Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Her finner du avtaleverk for ansatte i fellesråd og menighetsråd. Hovedavtale, hovedtariffavtale, lønn, arbeidstid, reise m.m.

KA er arbeidsgiverorganisjon for det Den norske kirke (rettssubjektet) og de kirkelige fellesrådene. De fleste medarbeidere i Den norske kirke som prester, kateketer, diakoner, kantorer, kirkegårsdsarbeidere og administrative medarbeidere er på dette tariffområde.

Medlemmer

Omlag 60 av Presteforeningens medlemmer er ansatt av fellesrådene som for eksempel menighetsprester, barne- og ungdomsprester, gateprester, trosopplæringsprester eller i administrative stillinger.

Lønn

Lønn fastsettes ved ansettelse og i sentrale og lokale lønnsforhandlinger. En del av Presteforeningens medlemmer får samme lønn som kapellaner ansatt i Den norske kirke (rettssubjektet), Lønnsgruppe 0922 i KAs Hovedtariffavtale. Andre medlemmer plasseres i KAs tradisjonelle lønnsgrupper i samsvar med funksjon og utdanningslengde og har krav på minstelønn ut fra ansiennitet.

Partsforhold

KA administrerer hovedavtale og hovedtariffavtale etter modell fra det kommunale tariffområdet. Presteforeningen er part i hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KAs tariffområde. I tillegg er Presteforeningen part i de fleste særavtalene på KA-området.

Hovedtariffoppgjør og mellomoppgjør

Det er hovedtariffoppgjør annethvert år. Da forhandles lønns- og arbeidsvilkår. I mellomoppgjørene forhandles bare lønn.

Underkategorier

Hovedavtale og hovedtariffavtale, lønn

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Hovedtariffavtalen regulerer lønn og andre arbeidsvilkår.
Se hele kategorien

Særavtaler

Diverse avtaler som regulerer enkelte arbeidsvilkår, f.eks reise, arbeidstøy, lederstillinger etc.
Se hele kategorien

Aktuelt

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer

Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer