Forsiden < Få riktig lønn ved tilsetting – veiledning

Få riktig lønn ved tilsetting – veiledning

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat?
Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske kirke og hvordan du får riktig lønnsinnplassering.

Rettssubjektet Dnk har to lønnsmodeller:

– en for stillinger i lønnsgrupper med ansiennitetsopprykk (les mer om dette lenger ned):
sokneprest, kapellan, prostiprest, konsulent, førstekonsulent, førsteamanuensis, førstelektor

– en for såkalte «unormerte stillinger», dvs stillinger uten automatisk lønnsopprykk: domprost, prost, spesialprest, seniorprest, personalsjef, seksjonssjef, avdelingsleder, seniorkonsulent, seniorrådgiver, rådgiver, prosjektleder, kontorleder.

De unormerte stillingene har en garantilønn/laveste årslønn, uten automatisk ansiennitetsopprykk. Stillingene har ingen topplønn og ingen lønnstrinn. Lønnsinnplassering for disse stillingene skjer etter en individuell vurdering av bl.a. stillingens ansvarsområde og den ansattes kompetanse. Lønnsinnplasseringen tar normalt også utgangspunkt i bispedømmets/Kirkerådets lønnspolitikk som kan fås ved henvendelse til det aktuelle arbeidsstedet.

Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt i bispedømmet for å sjekke at et evt lønnstilbud er i tråd med lønnspolitikken.

 

Stillinger i lønnsgruppe med ansiennitetsopprykk

Ansiennitetsberegning

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år, og all yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet skal godskrives fullt ut (HTA § 12.1.1.). «Fullt ut» betyr f.eks. at 50 % arbeid i 6 måneder godskrives som 3 måneder i ansiennitetsregnskapet.

I tillegg til yrkespraksis skal følgende også godskrives:

  • Omsorgstjeneste godskrives med inntil tre år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke
  • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapingsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten.
  • All militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut
  • Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og for å utføre offentlige verv
  • Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil 2 år (samlet)

Godskriving av lønnsansiennitet kan ikke overstige 100 % for samme tidsrom.

Du er selv ansvarlig for å dokumentere yrkespraksis og annet som skal godskrives.

Les mer om lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for KA – rettssubjektet Den norske kirke (HTA) § 12. Du finner HTA her.

Lønnsinnplassering i lønnstabell

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv). Du finner oppdaterte lønnstabeller her.

Ved nyansettelse etter 1.1.2017 skal du innplasseres i lønnstabellen i henhold til din faktiske lønnsansiennitet. Dersom du skifter prestestilling internt i rettssubjektet Den norske kirke kan du innplasseres i alle alternativene, forutsatt at du ikke går ned i årslønn. Kompensasjon for bortfall av boplikt videreføres da gjennom kronebeløpet i årslønnen.

Dersom du er nyutdannet, eller ikke tidligere har vært ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, skal du ved tilsetting som kapellan, prostiprest eller sokneprest innplasseres i minimum alternativ 6. Dette kompenserer for bortfall av boligordningen.

Lønnstabell for sokneprest (stillingskode 1555)

Tabeller for andre stillingskoder finner du her.

1555 Sokneprest per 1.mai 2019

Tj.ans.0246891013141516202428
Alt.1493 400502 000510 200519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900
Alt. 2502 000510 200519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700
Alt. 3510 200519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900
Alt. 4519 100528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800
Alt. 5528 400538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800675 300
Alt. 6538 000547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800675 300687 600
Alt. 7547 500557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800675 300687 600699 700
Alt. 8557 800568 500579 800590 700601 700612 600623 900634 700646 900659 800675 300687 600699 700712 500
Alt. 9-623 900-

Hvordan finner jeg fram?

1 Regn ut ansienniteten din.

2 Finn lønnsrammen som gjelder for din stilling, f.eks. lønnsgruppe 1555 Sokneprest

3 I raden som kalles «Tj.ans.» (tjenesteansiennitet) beveger du deg mot høyre til din beregnede ansiennitet, f.eks. 4 år.

4 Dersom du er nyutdannet (eller ikke tidligere har vært ansatt i rettssubjektet Den norske kirke) kan du nå bevege deg nedover i kolonne 4 til du kommer til Alt. 6 (alternativ 6). Du har nå funnet din korrekte lønn, som i dette eksempelet er 531 500 kr.

Eksempel ved skifte av stilling

Du er sokneprest med 20 års ansiennitet og har ikke skiftet jobb etter avvikling av boplikten. Du er p.t. innplassert i alt. 6 med negativ fiktiv ansiennitet satt til 14 år, årslønn kr 594 500. Du får ny jobb, og skal innplasseres i henhold til korrekt ansiennitet 20 år. I tillegg gjelder garantien fra avtalen om bortfall av boplikt om at ingen skal gå ned i lønn ved skifte av stilling. Med en årslønn på kr 594 500 og 20 års ansiennitet skal du minimum plasseres i alt. 3, men du kan selvsagt bli tilbudt høyere lønn og f.eks. innplassering i alt 6 med en årslønn på kr 628 600. Det vil være opp til den lokale lønnspolitikken i bispedømmet om du får et slikt tilbud. En slik innplassering vil motvirke at det blir lønnsforskjell mellom prester som har vært i prestetjeneste og prester som ansettes i rettssubjektet Den norske kirke for første gang.

Det skal ikke benyttes tilleggsansiennitet for å sikre at du opprettholder lønnsnivået fra tidligere stilling. Skulle du f.eks. bli innplassert med 594 500 kr i alt.1 er det ikke flere trinn på ansiennitetsstigen og du vil kun ha mulighet til lønnsopprykk ved lokale lønnsforhandlinger.

Tilleggsansiennitet er ansiennitet som arbeidstakeren kan gis ved ansettelse utover det vedkommende etter gjeldende godskrivingsregler har krav på, eller bedret ansiennitet som arbeidstakeren gis ved lokale forhandlinger. Tilleggsansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.

Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt i bispedømmet for å sjekke at et evt. lønnstilbud er korrekt.