Forsiden < Organisasjon < Organisasjonsarbeid < Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Les mer

Høringssvar – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Les mer

Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Les mer

Høring: Regler om Kirkelig utdanningssenter i nord

Les mer

Høring: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par

Les mer

Høring: Elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke

Les mer

Høring: Innstramming i asylpolitikken

Les mer

Høring: Dåp i Den norske kirke

Les mer