Forsiden < Presteforeningens studiebibliotek nr. 1-50 (1975-2016)

Presteforeningens studiebibliotek nr. 1-50 (1975-2016)

Presteforeningens studiebibliotek, studiehefter 1975-1980

Etter år 2000

50. Per Kristian Aschim og Tarald Rasmussen (red.): Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (Eide forlag 2016, 558 s.

49. Ledelse i folkekirken. Perspektiver på ledelse og fremtidig organisering av Den norske kirke, Ved arbeidsgruppe oppnevnt av Den norske kirkes presteforening (Presteforeningen 2011, 61 s.)

48. Hans Arne Akerø (red.): Mellom embetsmyndighet og demokrati: prestetjenesten i Skandinavia siden 1905: fra en pastoralkonferanse i 2005 i Maragretakyrkan i Oslo i anledning av 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige (Presteforeningen 2006, 160 s.)

47. Rolf Simeon Andersen og Hans Arne Akerø (red.): Himmelgaven: kirkens møte med mennesker ved dåp (Presteforeningen 2002, 216 s.)

46. Morten Huse (red.): Prest og ledelse (Kirkeforum) (Verbum 2000, 469 s.)

1990-tallet

45. Øystein Bjørdal og Brita Hardeberg (red.): Kilden og veiene: en praktisk pilegrimsteologi (Liturgisk skriftserie nr. 6) (Tapir 1999, 147 s.)

44. Svein Malmbekk og Frode Wigum (red.): Vårherres verden: en bok om kirke og gudstro i Nord-Norge gjennom 1000 år (Presteforeningen 1999, 254 s.)

43. Ola Tjørhom: Kirken – troens mor: et økumenisk bidrag til en luthersk ekklesiologi (Kirkeforum) (Verbum 1999, 291 s.) og Gunnar Thelin: Ekklesiologi. Studiehefte til Ola Tjørhoms bok Kirken – troens mor, Verbum 1999 (Presteforeningen 2000, 16 s.)

42. Egil Morland (red.): Yrkesetikk for prester (Presteforeningen 1997, 136 s.)

41. Tor Johan S. Grevbo (red.): Teologi og litteratur i dag (Presteforeningen 1997, 215 s.)

40. Olav Fykse Tveit: Porvoo-dokumentet: en milepæl i den anglikansk-lutherske dialog (Presteforeningen 1994, 14 s.)

39. Asbjørn Hirsch: Visjonen og hverdagen. Kursplan (IKO 1994, 15 s.) og Asbjørn Hirsch: Visjonen og hverdagen. Studiehefte (IKO 1994, 72 s.)

38. Per-Otto Gullaksen: Kirken og forbrukersamfunnet. Studiehefte til bispemøteutredningen Forbrukersamfunnet som etisk utfordring, Verbum 1993 (Presteforeningen 1994, 16 s.)

37. Helge S. Kvanvig, Paul Erik Wirgenes og Gunnar Thelin: Kirken og byen. Studiehefte til bøker av Helge S. Kvanvig: By søker sjel, Verbum 1992 og Paul Erik Wirgenes m.fl.: Jesus i byen, Nye Luther 1992 (Presteforeningen 1993, 16 s.)

36. Anders Moen Kvalsnes: Praktisk menighetsbygging. Studiehefte til Olav Skjevesland: Huset av levende steiner, Verbum 1993, (Presteforeningen 1993, 16 s.)

35. Olav Hagesæther: Kirken og tiden: norsk preken fra 1880 til 1920: en skissemessig presentasjon av prekener i en krisetid (Presteforeningen 1991, 194 s.)

34. Om alle land lå øde: Kristen gudstro i en truet verden (Presteforeningen 1990, 228 s.)

33. Knut Andresen: Sammen om felles mål: bispedømmerådets instruksjonsmyndighet: om regelverk og mål i prestetjenesten (Presteforeningen 1990, 124 s.)

32. Tjenestens kilder: En bok om pastoral spiritualitet (Presteforeningen 1990, 194 s.)

1980-tallet

31. Øystein Bjørdal og Jørn Fevang (red.): Mellom skapelse og gjenløsning: gudstjenesten i fokus (Presteforeningen 1989, 96 s.)

30. Prestetjenesten i en ny tid: delaspekter ved en fornyet pastoralpolitikk (Presteforeningen 1988, 65 s.)

29. Bjørn Sandvik (red.): Folkekirken – status og strategier (Presteforeningen 1988, 185 s.)

28. Sannhetens øyeblikk: kirken og krisen i Sør-Afrika (Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Kirkens U-landsinformasjon 1986, 39 s.) og Studieopplegg til Kairos-dokumentet (Presteforeningen og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 1986, 5 s.)

