Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedtariffavtalen og andre avtaler som regulerer lønn og andre arbeidsvilkår, f.eks reise, arbeidstid, beredskap m.m.

Brenselstilskudd

Administrativ bestemmelse om brenselstilskudd, gjelder de som bor på gammel ordning Regulert av Kirkerådets direktør 8. november 2018 Prestenes[...]
Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Avtalen gir rammer for arbeidstid og fleksitid. Ordningen gjelder for alle arbeidstakere ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Unntak[...]
Les mer

Vikaravtalen (enkelttjenester)

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også[...]
Les mer

Nord-Norge-uka

Nord- Norge uka er en administrativ bestemmelse som gir prester ansatt i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer rett til en uke[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Administrativ bestemmelse om arbeidstøy Fastsatt av Kirkerådets direktør 19. desember 2017 Særavtale om arbeidstøy gjelder for alle ansatte i[...]
Les mer

Flyttegodtgjørelse

Har du vært ansatt i Den norske kirke (rettssubjektet) de siste fire årene (inkludert tjenestetid i staten)? – Da har du rett på[...]
Les mer

Personalreglement for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)

Kirkemøtet i april 2016 vedtok personalreglement for prester, og personalreglement for tilsatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat.
Les mer

Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen).

Endringsavtalen inneholder bestemmelser om flyttegodtgjørelse, og mulige virkemidler som partene kan bli enige om å bruke ved endring av[...]
Les mer

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed. Avtalen er følger statens «Særavtale om godtgjørelse[...]
Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

I forbindelse med opphevelse av boplikten 1.9.2015 ble det inngått en avtale om lønnskompensasjon for prester som allerede var i fast stilling og[...]
Les mer