Forsiden < Enighet i lønnsoppgjøret i Virke

Enighet i lønnsoppgjøret i Virke

Unios forhandlingsleder Kari Tangen (til høyre) legger fram kravene mens forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen i Virke lytter. Foto: Unio

Unio-organisasjonene kom torsdag 20.juni i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet.

Forhandlingsresultatet innebærer at forbundenes medlemmer i Virke HUK-området får et økonomisk resultat på linje med oppgjørene for medlemmene i stat, kommune og Spekter.

– Vi er fornøyde med å ha kommet frem til en forhandlingsløsning. Tariffavtalene vi har inngått i dag gir Virkes medlemsbedrifter en konkurransefordel som gjør dem til attraktive arbeidsgivere for våre medlemmer, sier Tangen.

Les hele protokollen her

Resultat i landsoverenskomster som Presteforeningen er part i:

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

 • Oppgjøret er på linje med oppgjøret i KS.
 • Det gis sentrale tillegg i følge tabell i vedlegg 1 i protokoll fra forhandlingene.
 • Garantilønnen heves per 1.juni utover det sentrale tillegget. Arbeidstakere som pr 30.juni 2019 har en grunnlønn som er lavere enn garantilønn pr 1.juli 2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til nivåene i tabellen i vedlegg 2 i protokoll fra forhandlingene.
 • Ledere får et generelt tillegg på 3 % av den enkeltes grunnlønn per 30.april 2019, med virkningsdato 1.mai 2019. Gjelder ledere med stilling i kap. 2 pkt 2.1.4
 • Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger.
 • Årlig lønnsregulering av stillinger som får hele sin lønn forhandlet lokalt skal gjennomføres innen 31.oktober 2019.

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

 • Oppgjøret er på linje med resultatet i Spekter.
 • Minstelønnssatsene heves for stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning og ytterligere spesialutdanning. Se tabell på s. 9 i protokoll fra forhandlingene.
 • Det skal gjennomføres lokale forhandlinger for å sikre at Unio-medlemmer som er omfattet av sentralt stillingssystem (kap 2.1.3 og 2.1.4) får lønnstillegg. Heving av minstelønn er inkludert i tillegget. Virkningstidspunktet avklares mellom de lokale partene.
 • Årlig lønnsregulering av stillinger som får hele sin lønn forhandlet lokalt skal gjennomføres innen 31.oktober 2019.

Landsoverenskomst for høyskoler

 • Oppgjøret er på linje med resultatet i staten.
 • Det gis generelle tillegg med virkning fra 1.mai etter følgende mal
  • 1,35 % for lønnstrinn 19-46
  • 1,55 % for lønnstrinn 47-63
  • 1,35 % for lønnstrinn 64-101
 • Minimumslønn for stipendiater heves. 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat innplasseres på minimum ltr 54, LR 20 alternativ 10, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.
 • Det avsettes 1,24 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31.oktober 2019.

Landsoverenskomst for virksomheter §§ 26 og 27

 • Oppgjøret for virksomheter § 26 er på linje med resultatet i staten
 • For stillinger gis følgende generelle tillegg med virkning fra 1.mai
  • 1,35 % for lønnstrinn 19-46
  • 1,55 % for lønnstrinn 47-63
  • 1,35 % for lønnstrinn 64-101
  • Oppdatert tabell finnes i vedlegg 4 i protokoll fra forhandlingene.
 • Minimumslønn for stipendiater heves. 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat innplasseres på minimum ltr 54, LR 20 alternativ 10, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling.
 • Det avsettes 1,24 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31.oktober 2019.

 

 • Oppgjøret for virksomheter § 27 er på linje med oppgjøret i KS.
 • Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et generelt lønnstillegg på 3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.april 2019. Virkningsdato er 1.mai 2019. Gjelder ledere med stilling i vedlegg 4, pkt 1.1.4
 • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem.
 • Årlig lønnsregulering av stillinger som får hele sin lønn forhandlet lokalt skal gjennomføres innen 31.oktober 2019.

Ved spørsmål ta kontakt med sekretariatet.