Forsiden < Brenselstilskudd

Brenselstilskudd

Furnes prestebolig

Administrativ bestemmelse om brenselstilskudd, gjelder de som bor på gammel ordning

Regulert av Kirkerådets direktør 8. november 2018

Prestenes boligordning er opphevet. Prestene har rett til å bo i boligene så lenge nåværende arbeidsforhold varer. I disse tilfeller videreføres en ordning med brenselstilskudd.

Brenselstilskuddet er en skattepliktig utgiftsrefusjon. Prestene skal selv betale faktiske utgifter til lys og brensel.

Det gis refusjoner for 75 % av utgifter over en gitt terskelverdi.

For fyringssesongen 2018/2019 er terskelverdiene:
• Nord for polarsirkelen: 13 490.
• Sør for polarsirkelen: 26 000.

Hvis refusjonskrav sendes for kalenderår skal det benyttes snitt av satsene for 2017/2018 og 2018/2019.

For fyringssesongen 2017/2018 var dette beløpene:
• Nord for polarsirkelen: 12 713
• Sør for polarsirkelen: 24 713

Terskelverdien justeres årlig med endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder for SSB sin statistikkgruppe «bolig, lys og brensel».