Forsiden < Organisasjon < Organisasjonsarbeid < Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Presteforeningens sentralstyre avga 10. mai 2017 høringsuttalelse til Kirkerådets høringsdokument Forslag til nye regler for valg av[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Presteforeningens representantskap uttalte seg i møtet 15.-16. mars 2017 om Kirkerådets høringsdokument om Ordning for utpeking av biskoper.[...]
Les mer

Høringssvar – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet, avgitt av Presteforeningens sentralstyre 24.-15.1.2017.
Les mer

Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre har uttalt seg om Samisk kirkeråds høringsdokument om Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke.[...]
Les mer

Høring: Regler om Kirkelig utdanningssenter i nord

Presteforeningen har uttalt seg følgende om Regler for Kirkelig utdanningssenter i nord.
Les mer

Høring: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par

Følgende er Presteforeningens svar på høringen om vigselsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par. Høringen er behandlet i sentralstyret[...]
Les mer

Høring: Svalbard kirke

Presteforeningen gav 27.4.2016 sitt svar til Kulturdepartementets høring om statens finansiering av Svalbard kirke etter Den norske kirkes[...]
Les mer

Høring: Elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke

  Presteforeningens representantskap avgav 9. mars høringsuttalelse om Elektronisk innmelding i og utmelding av Den norske kirke.
Les mer

Høring: Innstramming i asylpolitikken

PF er kritiske til forslagene om innstramming i asylpolitikken. 21. januar vedtok sentralstyret denne høringsuttalelsen: Den norske kirkes[...]
Les mer

Høring: Dåp i Den norske kirke

Presteforeningen gav 9.12.2015 et svar til Kirkerådets høring om revisjon av dåpsliturgien i Den norske kirke. Sentralstyret støtter intensjonen[...]
Les mer