Forsiden < PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

«Jeg kan ha hvilken som helst lederstilling i kirka, både å være leder for teologi – departementet eller som generalsekretær for en synode», sier Worknesh Getachew i et intervju med rådgiver Klaus-Christian Küspert i Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Men det er ikke bare ledere misjonsorganisasjonen ønsker seg. De ønsker også å få flere kvinnelige teologistudenter inn i de ulike utdanningsløpene, samt utfordre kirken til både å ansette kvinner i menighetstjeneste og støtte dem i arbeidet.

Nå skal Presteforeningen, gjennom prosjektet «Scholarship for Female Theologians», hjelpe Worknesh og andre kvinner i Mekane Yesus-kirken til å nå sine mål.

Kvinnelige teologer

Presteforeningen har vedtatt et fortsatt samarbeid med NMS om sitt solidaritetsprosjekt. Det nye prosjektet skal synliggjøre norske presters solidaritet med kollegaer som arbeider under svært vanskelige kår og er rettet mot Mekane Yesus-kirken, den eneste kirken i Etiopia som ordinerer kvinner til prestetjeneste.

Etter forslag for NMS har derfor PF vedtatt å støtte prosjektet. Hovedmålet vil være «å styrke kvinnenes posisjon i kirka ved å gi øremerkede stipender til teologisk utdanning.»

Mens det deles ut rikelig med stipender, 30 i høst og bare til menn, fra Lutheran Church Missouri Synod, er det i dag kun to kvinner som har påbegynt sin masterutdannelse.

Klaus-Christian Küspert, rådgiver for det nye prosjektet, sier:

– Samarbeidet med kvinnedepartementet om rekrutteringen av kandidatene er tett og godt, og vi har laget en klar strategi: «Vi ønsker først og fremst å støtte kvinner som kan bli fremtidige kirkeledere. I tillegg støtter vi jenter fra minoritetsgrupper for grunnutdanning i teologi.»

Mennene er redde

En av de to kvinnene som har startet sin utdannelse på master ved Mekane Yesus Seminaret i Addis Abeba, er Rev. Worknesh Getachew. Den nye mastergradsstudenten har de siste årene arbeidet som leder for kvinnedepartementet i synoden, det eneste departementet som kvinner i dag får lov til å lede ved hovedkontoret.

Men mastergrads-studenten vil gjerne slippe til andre steder også.

– Jeg kan ha hvilken som helst lederstilling i kirka, både være leder for teologi – departementet eller generalsekretær for en synode.

Om hvorfor hun ønsker å bli student igjen, sier hun følgende til Küspert:

– Jeg vil få en dypere forståelse for Guds ord og bli en bedre teolog. Synoden min holder på med å etablere en bibelskole og mangler kvalifiserte lærere. Jeg kunne faktisk tenke meg å undervise der når jeg er ferdig med masteren.

Når Getachew blir spurt om hvorfor det ikke er kvinner i ledende stillinger ved hovedkontoret som kan være rollemodeller, viser hun til mennenes redsel.

– Mennene vil ikke ha kvinner i lederposisjoner. De sier alltid at kvinner ikke er i stand til å bli ledere, men i virkeligheten er de redde. De gir oss ingen sjanse, lar oss ikke engang prøve, og så sier de at vi ikke er i stand til å lede. Men de glemmer at de også måtte samle erfaring. De ble ikke født som ledere.

Med dette som bakgrunn ønsker PF derfor å støtte prosjektet «Scholarship for Female Theologians» de tre kommende årene. For 2017 vil støtten være på kr 75 000. For de neste to årene vil det vurderes å øke summen til kr 100 000,- pr år.