Forsiden < Resultat i lønnsoppgjøret for Den norske kirke 2019

Resultat i lønnsoppgjøret for Den norske kirke 2019

Forhandlingssjef Kristian Mollestad signerer protokoll sammen med Ingrid Tenfjord, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA

– Unio KA er opptatt av at Den norske kirke skal kunne fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere med høyere utdanning. Kirken står allerede overfor store rekrutteringsutfordringer og selv om lønn ikke er det eneste virkemiddelet for å bøte på dette, er det likevel viktig at vi holder tritt med lønnsnivået i offentlig sektor. Vi er derfor fornøyd med at rammen på årets lønnsoppgjør i kirken ble lik rammen i stat og kommune, og tilsvarende at vi skal følge resultatene der når det gjelder pensjon og AFP, sier PFs forhandlingssjef Kristian Mollestad, som også er leder for Unio KAs forhandlingsutvalg.

Om resultatet for fellesråd og menighetsråd

– Samtidig er vi bekymret for at vi også ved dette oppgjøret ser at avstanden til lønnsnivået i KS fortsatt er stor for mange av våre medlemmer som er ansatt i fellesråd og menighetsråd. For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, var det viktig for Unio at partene måtte ta grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for dette området i KA. Fordi avstanden mellom minste garantilønnsnivå i tariffområde KA og tilsvarende i tariffområde KS over tid har utviklet seg i negativ retning, var det i årets lønnsoppgjør likevel ikke økonomisk rom til å lukke dette gapet.

Innenfor det økonomiske handlingsrommet var det ikke mulig å få til et tilsvarende lønnsløft for utdanningsgruppene som er gjort i kommunal sektor. Likevel får noen av våre medlemmer i fellesråd og menighetsråd en betydelig lønnsøkning.

Om resultatet for Den norske kirke (rettssubjektet)

– For Den norske kirke (rettssubjektet) har vi blant annet sett på utfordringen med lønnsutviklingen i stillinger uten ansiennitetsopprykk. Vårt krav var derfor at stillinger i denne gruppene skulle prioriteres særskilt i dette oppgjøret. Vi fikk gjennomslag for dette, med et generelt tillegg til alle på 3,2 % og ytterligere 0,9 prosentpoeng til ansatte i stillinger uten ansiennitetsopprykk, forteller Kristian Mollestad.

Generelt om resultatet

Den totale rammen i lønnsoppgjøret er omlag 3,2 % i begge områder.

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, verken i fellesrådssektoren eller for Den norske kirke (rettssubjektet).

Det vil bli forhandlet en ny sentral særavtale om pensjonsordninger for ansatte i fellesråd og menighetsråd, som skal bygge på tilsvarende avtale i KS. Avtalen skal gjelde fra 1.januar 2020.

For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) gjøres det nye vedlegg 5 i hovedtariffavtalen i staten gjeldende, dette omhandler pensjonsgivende tilleggslønn.

For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet), bispedømmeråd og Kirkerådets sekretariat er det avtalt følgende:

Ansatte i lønnsgrupper med ansiennitetsstiger:
Det er avtalt et lønnstillegg på 3,2 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2019, med virkningsdato 1.5.2019. Ansiennitetsstigene justeres slik at garantilønnen i lønnsgruppene økes tilsvarende. Nye ansiennitetsstiger er under utarbeidelse.

Følgende stillingskoder er omfattet:
1555 Sokneprest, 0922 Kapellan, 1537 Prostiprest, 0950 Prestevikar, 1065 Konsulent og 1408 Førstekonsulent, 0936 Kateket, 0937 Kateket, 1129 Renholdsbetjent, 1116 Spesialarbeider, 1069 Førstefullmektig, 1130 Renholder, 1126 Husholdsbestyrer, 1011 Førsteamanuensis og 1198 Førstelektor

Se nye lønnstabeller på denne siden.