27. Sjelesorg for mishandlede kvinner: studiehefte (Presteforeningen 1986, 41 s.)

26. Egil Elseth: Til paradis med sang. Glimt av salmesangens historie og et besøk i salmedikterens verksted (Verbum 1985, 128 s.) og Egil Elseth: Thomas Kingo. Veversønnen som ble salmedikter (Verbum 1985, 120 s.) og Egil Elseth: Hans Adolf Brorson. Pilegrimen og poeten (Verbum 1985, 142 s.)

25. Bjørn Bue, Tore Svein Langås og Arne B. Samuelsen (red.): Misjon. En velsignelse til alle folk. En missiologisk studiebok (Presteforeningen 1988, 195 s.)

24. Dag Sigurd Wisløff: Dåpssamtalen (Verbum 1984, 69 s.) og Arne J. Eriksen: Studiehefte: et veiledningshefte for bruk av video-kassetten: Dåpssamtalen (Presteforeningen 1984, 8 s.)

23. Tor Johan Sørensen (Grevbo): Det fir-foldige menneske: et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk (Luther 1983, 178 s.) og Bjørn Lande, Øystein Spilling og Sverre Stoltenberg: Studiehefte til Tor Johan Sørensen (Grevbo): Det fir-foldige menneske: et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk (1983) (12 s.)

22. Dåp, nattverd og embete: Studiehefte (Presteforeningen 1983, 14 s.)

21. Arne J. Eriksen og Helge Aarflot (red.): Så tilholder og formaner jeg deg: en studiebok om ordinasjon/vigsling til kirkelig tjeneste (Presteforeningen 1984, 242 s.)

20. Øystein Spilling (red.): Presten som sosialetisk veileder: en studiebok om sosialetikk anvendt i praktisk menighetsarbeid (Presteforeningen 1984, 207 s.) og Kirken og freden. Kort studieopplegg i tilknytning til boken «Presten som sosial-etisk veileder» (Nedrustningsutvalget under Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Presteforeningen, 31 s.)

19. «Neste år i Jerusalem»: artikkelsamling ved Institutt for religionshistorie og kristendomskunnskap, Universitetet i Oslo 1982 til emnet Jødedommen under valgfritt pensum på mellomfagstillegget (1982, 110 bl.) og Ole Christian Kvarme: Kirkens jødiske røtter (Sjalomheftene nr. 7, Luther 1985, 71 s.)

18. Harald Bekken (Red.): Tro og erfaring: den kristne tro i møte med erfaring og virkelighet (Universitetsforlaget 1981, 181 s.) og Harald Bekken (red.): Tro og erfaring: en studiebok om erfaringens betydning for kristen tro og forkynnelse (Andaktsbokselskapet 1982, 107 s.)

17. En ny sang for Herren: En studiebok i hymnologi (Andaktsbokselskapet 1981, 293 s.)

16. Karl Gervin (red.): Barn og nattverd (Aschehoug 1981, 123 s.)

15. Petter A. Haug (red.): I nærmiljøet: kontakt og samarbeid skole-kirke (IKO 1980, 64 s.)

14. To løfter og ett liv: presten og familien: studieopplegg nr. XX (Presteforeningen 1980, 100 s.)

13. Confessio Augustana – Bekjennelse i dag: studieopplegg nr. XIX (Presteforeningen 1980, 122 s.)

1970-tallet

12. Fra skrivebord til prekestol: det Nye testamente – eksegetisk metode og prekenforberedelse: studieopplegg nr. XVIII (Presteforeningen 1979, 208 s.)

11. Prest – embete og eksistens: studiestoff til spørsmålet: Hva er en prest?: studieopplegg nr. XVII (Presteforeningen 1979, 166 s.)

10. Ekteskapet i en oppbruddstid: studieopplegg nr. XVI. (Presteforeningen 1978, 140 s.)

9. Det Gamle testamente i kirkens forkynnelse: studiehefte til studieopplegg nr. XV (Presteforeningen 1978, 60 s.)

8. Nattverden i menighetens liv (Andaktsbokselskapet 1977, 239 s.)

7. Kirken i det Nye testamente: studiehefte til studieopplegg nr. XIII (Presteforeningen 1977, 31 s.)

6. Den norske kirkes økumeniske engasjement: studiehefte til studieopplegg nr. XII (Presteforeningen 1977, 26 s.)

5. Sorg og død: en studiebok til PF’s studieopplegg nr. XI (Presteforeningen 1977, 128 s.)

4. Stat-kirke: Et spørsmålshefte utarbeidet til studieopplegg nr. X (Presteforeningen 1975, 16 bl.)

3. Dåpssyn, dåpsforkynnelse, dåpspraksis: en studiebok utarbeidet til PF’s studieopplegg nr. IX (Presteforeningen 1975, 71 s.)

2. Prest og menneske: noen sider ved prestetjenesten pastoralteologisk belyst: en studiebok (Presteforeningen 1975, 91 s.)

1. Forkynnelse over gammeltestamentlige tekster (Presteforeningen 1975, 24 bl.)