Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Les mer

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

Les mer

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Les mer