Forsiden < Få riktig lønn ved tilsetting – veiledning

Få riktig lønn ved tilsetting – veiledning

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat?
Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske kirke og hvordan du får riktig lønnsinnplassering.

Rettssubjektet Dnk har to lønnsmodeller:

– en for stillinger i lønnsgrupper med ansiennitetsopprykk (les mer om dette lenger ned):
sokneprest, kapellan, prostiprest, konsulent, førstekonsulent, førsteamanuensis, førstelektor

– en for såkalte «unormerte stillinger», dvs stillinger som i staten var plassert i spenn: domprost, prost, spesialprest, seniorprest, personalsjef, seksjonssjef, avdelingsleder, seniorkonsulent, seniorrådgiver, rådgiver, prosjektleder, kontorleder.

De unormerte stillingene har en garantilønn/laveste årslønn, uten automatisk ansiennitetsopprykk. Stillingene har ingen topplønn og ingen lønnstrinn. Lønnsinnplassering for disse stillingene skjer etter en individuell vurdering av bl.a. stillingens ansvarsområde og den ansattes kompetanse. Lønnsinnplasseringen tar normalt også utgangspunkt i bispedømmets/Kirkerådets lønnspolitikk som kan fås ved henvendelse til det aktuelle arbeidsstedet.

Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt i bispedømmet for å sjekke at et evt lønnstilbud er i tråd med lønnspolitikken.

 

Stillinger i lønnsgruppe med ansiennitetsopprykk

Ansiennitetsberegning

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år, og all yrkespraksis av mer enn 3 måneders sammenhengende varighet skal godskrives fullt ut (HTA § 12.1.1.). «Fullt ut» betyr f.eks. at 50 % arbeid i 6 måneder godskrives som 3 måneder i ansiennitetsregnskapet.

I tillegg til yrkespraksis skal følgende også godskrives:

  • Omsorgstjeneste godskrives med inntil tre år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke
  • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapingsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten.
  • All militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut
  • Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og for å utføre offentlige verv
  • Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil 2 år (samlet)

Godskriving av lønnsansiennitet kan ikke overstige 100 % for samme tidsrom.

Du er selv ansvarlig for å dokumentere yrkespraksis og annet som skal godskrives.

Les mer om lønnsansiennitet og andre lønnsbestemmelser i Hovedtariffavtalen for KA – rettssubjektet Den norske kirke (HTA) § 12. Du finner HTA her.

Lønnsinnplassering i lønnstabell

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv). Du finner oppdaterte lønnstabeller her.

Ved nyansettelse etter 1.1.2017 skal du innplasseres i lønnstabellen i henhold til din faktiske lønnsansiennitet. Dersom du skifter prestestilling internt i rettssubjektet Den norske kirke kan du innplasseres i alle alternativene, forutsatt at du ikke går ned i årslønn. Kompensasjon for bortfall av boplikt videreføres da gjennom kronebeløpet i årslønnen.

Dersom du er nyutdannet, eller ikke tidligere har vært ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, skal du ved tilsetting som kapellan, prostiprest eller sokneprest innplasseres i minimum alternativ 6. Dette kompenserer for bortfall av boligordningen.

Lønnstabell for sokneprest (stillingskode 1555)

Tabeller for andre stillingskoder finner du her.

Tj.ans.0 år2 år4 år6 år8 år9 år10 år13 år14 år15 år16 år20 år24 år28 år
Alt.1 478100486400494400503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600
Alt. 2 486400494400503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000
Alt. 3 494400503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800
Alt. 4 503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300
Alt. 5 512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400
Alt. 6 521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400666300
Alt. 7 530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400666300678000
Alt. 8 540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400666300678000690400
Alt. 9- 604600-

Hvordan finner jeg fram?

1 Regn ut ansienniteten din.

2 Finn lønnsrammen som gjelder for din stilling, f.eks. lønnsgruppe 1555 Sokneprest

3 I raden som kalles «Tj.ans.» (tjenesteansiennitet) beveger du deg mot høyre til din beregnede ansiennitet, f.eks. 4 år.

4 Dersom du er nyutdannet (eller ikke tidligere har vært ansatt i rettssubjektet Den norske kirke) kan du nå bevege deg nedover i kolonne 4 til du kommer til Alt. 6 (alternativ 6). Du har nå funnet din korrekte lønn, som i dette eksempelet er 531 500 kr.

Eksempel ved skifte av stilling

Du er sokneprest med 20 års ansiennitet og har ikke skiftet jobb etter avvikling av boplikten. Du er p.t. innplassert i alt. 6 med negativ fiktiv ansiennitet satt til 14 år, årslønn kr 594 500. Du får ny jobb, og skal innplasseres i henhold til korrekt ansiennitet 20 år. I tillegg gjelder garantien fra avtalen om bortfall av boplikt om at ingen skal gå ned i lønn ved skifte av stilling. Med en årslønn på kr 594 500 og 20 års ansiennitet skal du minimum plasseres i alt. 3, men du kan selvsagt bli tilbudt høyere lønn og f.eks. innplassering i alt 6 med en årslønn på kr 628 600. Det vil være opp til den lokale lønnspolitikken i bispedømmet om du får et slikt tilbud. En slik innplassering vil motvirke at det blir lønnsforskjell mellom prester som har vært i prestetjeneste og prester som ansettes i rettssubjektet Den norske kirke for første gang.

Det skal ikke benyttes tilleggsansiennitet for å sikre at du opprettholder lønnsnivået fra tidligere stilling. Skulle du f.eks. bli innplassert med 594 500 kr i alt.1 er det ikke flere trinn på ansiennitetsstigen og du vil kun ha mulighet til lønnsopprykk ved lokale lønnsforhandlinger.

Tilleggsansiennitet er ansiennitet som arbeidstakeren kan gis ved ansettelse utover det vedkommende etter gjeldende godskrivingsregler har krav på, eller bedret ansiennitet som arbeidstakeren gis ved lokale forhandlinger. Tilleggsansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.

Ta gjerne kontakt med hovedtillitsvalgt i bispedømmet for å sjekke at et evt. lønnstilbud er korrekt.