Forsiden < Enighet om å forlenge hovedavtalen i KA

Enighet om å forlenge hovedavtalen i KA

Forhandlingsutvalget i Unio KA

Partene i tariffområde KA er enige om å prolongere Hovedavtalen med tilleggsavtale for rettssubjektet Den norske kirke. Avtalen løp opprinnelig ut 2017, men ble etter forhandlinger prolongert ut 2019. Hovedavtalen prolongeres med dette i ytterligere to år uten endringer, og vil med det utløpe 31.12.2021.

Klima og miljø skal være del av partssamarbeidet

I protokollen har partene samtidig uttrykt at de er enige om:

  • At hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse, og skal bidra til en bærekraftig utvikling som fremmer FNs bærekraftsmål.
  • At et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø er viktig. Et godt arbeidsmiljø har stor betydning for kvaliteten i tjenesten. Partene har et felles mål om å redusere sykefravær og forebygge tidlig frafall fra arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

-Vi hadde håpet å få disse punktene ytterligere konkretisert gjennom endringer i hovedavtalen, men jeg er glad for at partene gjennom protokollen kunne bli enige om å sette klima og miljø på dagsorden. Dette er et viktig tema for kirken som samfunnsaktør og vi er glade for at dette nå også finner sin naturlige plass i medbestemmelsen, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA.

Ved neste forhandling skal partene se på hvordan temaene fra protokollen kan inkluderes tekstlig i Hovedavtalen.

Kirkelige endringsprosesser

Det er store endringsprosesser på gang i kirken, og partene ble derfor også enige om å åpne for reforhandling av avtalen allerede neste høst dersom man ser at det er behov for det.

-Hovedavtalen er grunnlaget for de ansattes medbestemmelse på arbeidsplassen, og vi hadde håpet på forhandlinger som både kunne gi avklaringer og mulighet til å gjøre endringer som styrker de tillitsvalgtes vilkår og rettigheter. Det er viktig for oss å ha ordninger for medbestemmelse som bidrar til å gi trygghet under omstilling. Vi mener at hovedavtalen skal bygge opp under et godt og forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet, og mellom partene sentralt, sier Mollestad.

Partene har frist til fredag 20.12. kl 12 med å gi sin tilslutning til protokollen.

Forhandlingsutvalget i Unio KA består av:
Gun Hafsaas, Utdanningsforbundet
Eystein M. Hagesæther, Akademikerforbundet
Kristian Mollestad, Presteforeningen. Leder av utvalget.
Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet
Eirik Rikardsen, Norsk Sykepleierforbund
Bjørn T. Berg, Forskerforbundet (ikke tilstede da bildet ble tatt)