Ansatte i lønnsgrupper uten ansiennitetsstiger (unormerte stillinger):
Det er avtalt et lønnstillegg på 4,1 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2019, med virkningsdato 1.5.2019. Garantilønnen økes tilsvarende.

Følgende stillingskoder er omfattet:
0935 Domprost, 0933 Prost, 1465 Spesialprest, 1466 Seniorprest, 1055 Personalsjef, 1056 Økonomisjef, 1072 Arkivleder, 1211 Seksjonssjef, 1407 Avdelingsleder, 1409 Sekretær, 1433 Seniorsekretær, 1363 Seniorkonsulent, 1364 Seniorrådgiver, 1434 Rådgiver, 1091 Tekniker, 1113 Prosjektleder, 1071 Kontorleder, 1420 Kandidat i stiftspraksis

Se nye minstelønnssatser på denne siden.

For ansatte i kirkelig fellesråd og menighetsråd er det avtalt følgende:

Lønnsgruppene 1, 2, 2B, 3, 4 og 5:

Sentralt tillegg
Alle får et sentralt tillegg fra 1. mai 2019 på mellom 9000 og 15 000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Se tabell.

 0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Lgr 19000900090009000900090009000
Lgr 210 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000
Lgr 2B10 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000
Lgr 310 50010 50010 50011 00011 00011 00011 000
Lgr 411 50011 50012 00012 00012 50013 00013 000
Lgr 513 00013 00013 50013 50014 00014 50015 000

Høyere garantilønn
I tillegg økes garantilønnen for alle lønnsgrupper per 1.august 2019 ut over det sentrale tillegget i henhold til ny tabell. Dette innebærer at arbeidstakere som per 31.juli 2019 har en grunnlønn som ligger under nivåene i ny tabell, får et ytterligere lønnstillegg fra 1. august 2019 slik at arbeidstaker kommer opp på de nye nivåene. Se ny lønnstabell.

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, lønnsgruppene 1-5 KA trad pr 1.8.2019

  0 år2 år 4 år6 år8 år10 år16 år
Lgr 1Tillegg for ansiennitet 5 500 2 800 3 000 8 100 46 300 37 900
Lgr 1Laveste årslønn301 500307 000309 800312 800320 900367 200 405 100
Lgr 2Tillegg for ansiennitet 5 000 4 000 5 000 11 000 39 500 12 500
Lgr 2Laveste årslønn350 000355 000359 000364 000375 000414 500427 000
Lgr 2BTillegg for ansiennitet 5 000 4 000 5 000 11 000 40 000 10 000
Lgr 2BLaveste årslønn370 000375 000379 000384 000395 000435 000 445 000
Lgr 3Tillegg for ansiennitet 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 5 000
Lgr 3Laveste årslønn400 000410 000420 000430 000440 000480 000485 000
Lgr 4Tillegg for ansiennitet10 000 10 000 5 0005 00040 000 23 000
Lgr 4Laveste årslønn430 000440 000450 000455 000460 000500 000523 000
Lgr 5Tillegg for ansiennitet 9 700 5 600 5 300 20 500 31 200 35 000
Lgr 5Laveste årslønn487 700497 400503 000508 300528 800560 000595 000

Stillinger uten fastsatt minstelønn/garantilønn:
Det er avtalt et lønnstillegg på 3,35 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2019, med virkningsdato 1.5.2019.

Følgende stillingskoder er omfattet:
5160 Arbeidsleder, 5242 Ass. styrer v/barnehage, 5241 Daglig leder i menighet, 5246 Dirigent/korleder, 5104 Forsker, 5219 Fritidsleder, 5201 Institusjons-/sykehusprest, 5102 Kirketolk, 5224 Leder, 5245 Prosjektleder, 5260 Seniorrådgiver, 5199 Styrer v/barnehage

Resultatet skal godkjennes av de enkelte partene og svarfristen er fredag 5.juli.

 

Dokumenter

KAs tilbud 3, vedlegg til protokoll