Forsiden < Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Alle fagforeningene har nå godkjent den nye tariffavtalen, det samme har KAs medlemmer (arbeidsgiverne) gjort gjennom uravstemning. Det betyr at den nye tariffavtalen har trådt i kraft og at virksomhetene kan utbetale ny lønn og tillegg.

Kirkerådet melder på Kirkebakken (intranett) at ansatte i Kirkerådet og bispedømmerådene vil få ny lønn og etterbetaling på novemberlønn. Presteforeningen håper at fellesrådene også vil være raske med å utbetale ny lønn og etterbetaling.

Slik blir lønnstilleggene

For ansatte i bispedømmerådene og Kirkerådet er lønnsøkningen 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, som skal gjelde fra 1.mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene.

For ansatte i fellesråd/menighetsråd gis sentrale tillegg fra 1.august 2018.
Lønnsgruppene 3, 4 og 5 har fått lønnstillegg fra kr 5500 til kr 6800. Tilleggene vil variere avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende.
Ansatte i fellesråd/menighetsråd uten fastsatt garantilønn får et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn. Dette gjelder likevel ikke ansatte som lokalt er tilknyttet lønnsgruppe 1 til 5.

Du finner Presteforeningens foreløpige beregning av ny årslønn nederst i denne saken.

Årsakene til at lønnstilleggene og virkningsdatoene er ulike mellom fellesrådene og bispedømmerådene/Kirkerådet, er for det første at man skiller mellom lønnsmassen for rettssubjektet Den norske kirke og resten av tariffområdet, og for det andre virkningseffekten av fjorårets lønnsoppgjør på årets disponible økonomiske ramme. I dette ligger blant annet hvordan lokale lønnsforhandlinger og skifte i stillinger påvirker den totale lønnsmassen.

Totalt sett er den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2017 til 2018 i hele tariffområde KA lik den gjennomsnittlige lønnsveksten i offentlig sektor og samfunnet for øvrig, det vil si om lag 2,8 %.

Alle lønnstilleggene er gitt som sentrale tillegg og det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.

Andre endringer i tariffavtalen

Tilleggsavtalen som gjaldt for rettssubjektet Den norske kirke er nå innlemmet i KAs hovedtariffavtale. Det betyr at de bestemmelsene som kun gjelder ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet nå ligger i den løpende teksten slik at det er enklere å finne fram i avtalen og se sammenhenger.

Tilleggslønn for arbeid på ettermiddag, kveld, natt og helg er justert ved kroneøkning:

  • For ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet er tilleggslønn for arbeid mellom kl 17 og 20 og mellom kl 06 og 07 mandag til fredag økt fra 12 til 15 kr/time, og tilleggslønn for arbeid på lørdag og søndag økt fra 52 til 55 kr/time. Disse endringene gjelder fra fra 1.5.18.
  • For ansatte i fellesråd/menighetsråd er kvelds- og nattillegget økt fra minst 23 til minst 28 kr/time, mens lørdags- og søndagstillegget er økt fra minst 50 til minst 53 kr/time. Disse endringene gjelder fra 1.1.19.

Avlønning av alderspensjonister er økt til kr 201/time fra 1.1.18.

Det er opprettet to nye stillingskoder:

  • XXXX Prestevikar (leke personer som vikarierer i prestestilling), denne skal følge lønnsgruppe 1408 Førstekonsulent
  • XXXX Kandidat i stiftspraksis (teologistudenter i siste praksisperiode), denne skal følge unormert stilling 1433 Seniorsekretær

Det er innført en ny lønnsgruppe 4B for arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd med 4-årig spesialutdanning pluss 1-årig nødvendig tilleggsutdanning. Dette gjelder bl.a. en del diakoner og kirkemusikere. Partene er imidlertid enige om at denne lønnsgruppen blir stående tom i kommende tariffperiode og ikke skal benyttes før 1.5.20.

For ansatte i bispedømmeråd/Kirkerådet er det gjort endringer i bestemmelser om lønn under avtjening av verneplikt. Her fikk vi ikke videreført gjeldende bestemmelser som disse ansatte hadde med seg fra staten, slik at det nå er bestemmelsene som gjelder for tariffområde KA og øvrige ikke-statlige tariffområder som skal gjelde også for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke.

