vedlikeholdes ved fjernmøter. Norge er også et land med store geografiske avstander, noe som gjør flyreiser nødvendig i en del tilfeller. Presteforeningens retningslinjer skal samtidig sikre at reiser for sentrale tillitsvalgte og tillitsvalgte på stiftsnivå, og tjenestereiser blir gjennomført på en mest mulig miljø- og ressursvennlig måte. Retningslinjene gjelder for ansatte i Presteforeningens sekretariat og for tillitsvalgte på sentralt nivå og stiftsnivå, samt så langt som mulig utvalgsmedlemmer og andre som reiser på oppdrag fra Presteforeningen. Presteforeningen skal redusere sine utslipp fra slike reiser med minst 53 % innen 2030, med utgangspunkt i tallene fra 2019. Utregnet betyr det en årlig reduksjon på ca 8 % sammenlignet med foregående år.

I tilknytning til møter i regi av Presteforeningen skal følgende trappetrinnsystem benyttes:

 1. Er møtet nødvendig?
 2. Kan deltakere være med over video?
 3. Kan møtet tilpasses slik at deltakere kan være med over video?
 4. Kan møtet tilrettelegges med sted og tidsrammer slik at deltakerne velger mer klimavennlig kollektivtransport framfor fly?
 5. Kan møtet tilrettelegges slik at deltakerne velger privatbil med samkjøring framfor fly?
 6. Kan møtet tilrettelegges slik at deltakerne velger privatbil hver for seg framfor fly?
 7. Når reise er nødvendig: Kan møtet samordnes med andre møter, slik at det totale antall reiser reduseres?
 1. Video, Skype og andre typer nettmøter

Reise-retningslinjene vil i noen grad endre måten organisasjonen arbeider på. Reiser med tog og buss vil ta mer tid enn reiser med fly. Samtidig vil økt bruk av videomøter innebære besparelse av tid. Når møtedeltakere, enten de er eksterne, ansatte eller tillitsvalgte, foretrekker å delta gjennom virtuell møtedeltakelse framfor å reise fysisk til møte, skal alltid Presteforeningen legge til rette for at dette skal kunne skje så langt det er mulig, f.eks. ved dekning av utgifter til headset o.l.. Møtedeltakere skal eksplisitt opplyses om denne muligheten.

 1. Lokasjoner for møter og samlinger

Møter og samlinger skal så langt det er mulig lokaliseres slik at de enkelt kan nås med annen mer klimavennlig kollektivtransport enn fly.

 1. Reisemåter

For reiser under 60 mil skal det alltid først vurderes andre transportmuligheter enn fly.

For reiser mellom Oslo og steder som ligger i intercity-triangelet (Halden, Skien, Lillehammer), brukes ordinært kun transport med tog eller buss. Bruk av fossilbil må ha en særlig begrunnelse. Når bil er nødvendig oppfordres til samkjøring, fortrinnsvis med elbil.

Setereservasjon på buss og tog og komfortbillett på tog dekkes der hvor dette er tilgjengelig. På nattog dekkes soveplass.

 1. Reisetid og kostgodtgjørelse.

Den tillitsvalgte eller ansatte kan kreve dekning av utlegg til mat for reisetiden.

 1. Studieturer, konferanser og representasjon

Ved studieturer, konferanser og representasjon skal reisemål alltid vurderes opp mot faglig utbytte. Hensynet til miljøavtrykk skal vurderes. Det oppfordres til å bruke klimavennlig kollektivtransport ved studieturer, representasjonsreiser og reiser til konferanser.

 1. Økonomisk kompensasjon for utslipp

Presteforeningen skal ved slutten av hvert år på grunnlag av innsendte reiseregninger utarbeide oversikt over utslipp fra flyreiser, og kompensere dette med 1000 kr per tonn CO2-ekvivalenter til klimatiltak innenfor virksomheten, fortrinnsvis ved å sette av midler til utstyr som hjelper oss å begrense reisevirksomheten.

 1. Oppfølging

Det enkelte organ i Presteforeningen, sentralt og på stiftsnivå, samt sekretariatet, pålegges å redusere sitt antall flyreiser så mye som mulig. Presteforeningens samlede ambisjon er en reduksjon av utslipp fra reiser med minst 53 %, eller 8 % årlig, fram mot 2030.

Vedtatt i Representantskapet 24.03.2020