Forsiden < Prosjektgruppa for klimaengasjement er i gang

Prosjektgruppa for klimaengasjement er i gang

Prosjektgruppe for PFs klimaengasjement: Marianne Støylen Skauge, Asle Røhne Rossavik, Ingvild Knudsen Hammernes og Inge Westly

– «Det finnes ingen jobber på en død planet!» sa den amerikanske miljøaktivisten Julia «Judy» Bonds. Dette spissformulerte og drastiske utsagnet danner bakteppet for det arbeidet vi står overfor som arbeidstakerorganisasjon.

Slik åpnet Asle Røhne Rossavik første møte i prosjektgruppa for PFs klimaengasjement 17.-18.september 2019. Og han fortsatte:
-Vi er i en klimakrise. Endringene kan vi se rundt oss allerede nå. Derfor haster det å handle på alle områder dersom vi skal klare å bevare kloden som et levelig sted for framtiden.

Fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt har vært engasjert i mange år allerede. UNIO vedtok sin klimapolitiske plattform 14. februar i år. Jeg deltok i forarbeidet på vegne av PF. I forlengelsen av dette ble PF oppfordret til å jobbe videre i sin organisasjon og overfor de kirkelige arbeidsgiverne. Nå er vi i gang.

Vi skal bruke vår medbestemmelse til å gjøre kirken grønnere. Vi skal også bidra til at PF som organisasjon blir grønnere. Vi kan ikke redde verden alene. Dette er en dugnad der alle deler av samfunnslivet må bidra om vi skal klare det radikale målet fra Parisavtalen om å holde oss innenfor 1,5 graders økning av gjennomsnittstemperaturen. Derfor håper vi å få både de andre fagforeningene og arbeidsgiverne i kirken med på laget. Det er et partssamarbeid! Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver har et felles ansvar og felles engasjement. I kirken er det mye som blir gjort mye allerede gjennom grønn kirke, skaperverkets dag, deltakelse i Klimavalgalliansen, Broen til framtiden og mer. Vi vil bidra til å ta det enda lengre.

Prosjektgruppas sammensetning

Det er Representantskapet som har bedt om at det opprettes prosjektgruppe som skal arbeide med Presteforeningens klimaengasjement, og utarbeidet mandat for gruppen. Sentralstyret oppnevnte følgende medlemmer til gruppa:

  • Asle Røhne Rossavik, sykehjemsprest, Oslo, tariffområde KA (leder av prosjektgruppa)
  • Ingvild Knudsen Hammernes, sykehusprest ved St Olavs hospital, tariffområde Spekter (sentralstyrets medlem i prosjektgruppa)
  • Marianne Støylen Skauge, sokneprest i Hillesøy, Nord-Hålogaland, tariffområde KA
  • Inge Westly, EVU-leder/universitetslektor MF Vitenskapelig høyskole

Gruppa bistås av fagsjef Per Kristian Aschim og rådgiver Anna Grønvik fra sekretariatet.

Prosjektgruppas  mandat

Prosjektgruppa for klima- og bærekraftspørsmål skal arbeide med å utvikle Presteforeningens klimaengasjement fram mot hovedavtale- og hovedtariffavtaleforhandlingene 2019-2020, og Presteforeningens generalforsamling 2021.

Prosjektgruppa skal bidra til utvikling av Presteforeningens klimaengasjement ved å utarbeide en tiltaksplan og en framdriftsplan for Presteforeningens klimaengasjement.
Planene skal omfatte de følgende punktene:

  • Utarbeide forslag til politikk for grønt kirkelig arbeidsliv i hovedavtalen og hovedtariffavtalen og evt. underliggende avtaler.
  • Foreslå tiltak og bidra til å utvikle ressurser som setter medlemmer og tillitsvalgte i stand til å utøve grønn medbestemmelse.
  • Gjennomgå Presteforeningens organisasjon og arbeidsformer med fokus på klima og bærekraft.
  • Utarbeide forslag til målformuleringer om klima og bærekraft til kommende Strategi- og handlingsplan, og til en resolusjon om klimaspørsmål fra Generalforsamlingen i 2021.
  • Bidra til å utvikle og fremme teologiske ressurser for kirkens og prestenes arbeid med klima- og bærekraftspørsmål.

KUFO og Diakonforbundet inviteres til å delta i det av prosjektgruppens arbeid som ikke angår Presteforeningens interne forhold.