Det er innført et nytt lederlønnskapittel som foreløpig inneholder stillingsgruppene XXXX Leder og XXXX Domprost. All bruk av dette kapittelet skal godkjennes av en partssammensatt nemnd, det gjelder både overflytting av enkeltansatte fra en annen stillingsgruppe til en gruppe i dette kapittelet, samt innføring av nye koder i dette kapittelet.

 

Det gjenstår noe redaksjonsarbeid med teksten i den nye hovedtariffavtalen før den kan publiseres i sin helhet. Dette arbeidet vil partene i avtalen gjøre i fellesskap.

 

Presteforeningens foreløpige beregninger av ny årslønn

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest, lønn pr 1.5.18

Tj. ans0 år1 år2 år4 år6 år8 år9 år10 år16 år
Alt.1447700454800462400470500478100486400494400503000521300
Alt. 2454800462400470500478100486400494400503000512000530500
Alt. 3462400470500478100486400494400503000512000521300540500
Alt. 4470500478100486400494400503000512000521300530500550900
Alt. 5478100486400494400503000512000521300530500540500561800
Alt. 6486400494400503000512000521300530500540500550900572400
Alt. 7494400503000512000521300530500540500550900561800583000
Alt. 8503000512000521300530500540500550900561800572400593600
Alt. 9521300-

 

1555 Sokneprest, lønn pr 1.5.18 for

Tj.ans.0 år2 år4 år6 år8 år9 år10 år13 år14 år15 år16 år20 år24 år28 år
Alt.1 478100486400494400503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600
Alt. 2 486400494400503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000
Alt. 3 494400503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800
Alt. 4 503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300
Alt. 5 512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400
Alt. 6 521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400666300
Alt. 7 530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400666300678000
Alt. 8 540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400666300678000690400
Alt. 9- 604600-

 

XXXX Prestevikar, årslønn

Tj.ans.01357910
Alt.1 370600375500380200385300390300396200420200
Alt. 2 375500380200385300390300396200401800426800
Alt. 3 380200385300390300396200401800407900433600
Alt. 4 385300390300396200401800407900414000440800
Alt. 5 390300396200401800407900414000420200447700
Alt. 6 396200401800407900414000420200426800454800
Alt. 7 401800407900414000420200426800433600462400
Alt. 8 407900414000420200426800433600440800470500
Alt. 9 420200-

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger pr 1.5.18

0935 Domprost678000
0933 Prost593600
1465 Spesialprest494400
1466 Seniorprest494400
1420 Kandidat i stiftspraksis380200
1055 Personalsjef426800
1056 Økonomisjef426800
1072 Arkivleder396200
1211 Seksjonssjef454800
1407 Avdelingsleder440800
1409 Sekretær361500
1433 Seniorsekretær380200
1363 Seniorkonsulent440800
1364 Seniorrådgiver530500
1434 Rådgiver414000
1091 Tekniker361500
1113 Prosjektleder414000
1071 Kontorleder396200

 

Lønnsgruppene 1-5, lønn pr 1.8.18  

  0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Lgr 1Tillegg for
ansiennitet
5 5002 8003 0008 10046 30037 000
Lgr 1Laveste
årslønn
291 000296 500299 300302 300310 400356 700393 700
Lgr 2Tillegg for
ansiennitet
6 4003 2003 50011 40038 4005 000
Lgr 2Laveste
årslønn
336 100342 500345 700349 200360 600399 000404 000
Lgr 2BTillegg for
ansiennitet
6 4003 2003 50011 40038 4005 000
Lgr 2BLaveste
årslønn
356 500362 900366 100369 600381 000419 400424 400
Lgr 3Tillegg for
ansiennitet
7 3007 5005 00021 90021 50011 000
Lgr 3Laveste
årslønn
381 900389 200396 700401 700423 600445 100456 100
Lgr 4Tillegg for
ansiennitet
8 4008 3005 6009 10032 20017 600
Lgr 4Laveste
årslønn
412 500420 900429 200434 800443 900476 100493 700
Lgr 4BLaveste
årslønn
XXXXXXX
Lgr 5Tillegg for
ansiennitet
9 7005 6004 80020 00027 80019 500
Lgr 5Laveste
årslønn
472 500482 200487 800492 600512 600540 400559 900