Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor

Søknadsfrist for godkjenning er 15. mars og 15. september hvert år.

Den som ønsker å søke om godkjenning som spesialist fyller ut eget søknadsskjema og sender det, sammen med dokumenterte vedlegg, til Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH). Elektronisk sendes søknaden til seniorrådgiver Anne Beate Tjentland, eller pr. post til Presteforeningen, Fagutvalg for prester i helsesektor, Postboks 437 Sentrum, 0103 Oslo.

Reglement for godkjenning

Vedtatt i Presteforeningens Sentralstyre 16.11.2017.

For å bli godkjent spesialist som prest innen helse- og sosialsektoren, skal kandidaten være ordinert prest i Den norske kirke med teologisk embetseksamen eller tilsvarende som basis. Videre skal kandidaten ha minst 5 år i prestetjeneste, av dette minst 3 år i institusjon. Med institusjon menes her sykehus, sykehjem, spesialinstitusjon for rehabilitering og liknende som tilsetter egen prest. Praksis i mindre enn 50 % stilling blir godkjent i henhold til stillingens størrelse. Han/hun skal gjennom denne tiden ha utført aktiv og allsidig tjeneste i sjelesorg overfor syke eller andre i behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Spesialiseringsprogrammet består av følgende element:

1. Kurs:

a. Grunnleggende PKU eller tilsvarende, 20 studiepoeng.

b. Pastoral fordypning rettet mot tjenesten ved institusjon. Videreutdanning av tilsvarende omfang som under punkt a., 20 studiepoeng, innen sjelesorg, homiletikk, liturgi eller tilgrensende fagområder, og som innebærer arbeid med pastoral egenutvikling.

c. Helse-, sosial- og/eller kulturfaglig fordypning med vektlegging på arbeid med sorg, psykiatri, rus eller tilsvarende, i samsvar med det feltet som man arbeider i, 30 studiepoeng. Flere kortere videreutdanningskurs kan godkjennes når omfanget til sammen utgjør 30 studiepoeng.

1a og b skal være fullført etter fullført teologisk grunnutdannelse.

2. Veiledning på eget arbeid i minimum 120 timer, inkludert veiledning på kurs som er gjennomført. 20 timer kan være veiledning på teoretisk arbeid. Minst halvparten av veiledningen skal ha funnet sted i løpet av de siste fem årene.

3. Faglig oppdatering etter godkjenning forutsettes med minimum 100 timer i løpet av hver 5-års periode. Dette kan inneholde deltaking på kongresser/konferanser, veiledning, seminarer, hospitering, egen faglig undervising eller publikasjon, forskning eller utviklingsarbeid. For å opprettholde spesialiseringen forutsettes det at spesialisten fortsetter i regelmessig veiledning. Faglig oppdatering og regelmessig veiledning må kunne dokumenteres av spesialisten.

Utfyllende bestemmelser

1. Reglement for godkjenning

Sentralstyret i Presteforeningen fastsetter reglementet etter anbefaling fra Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) .

2. Progresjon

Utdanningen under pkt 1 a og b skal være gjennomført mens kandidaten er i prestetjeneste. Punkt 1 c forutsetter at kandidaten er i arbeid på institusjon, og skal være relevant i forhold til det som er de aktuelle arbeidsoppgavene på institusjonen. FAPH kan gi vurdering av planlagt fordypning angående omfang og faglig relevans. Av samlet veiledning skal minst 60 timer være veiledning på arbeid i institusjon.

For at kurs kan godkjennes som tilsvarende PKU (pkt. 1 a) må følgende elementer ivaretas:
a. Refleksjon over pastoral identitet og rolle
b. Selvutvikling i gruppe
c. Selvutvikling på individuelt nivå
d. Innsikt i egen rolle og fungering i en sjelesørgerisk og terapeutisk kontekst
e. Pastoralteologisk fordypning

3. Dokumentasjon

Det kreves dokumentasjon av gjennomført utdanning/kurs som skal danne grunnlag for godkjenning, og for antall timer hos godkjent veileder. Praksis skal attesteres fra overordnet med spesifikasjon av ansvarsområde og variasjon i tjenesten.

4. Godkjenningsprosedyre

Presteforeningens Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) bedømmer søknader om godkjenning.

FAPH vurderer om søkeres kvalifikasjoner er i overensstemmelse med gjeldende krav, og gir godkjenning. Avslag på søknader skal være begrunnet. Sentralstyret er ankeinstans.

5. Spesialisterklæring

Spesialisterklæringen undertegnes av Generalsekretær eller Fagsjef og av leder i FAPH.

6. Ikrafttreden

Reglementet trer i kraft fra det tidspunkt Sentralstyret bestemmer.