Forsiden < Prosjektgruppe for klima- og bærekraftspørsmål

Prosjektgruppe for klima- og bærekraftspørsmål

Representantskapet har nedsatt en to-årig prosjektgruppe for klima- og bærekraftspørsmål som skal arbeide med å utvikle Presteforeningens klimaengasjement fram mot hovedavtale- og hovedtariffavtaleforhandlingene 2019-2020, og Presteforeningens generalforsamling 2021.

Prosjektgruppas sammensetning

Sentralstyret oppnevnte følgende medlemmer til gruppa:

  • Asle Røhne Rossavik, sykehjemsprest, Oslo, tariffområde KA (leder av prosjektgruppa)
  • Ingvild Knudsen Hammernes, sykehusprest ved St Olavs hospital, tariffområde Spekter (sentralstyrets medlem i prosjektgruppa)
  • Marianne Støylen Skauge, sokneprest i Hillesøy, Nord-Hålogaland, tariffområde KA
  • Inge Westly, EVU-leder/universitetslektor MF Vitenskapelig høyskole

Gruppa bistås av fagsjef Per Kristian Aschim og rådgiver Anna Grønvik fra sekretariatet.

Prosjektgruppas  mandat

Prosjektgruppa skal bidra til utvikling av Presteforeningens klimaengasjement ved å utarbeide en tiltaksplan og en framdriftsplan for Presteforeningens klimaengasjement.
Planene skal omfatte de følgende punktene:

  • Utarbeide forslag til politikk for grønt kirkelig arbeidsliv i hovedavtalen og hovedtariffavtalen og evt. underliggende avtaler.
  • Foreslå tiltak og bidra til å utvikle ressurser som setter medlemmer og tillitsvalgte i stand til å utøve grønn medbestemmelse.
  • Gjennomgå Presteforeningens organisasjon og arbeidsformer med fokus på klima og bærekraft.
  • Utarbeide forslag til målformuleringer om klima og bærekraft til kommende Strategi- og handlingsplan, og til en resolusjon om klimaspørsmål fra Generalforsamlingen i 2021.
  • Bidra til å utvikle og fremme teologiske ressurser for kirkens og prestenes arbeid med klima- og bærekraftspørsmål.

KUFO og Diakonforbundet inviteres til å delta i det av prosjektgruppens arbeid som ikke angår Presteforeningens interne forhold.